Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

Az Oktatási Hivatal országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként szervezi meg

 • a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást, kollégiumi nevelést segítő (a továbbiakban együtt: nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások),
 • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő,
 • az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését szolgáló

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

A nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások megszervezését az Oktatási Hivatal Budapesten működő Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja végzi.

A tematikus szaktanácsadás területei:

 • intézményfejlesztési szaktanácsadás
  Az intézményfejlesztési szaktanácsadó elsősorban az intézményt támogatja a stratégiai tervezésben, a szervezet fejlesztésében, a változás menedzselésében, mindig szem előtt tartva az osztálytermi szinten megvalósuló pedagógiai folyamatokat, és az oktatásnak a tanulók egyéni fejlesztésére vonatkozó általános célkitűzéseit.
 • kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott szaktanácsadás
  A köznevelés rendszerében kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő), a kiemelten tehetséges, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló (Nkt. 4.§ 13.pont). Országos pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében kaphatnak tájékoztatást a pedagógusok és az intézményvezetés az ellátáshoz szükséges pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközökkel és módszerekkel kapcsolatosan. A szaktanácsadói tevékenység szükség esetén kiterjedhet közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információkra a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók oktatásának-nevelésének megszervezésével kapcsolatosan (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 12.§).
 • konfliktuskezelés
  Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretei között a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, a jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához egyéni és szervezeti szinten (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 13.§). A szaktanácsadás keretében tudunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmények vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek.
 • hátrányos helyzetű gyermek, tanulók nevelése, nevelés oktatásának megszervezése
  A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő szaktanácsadás köréből az integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)- alapú pedagógiai, módszertani tevékenységet elemző, valamint az intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző szaktanácsadást, az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezési tevékenységet elemző, módszertani szaktanácsadást, fejlesztéstámogató szaktanácsadás megszervezése tartozik e körbe.
 • pedagógiai mérés értékelés
  A pedagógiai mérés-értékelési szaktanácsadás szorosan összekapcsolódik az intézményfejlesztési szaktanácsadással. Adatokat, eredményeket szolgáltat, következtetéseket von le a mérési eredményekből,melyek az intézményi fejlesztési folyamatok pontos tervezéséhez jelentenek alapot.

 

Nyomtatás