A szaktanácsadás, tantárgygondozás területének rövid leírása

A szaktanácsadás, tantárgygondozás területének célja, feladata:

Célja:

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

Feladata:

 • A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás területét érintő jogszabályi háttér:

A szaktanácsadás, tantárgygondozás területén dolgozó munkatársak:

Név:

E-mail-cím:

Telefon

Boczor-Lehner Melinda

boczorlehner.melinda@oh.gov.hu

+36-30-458-1523

Fenyvesi Ramóna fenyvesi.ramona@oh.gov.hu +36-70-451-8761

Kontiné Várhegyi Eszter

kontine.varhegyi.eszter@oh.gov.hu

+36-30-682-2482

Mosolits Lászlóné

mosolits.laszlone@oh.gov.hu

+36-70-451-8600

Nánai-Simon Nikolett

nanaisimon.nikolett@oh.gov.hu

+36-30-983-3345

Pethő Zsoltné

petho.zsoltne@oh.gov.hu

+36-30-682-2346

Tematikus E-mail cím: szaktanacsadas.pokgyor@oh.gov.hu

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

 • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 • egyéni szakmai tanácsadás,
 • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Szaktanácsadói tevékenység szakterületei:

1. Tantárgygondozói szakterületek:

 • Óvodapedagógusi,
 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári,

2. Sajátos pedagógiai terület

Ez elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő tanácsadás. Az e területen dolgozó szaktanácsadók jellemzően intézményi csoportokkal dolgoznak, komplex tevékenységeket megvalósítva.

Intézményfejlesztési szakterület:

 • az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában,
 • az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek szervezésével és tartásával,
 • az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,
 • a nevelőtestület, támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,
 • az önértékelési folyamat támogatása (vezetői, intézményi, pedagógus),
 • az intézményi intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának segítése,
 • az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítésének támogatása,
 • az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának támogatása,

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

 • hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosítását és megvalósulását támogató eljárások, módszerek, gyakorlatok megismertetése és terjesztése; az esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, gyakorlatok megismertetése; az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása,
 • sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás; támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában; támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez,
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez; támogatás az integrált tanuló, gyermek nevelésében-oktatásában részt vevő pedagógusok számára; támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás,
 • kiemelten tehetséges gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: a tehetségek felismerésének folyamatának, eszközeinek megismertetése, terjesztése; támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; támogatás a tehetséggondozás intézményi stratégiájának és formáinak kialakításához; támogatás a tehetséggondozás feladatainak az intézmény alapdokumentumban történő megjelenítéséhez,

Konfliktuskezelési szakterület:

 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedések támogatása,
 • az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel történő eredményes kommunikációt segítő módszerek megismertetése,
 • pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére,

Pedagógiai mérés-értékelési szakterület: közreműködés az alább felsorolt feladatok ellátásában

 • pedagógiai mérési-értékelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás biztosítása,
 • országos pedagógiai mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése,
 • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérésekhez kapcsolódó tanácsadás nyújtása,
 • a neveléssel összefüggő mérési eszközök alkalmazásának segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
 • hagyományos és digitális feladatbankok és mérőeszközök alkalmazásának segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
 • a gyermekek, tanulók tevékenységeinek értékelése során alkalmazott diagnosztikus és fejlesztő értékelés alkalmazásának támogatása,
 • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatás nyújtása,
 • pedagógiai és komplex intézményértékelési módszerek és eszközök a megismertetése és terjesztése.

Digitális pedagógiai szakterület:

 • a tudásmegosztást szolgáló digitális eszközök, online alkalmazások, internetes szolgáltatások gyakorlati alkalmazásának segítése,
 • a digitális technológiák tudatos és etikus használatának megismertetése, terjesztése,

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai szakterület:

 • támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez,
 • szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás,
 • támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában,
 • támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez.

 

Győri POK vezető szaktanácsadói:

 

Vezető szaktanácsadó neve Munkaközösség
Bacsó Ágnes Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók
nevelése-oktatása
Beckerné Neuberger Marianna Mérés-értékelés
Bolla Szilvia Óvoda
Csúzyné Harasztosi Julianna Humán (Komárom-Esztergom vármegye)
Jungerné Pőcze Gabriella Ágnes Tanító (Komárom-Esztergom vármegye)
Kocsisné Jenei Erika Fenntarthatóságra nevelés
Lovász Krisztina Társadalomtudomány (Komárom-Esztergom vármegye)
Németh Gáborné Tanító (Győr-Moson-Sopron vármegye)
Pap Adrienn Intézményfejlesztés
Pirkáné Marosi Andrea Humán (Győr-Moson-Sopron vármegye)
Popper Ágnes Művészetek
Széles Imre Természettudomány
Tóth Sándor Csaba Humán II. (Győr-Moson-Sopron vármegye)
Vanyáné Miklós Ildikó Klára Matematika, műszaki
Wanglerné Sabjanics Katalin Gyógypedagógia

Az országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi linken érhető el

Nyomtatás