Pedagógiai tájékoztatás

Oktatási Központunk sokoldalú, pontos tájékoztatást kíván nyújtani a megyei köznevelési intézmények vezetői és pedagógusai számára a törvényben meghatározott szolgáltatásairól a szaktanácsadás, a pedagógiai értékelés, a tanulótájékoztatás területeken, valamint az aktuális pedagógus-továbbképzésekről, szakmai napokról és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetéséről.

A törvényi változásokról szóló és a jogszabályok alkalmazására vonatkozó tájékoztatók az intézményvezetőket és pedagógusokat segítik a tanügy-igazgatási feladatok ellátásában, valamint a minősítési eljárással és tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos teendőkben.

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ a pedagógiai tájékoztatás feladatait a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 5.§-a alapján látja el, mely szerint a pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei az alábbiak:

-     a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése, megyei iskolaválasztási tájékoztató kiadvány összeállítása,

-     az Oktatási Hivatal a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal,

-     pályázati lehetőségek ismertetése, referenciaintézményi és szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése,

-     a szaktanácsadók, tantárgygondozók által, összegyűjtött, az óvodai neveléssel és iskolai tantárgyak tartalmával, oktatásával összefüggő új információk összegyűjtése és közzététele.

Rendezvényeink:

A szakmai munkánk tervezésekor - a szaktanácsadók munkájának ütemezése során - a tájékoztatók, fórumok, műhelymunkák, szakmai napok szervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk a köznevelési intézmények vezetőinek és pedagógusainak a közneveléssel kapcsolatos nevelési, tantárgyi, műveltségterületi, szakmódszertani tájékoztatására, módszertani támogatására. A szakmai információkhoz való hozzáférést minőségi szolgáltatás útján, egységes szakmai színvonalon igyekeztünk biztosítani valamennyi köznevelési intézmény számára.

A szaktanácsadás és a pedagógus továbbképzések hiányterületeit a pedagógiai tájékoztatással igyekszünk lefedni. Az előadásokat, tájékoztatókat többnyire szakértők, OH és POK munkatársak, szaktanácsadók, esetleg külső az egyes szakterületek elismert szakemberei, illetve a szakszolgálat vezetőinek bevonásával valósítjuk meg.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pedagógusok részéről különösen nagy igény mutatkozott azokra a tájékoztató előadásokra és műhelyfoglalkozásokra, melyek a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás és a konfliktuskezelés témakörében kerültek meghirdetésre. A jövőben is szeretnénk ezekben a témában, akár online formában is több programot meghirdetni, pl. a megyei szakszolgálat munkatársainak bevonásával, tájékoztató előadások és műhelyfoglalkozások megtartásával. Ezen kívül a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás megelőzése érdekében, pl. a szociális és gyermekvédelemmel együttműködve, szükség lesz olyan tájékoztatók szervezésére, megtartására, melyek segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a mindennapi munkában, a hátrányos helyzetű gyermekkel, tanulókkal való foglakozásban.

Aktuális rendezvényeinkről tájékozódhat honlapunk Rendezvények menüpontjában!

Hírlevél:

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ Hírlevél című online kiadványát, amely terveink szerint évente két alkalommal, tematikus témákkal, elektronikus újság formájában jelenik meg és hasznos, aktuális információkkal támogatja a megye köznevelési intézményeiben dolgozó intézményvezetők és pedagógusok szakmai munkáját.

A Hírlevél aktuális száma letölthető innen.

Eseménynaptár:

Minden évben elkészítjük az éves rendezvényeinket (bázisintézményi programokat, tájékoztató előadásokat, műhelymunkákat, szakmai napokat; őszi, tavaszi pedagógiai napok, OKM szakmai nap stb. tartalmazó eseménynaptárunkat, melyet a megyei köznevelési intézmények vezetői és a szaktanácsadó részére havi szinten megküldünk.

Az Eseménynaptár tartalmazza:

-     A szaktanácsadók által javasolt és tartott műhelyfoglalkozásokat az adott tanévre vonatkozóan az óvodák, általános iskolák és középiskolák számára

-     A szaktanácsadók témajavaslatait a nevelőtestületi értekezletek megvalósításához az óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok számára.

-     Bázisintézményi programokat a köznevelési intézmények számára.

-     Szakmai napok megszervezését.

-     Szaktanácsadók, szakértők és POK munkatársak által tartott tájékoztató előadásokat.

Az aktuális Eseménynaptár letölthető innen.

Témahetek:

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2023. március 6–10. között

A„PÉNZ7”-ről a https://penz7.hu/ oldalon találhatók további információk.

Digitális Témahét: 2023. március 27–31. között

A Digitális Témahétről a https://digitalistemahet.hu/ oldalon találhatók információk.

Fenntarthatósági Témahét: 2023. április 24–28. között

A Fenntarthatósági Témahétről a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ oldalon találhatók információk.

Nyomtatás