Utolsó lehetőség! Májusig még indulnak a tréningjellegű pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 tavaszán is lehetőség nyílik A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A 30 órás képzés egy 10 órás távoktatásban feldolgozható „e-learning" tananyagból és 20 kontaktórából áll. A képzést gyakorlatias jellege miatt ajánljuk minden kollégának, akit érdekel a téma, hiszen mindennapi munkánk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat abban, hogy a köznevelésben ne csak ismereteket sajátítsanak el, hanem személyiségük fejlődésén keresztül kibontakoztathassák képességeiket, és megtalálják azt a hivatást, amely számukra örömet, biztonságos egzisztenciát és a társadalomban betöltött hasznos szerepet jelenthet majd. Különösen ajánljuk az osztályfőnököknek, esélyegyenlőséggel, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó vagy felzárkóztató programokban tevékenykedő pedagógusoknak.

További információk: EFOP3213@oh.gov.hu


Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 19.§ (5), valamint a 99/C § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással, az Oktatási Hivatal biztosítja.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre.

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ országos illetékességgel nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató, kiegészítő, magyar nyelvű roma nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó intézmények és nemzetiségi nevelés-oktatásban résztvevő pedagógusok számára. A Központ célja, hogy a nemzetiségi intézmények típusától függetlenül biztosítsa a különböző szolgáltatások ellátását. Következésképpen, a régebb óta iskolarendszerrel bíró nemzetiségeken túl (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) a kiegészítő nemzetiségi nevelést-oktatást a közelmúltban elindító nemzetiségek intézményei (bolgár, görög, lengyel, ruszin) pedagógia-szakmai szolgáltatásait is koordinálja.

Feladatellátásunk során kiemelten fontosnak tartjuk a nemzetiségi intézmények és nemzetiségi nevelés-oktatás folyamatában résztvevő pedagógusok részéről felmerülő igények minél szélesebb körű, magas szakmai színvonalon történő kielégítését.

Bízva együttműködésükben, eredményes munkát kívánunk.

Kállay Attiláné
mb. főosztályvezető

Nyomtatás