Szaktanácsadás, tantárgygondozás

.
Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 19. §
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Feladata

 • A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

Szaktanácsadói tevékenység szakterületei

Tantárgygondozó szaktanácsadás

Szakterületek:

 • Tanítói
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével)
 • Matematika
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret
 • Fizika, Természetismeret
 • Kémia, Természetismeret
 • Földrajz, Természetismeret
 • Művészetek
 • Informatika, digitális kultúra
 • Technika, Életvitel és gyakorlat
 • Testnevelés és sport
 • Alapfokú művészetoktatási
 • Szakképzési (a szakmacsoport, ágazat, tanulmányi terület megnevezésével)
 • Kollégiumi
 • Iskolai könyvtári

Óvodai szaktanácsadás

 • Óvodapedagógusi szakterület

A sajátos pedagógiai területekhez kapcsolódó szaktanácsadói szakterületek és azok ellátásához kapcsolódó speciális szaktanácsadói feladatok:

Intézményfejlesztési szakterület:

 • az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában,
 • az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek szervezésével és tartásával,
 • az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,
 • a nevelőtestület, támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,
 • az önértékelési folyamat támogatása (vezetői, intézményi, pedagógus),
 • az intézményi intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának segítése,
 • az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítésének támogatása,
 • az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának támogatása.

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

 • hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosítását és megvalósulását támogató eljárások, módszerek, gyakorlatok megismertetése és terjesztése; az esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, gyakorlatok megismertetése; az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása,
 • sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás; támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában; támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez,
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez; támogatás az integrált tanuló, gyermek nevelésében-oktatásában részt vevő pedagógusok számára; támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás,
 • kiemelten tehetséges gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: a tehetségek felismerésének folyamatának, eszközeinek megismertetése, terjesztése; támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; támogatás a tehetséggondozás intézményi stratégiájának és formáinak kialakításához; támogatás a tehetséggondozás feladatainak az intézmény alapdokumentumban történő megjelenítéséhez.

Konfliktuskezelési szakterület:

 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedések támogatása,
 • az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel történő eredményes kommunikációt segítő módszerek megismertetése,
 • pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére.

Pedagógiai mérés-értékelési szakterület:

 • pedagógiai mérési-értékelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás biztosítása,
 • országos pedagógiai mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése,
 • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérésekhez kapcsolódó tanácsadás nyújtása,
 • a neveléssel összefüggő mérési eszközök alkalmazásának segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
 • hagyományos és digitális feladatbankok és mérőeszközök alkalmazásának segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
 • a gyermekek, tanulók tevékenységeinek értékelése során alkalmazott diagnosztikus és fejlesztő értékelés alkalmazásának támogatása,
 • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatás nyújtása,
 • pedagógiai és komplex intézményértékelési módszerek és eszközök megismertetése és terjesztése.

Digitális pedagógiai szakterület:

 • a tudásmegosztást szolgáló digitális eszközök, online alkalmazások, internetes szolgáltatások gyakorlati alkalmazásának segítése,
 • a digitális technológiák tudatos és etikus használatának megismertetése, terjesztése.

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai szakterület:

 • támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez,
 • szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás,
 • támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában,
 • támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez.

Vezető szaktanácsadók

2019. február 12-én a IV. Országos Szaktanácsadói Konferenciáján átvették a két évre szóló vezető szaktanácsadói megbízást vezető szaktanácsadóink:

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Balatincz Gyöngyi Intézménytámogatás
Baloghné Biró Mária Humán I.
Bathó Edit Pedagógiai értékelés
Dr. Gyeneseiné Kaszás Hajnalka Óvodapedagógusi
Horváth Edit Humán II.
Nagy Judit Intézményfejlesztési
Pánczél István Reál
Szilágyiné Dorcsi Gabriella Tanítói

 

  A szakterületért felelős munkatársak:

Kisasszondi Katalin,+36 1 477 3112, +36 70 684 5842, kisasszondi.katalin@oh.gov.hu (OKTV)

Kálmán Erika,+36 96 613 431, kalman.erika@oh.gov.hu

 

 

 

Nyomtatás