Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Az Oktatási Hivatal által kiírt vezető szaktanácsadói pályázati felhívás eredményesen zárult.

2019. február 12-én a IV. Országos Szaktanácsadói Konferenciáján átvették a két évre szóló vezető szaktanácsadói megbízást vezető szaktanácsadóink:

Vezető Szaktanácsadó neve Szakterülete
Balatincz Gyöngyi Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
Baloghné Biró Mária Magyar nyelv és irodalom szakterület
Bathó Edit Pedagógiai mérés-értékelési szakterület
Dr. Gyeneseiné Kaszás Hajnalka Óvodapedagógusi szakterület
Hegedüs Beáta Intézményfejlesztési szakterület
Horváth Edit Idegen nyelv szakterület
Lakosné Makár Erika Matematika-informatika szakterület
Lieb Marianna Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret
Rotkainé Pászti Lívia Tanítói szakterület
Weimann Gáborné Természettudományok (kémia, fizika, biológia, földrajz) szakterület

 

  A szaktanácsadás szakmai szolgáltatás ellátásának eszközei és módszerei

Tantárgygondozó szaktanácsadás

 • a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

A szaktanácsadói tevékenységek az alábbi szakterületeken szervezendő:

1. Tantárgygondozói szakterületek:

 • Óvodapedagógusi
 • Tanítói
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével)
 • Matematika
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret
 • Fizika, Természetismeret
 • Kémia, Természetismeret
 • Földrajz, Természetismeret
 • Művészetek
 • Informatika
 • Technika, Életvitel és gyakorlat
 • Testnevelés és sport
 • Alapfokú művészetoktatási
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével)
 • Kollégiumi
 • Iskolai könyvtári
 • Digitális – IKT
 • Gyógypedagógia

2. Tematikus szaktanácsadás az országos pedagógiai szakmai szolgáltatások szaktanácsadói feladatainak vonatkozásában a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§ alapján:

A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken szervezzük meg:

 • Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területei elsősorban az intézményszervezési, az intézményműködési helyzetelemző, az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő szaktanácsadás.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadást.
 • A konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló szaktanácsadás keretében történő segítségnyújtást ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek.
 • A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő szaktanácsadás köréből az integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)-alapú pedagógiai, módszertani tevékenységet elemző, valamint az intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző szaktanácsadást, az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezési tevékenységet elemző, módszertani szaktanácsadást, fejlesztéstámogató szaktanácsadást.
 • Az országos pedagógiai mérési-értékelés eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését, ennek keretében a szaktanácsadás köréből a segítségnyújtáshoz szükséges országos fejlesztési eszközöket ahhoz, hogy az óvoda és az iskola fenntartója és az óvoda és az iskola vezetői, pedagógusai elkészítsék, bevezessék és végrehajtsák azt az intézkedési tervet, amely a pedagógiai tevékenység színvonalának az emeléséhez szükséges.

3. Általános szaktanácsadás a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. § alapján:

 • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 • egyéni szakmai tanácsadás,
 • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Kisasszondi Katalin pedagógiai referens, kisasszondi.katalin@oh.gov.hu

Kálmán Erika pedagógiai referens, kalman.erika@oh.gov.hu

Ujlaki Zsófia pedagógiai referens, Ujlaki.Zsofia@oh.gov.hu

 

 

 

Jogszabályi háttér:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (2015.IX.11. módosítás)

Nyomtatás