A szaktanácsadás, tantárgygondozás területének rövid leírása

A szakterületen dolgozó munkatársaink:

Név: E-mail-cím Tematikus e-mail-cím
Holperné Villányi Ildikó
holperne.villanyi.ildiko@oh.gov.hu szaktanacsadas.pokgyor
@oh.gov.hu
Baloghné Kobán Terézia
baloghne.koban.terezia@oh.gov.hu
Kontiné Várhegyi Eszter kontine.varhegyi.eszter@oh.gov.hu
Mosolits Lászlóné
mosolits.laszlone@oh.gov.hu
Pethő Zsoltné petho.zsoltne@oh.gov.hu
Szollingerné Farkas Ágnes szollingerne.farkas.agnes@oh.gov.hu

 

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 19. §
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Szaktanácsadás, tantárgygondozás célja

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

Szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata

 • A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

 

Szaktanácsadói tevékenység szakterületei

Tantárgygondozói szakterületek:

 • Óvodapedagógusi,
 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári,

 

A tematikus szaktanácsadás elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő tanácsadás. Az e területen dolgozó szaktanácsadók jellemzően intézményi csoportokkal dolgoznak, komplex tevékenységeket megvalósítva.

Területei:

 • intézményfejlesztési tanácsadás

Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területei elsősorban a következők:

a) az intézményszervezési,

b) az intézményműködési helyzetelemző,

c) az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő szaktanácsadás.

 • konfliktuskezelési tanácsadás

Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretei között a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, a jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához egyéni és szervezeti szinten.

 • pedagógiai mérés-értékelés

A szolgáltatás célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.

 • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását segítő szakmai szolgáltatás

Feladata: az integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)- alapú pedagógiai, módszertani tevékenység támogatása, az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezés támogatása.

 • kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanulók fejlődését támogató szaktanácsadás

A köznevelés rendszerében kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő), a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (Nkt. 4.§ 13. pont). A szaktanácsadói tevékenység szükség esetén kiterjedhet közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információkra a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók oktatásának-nevelésének megszervezésével kapcsolatosan (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 12.§).

A szaktanácsadói névsor az alábbi linken érhető el: http://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szaktanacsadoi_nevjegyzek

Nyomtatás