Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző és támogatórendszerének területe

  Szolgáltatási terület leírása és célja:

 • A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását és működtetését az EU 2020 korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiájának megvalósítása teszi szükségessé, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) bekezdésének h) pontja 2015. január 1-vel hatályos rendelkezése szabályozza. A korai jelzőrendszer működtetésével, a nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokra épülve (értékelést, elemzést követően), azokat közvetlenül felhasználva jön létre egy olyan pedagógiai munkát támogató rendszer, amely a pedagógusok oktató-nevelő munkáját tudja segíteni, az intézményeket támogatni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendők, beavatkozások megszervezésében, megvalósításában. E területen további cél a szükséges pedagógiai eszközök és módszerek intézményi szintű alkalmazásának támogatása, a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése, valamint a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében a pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének, koordinálásának megszervezése.
 • A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés.
 • A rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése és mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása.

A szakterületen dolgozó munkatársaink:

Név: E-mail-cím:
Boczor-Lehner Melinda boczorlehner.melinda@oh.gov.hu
Kontiné Várhegyi Eszter kontine.varhegyi.eszter@oh.gov.hu
Mosolits Lászlóné mosolits.laszlone@oh.gov.hu
Pethő Zsoltné petho.zsoltne@oh.gov.hu
Szollingerné Farkas Ágnes szollingerne.farkas.agnes@oh.gov.hu

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és támogatórendszere jogszabályi háttere:

 • Nkt. 94. § (4) bekezdés x) pontja – felhatalmazó rendelkezés
 • Nkt. 4. § 37. a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló definíciója
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 26/A. §, 44/J. § – a működtetés részletszabályai, hatályos 2016. október 19-től
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rend. 9/A. § – kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatások köre (a pedagógust, az intézményvezetést és az intézményi fejlesztést támogató tevékenységek)
 • A Győri Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai- szakmai szolgáltatási ajánlata, a témában érintett intézmények számára:

  1. Pedagógustámogató tevékenységek
 • A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi és feladat-ellátási hely szintű adatok értékelése, elemzése mesterpedagógus intézményfejlesztési szaktanácsadó segítségével.
 • Tájékoztatás az iskolai lemorzsolódást csökkentő és bevált intézményi jó gyakorlatokról.
 • Szaktanácsadói látogatás (egyaránt jelenthet osztálytermi látogatást követő módszertani tanácsadást és egyéb konzultációt a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előrehaladásának támogatásához kapcsolódóan).
 • Konzultációs lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadóinkkal, egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához.
 • A témához kapcsolódó eszközök, módszerek megismertetése, alkalmazásukra történő felkészítés mesterpedagógus szaktanácsadók által (hospitálási lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadó által tartott bemutató órán, differenciálás, egyéni képességfejlesztés, kooperatív tanulásszervezés, Arizona program, mérés-értékelés).
 • Akkreditált képzések biztosítása:
  • Tanulás tanítása
  • Az érzelmi intelligencia és fejlesztése. Hogyan bánjunk önmagunkkal és másokkal?
  • Konfliktusok konstruktív kezelése a pedagógiai gyakorlatban
  • Intézményi nevelés-oktatás (Egészségnevelés, mentálhigiéné)
  • Kompetencia fejlesztő, mesterpedagógus szaktanácsadó által tartott 5- 10 órás képzések a feltárt hiányterületekhez kapcsolódóan.
  • Nevelőtestületi érzékenyítő képzések.
  • Célirányos műhelyfoglalkozások tartása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével.

2. Intézményvezetést támogató tevékenységek

 • Segítségnyújtás jogszabályok értelmezésében, nyílt fórumok szervezése intézményfenntartók és intézményvezetők részére.
 • A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal.
 • Vezetői együttműködések támogatása.

3. Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek

 • Az adaptálható intézményi jó gyakorlat átvételének támogatása, jó gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatást, tanácsadást.
 • Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv készítése, megvalósítása.
 • Önképzést segítő felületek, alkalmazások biztosítása.
 • Tantestületi team munkák szervezése, lebonyolítása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével (a lemorzsolódással érintett intézményekben egyes problémákra, esetekre fókuszáló testületi problémamegoldó vagy feltáró munkacsoportok generálása, kapcsolódó módszertani támogatással).
 • Szervezet-, vagy intézményfejlesztést támogató mesterpedagógus szaktanácsadói segítségnyújtás.

További ajánlott tartalmak:

Az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatóját a korai iskolaelhagyáshoz kapcsolódó intézményi teendőkről. A jelző és pedagógiai támogató rendszer tervezett tevékenységeiről a https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas/ linken olvashat.

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszer részletes felhasználói ÚTMUTATÓ-ja, illetve az online adatgyűjtés adattáblái is a https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas/ linken tekinthetők meg.


Nyomtatás