A szaktanácsadás, tantárgygondozás területének rövid leírása

 

A szakterületen dolgozó munkatársaink:

Név: E-mail-cím Tematikus e-mail-cím
Holperné Villányi Ildikó
holperne.villanyi.ildiko@oh.gov.hu szaktanacsadas.pokgyor
@oh.gov.hu
Baloghné Kobán Terézia
baloghne.koban.terezia@oh.gov.hu
Boczor-Lehner Melinda boczorlehner.melinda@oh.gov.hu
Kontiné Várhegyi Eszter kontine.varhegyi.eszter@oh.gov.hu
Mosolits Lászlóné
mosolits.laszlone@oh.gov.hu
Pethő Zsoltné petho.zsoltne@oh.gov.hu
Szollingerné Farkas Ágnes szollingerne.farkas.agnes@oh.gov.hu


Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 19. §
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Szaktanácsadás, tantárgygondozás célja

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

Szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata

 • A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

Szaktanácsadói tevékenység szakterületei

Tantárgygondozói szakterületek:

 • Óvodapedagógusi,
 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári,

A tematikus szaktanácsadás elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő tanácsadás. Az e területen dolgozó szaktanácsadók jellemzően intézményi csoportokkal dolgoznak, komplex tevékenységeket megvalósítva.

Területei:

 • intézményfejlesztési tanácsadás

Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területei elsősorban a következők:

a) az intézményszervezési,

b) az intézményműködési helyzetelemző,

c) az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő szaktanácsadás.

 • konfliktuskezelési tanácsadás

Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretei között a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, a jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához egyéni és szervezeti szinten.

 • pedagógiai mérés-értékelés

A szolgáltatás célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.

 • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását segítő szakmai szolgáltatás

Feladata: az integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)- alapú pedagógiai, módszertani tevékenység támogatása, az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezés támogatása.

 • kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanulók fejlődését támogató szaktanácsadás

A köznevelés rendszerében kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő), a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (Nkt. 4.§ 13. pont). A szaktanácsadói tevékenység szükség esetén kiterjedhet közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információkra a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók oktatásának-nevelésének megszervezésével kapcsolatosan (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 12.§).

A szaktanácsadói névsor az alábbi linken érhető el: http://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szaktanacsadoi_nevjegyzek

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Vezető szaktanácsadók:

Vezető szaktanácsadó neve
Szakterülete
Illetékességi területe
Bacsó Ágnes
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése
POK
Beckerné Neuberger Marianna
Pedagógiai mérés-értékelés
POK
Csúzyné Harasztosi Julianna
Magyar nyelv és irodalom
Komárom-Esztergom megye
Farkasné Kristóf Zsuzsanna
Óvodapedagógus
Győr-Moson-Sopron megye
Gecsei Edit Magdolna
Magyar nyelv és irodalom
Győr-Moson-Sopron megye
Grubits Márta
Szakképzés szakterületen
POK
Hatos Hajnalka Csilla Idegen nyelv
POK
Jungerné Pőcze Gabriella Ágnes
Tanító
Komárom-Esztergom megye
Kropfné Knipp Mária
Tanító
Győr-Moson-Sopron megye
Palástiné Viczena Katalin Márta
Óvodapedagógus
Komárom-Esztergom megye
Pap Adrienn
Intézményfejlesztés
POK
Patakiné Slezák Ágnes
Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek
POK
Popper Ágnes
Alapfokú művészetoktatás
POK
Siposné Rétfalvi Edina
Testnevelés
POK
Vanyáné Miklós Ildikó Klára Matematika
POK
Nyomtatás