Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Csombók Zita Humán I.
Posta László Humán II.
Barabásné Vályi Valéria Katalin Természettudományi
Tóth Ilona
Óvodai
Somogyiné Győri Magdolna
Tanítói
Kovács Anikó Gyöngyi
Intézménytámogató és fejlesztő

 


 

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

 • Nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 • egyéni szakmai tanácsadás,
 • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.


A
területért felelős munkatársak:

Dobiné Török Éva
E-mail cím: Dobine.Torok.Eva@oh.gov.hu
Telefon: +36-96/613-451
+36/52-536-584

Simon Dóra
E-mail cím: Simon.Dora@oh.gov.hu
Telefon: +36-96/613-449 
+36/52-536-584

Tantárgygondozó szaktanácsadás területei, szaktanácsadói

Alapfokú művészetoktatási terület

 • Bíróné Marsi Andrea (néptánc)
 • Stefánné Nagy Anna (zeneelmélet-szolfézs)
 • Vasné Katona Adrienne (zeneelmélet-szolfézs)

Biológia

 • Barta Ágnes
 • Petőné Horváth Mária

Digitális

 • Eszenyiné Stéh Katalin
 • Fazekas Sándorné
 • Kapczárné Péli Erika
 • Siteriné Nagy Judit
 • Tikász Marianna Katalin

Élő idegen nyelv

 • Csombók Zita Anna - vezető szaktanácsadó (angol nyelv és irodalom)
 • Balogh-Szikora Ildikó Niki (angol nyelv és irodalom)
 • Pallósné Bodnár Erika Éva (német nyelv és irodalom)
 • Szabó Gábor (német nyelv és irodalom)
 • Vincze Teréz (angol nyelv és irodalom)
  Fizika
 • Dr. Kirsch Éva Erzsébet

Földrajz

 • Erdei Gyula
 • Komádiné Kiss Erzsébet Beatrix

Gyógypedagógia

 • Moldvánné Győri Zsuzsanna

Informatika

 • Balogh László Endre
 • Csiha László

Kémia

 • Barabásné Vályi Valéria Katalin
 • Hotziné Pócsi Anikó Judit

Kollégium

 • Posta László

Magyar nyelv és irodalom

 • Áros Tünde Ilona
 • Tikász Marianna Katalin
 • Vadon Lajosné

Matematika

 • Fodor László
 • Kertiné Szakáll Anna Éva

Művészetek

 • Szabó Andrea (vizuális kultúra)

Óvodapedagógus

 • Tóth Ilona - vezető szaktanácsadó
 • Bárdos Tiborné
 • Kovács Anna
 • Megyesiné Kovács Eszter Zsófia
 • Simon Andrea

Tanító

 • Somogyiné Győri Magdolna - vezető szaktanácsadó
 • Eszenyiné Stéh Katalin
 • Harsányi Antalné
 • Kapczárné Péli Erika
 • Kiss Andrásné
 • Samók Gyuláné
 • Tóthné Almási Zsuzsanna
 • Vargáné Kiss Erika
 • Zolnainé Lovas Emma

Testnevelés

 • Kovács Zoltán
 • Ujvári Attila Sándor

Történelem

 • Dr. Rácz Sándor
 • Soltész Judit
 • Szeli Zoltánné

Tematikus szaktanácsadás területei, szaktanácsadói

Intézményfejlesztési szakterület:

 • Az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában
 • Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek szervezésével és tartásával
 • Az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában
 • A nevelőtestület, támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában
 • Az önértékelési folyamat támogatása (vezetői / intézményi / pedagógus)
 • Az intézményi intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás
 • Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítését segítő szaktanácsadás
 • Az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás


Szaktanácsadók:

 • Bárdos Tiborné
 • Bodó Tamás László
 • Erdei Gyula
 • Gyermánné Huga Ibolya
 • Harsányi Antalné
 • Kovács Anikó Gyöngyi - vezető szaktanácsadó
 • Petőné Horváth Mária
 • Soltész Judit
 • Tóth Ilona
 • Vincze Teréz

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációjával kapcsolatos szaktanácsadás:

 • Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása
 • Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez
 • Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében oktatásában részt vevő pedagógusok számára
 • Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez
 • Szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás
 • Támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában
 • Támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez


Szaktanácsadók:

 • Kovács Anikó Gyöngyi
 • Moldvánné Győri Zsuzsanna
 • Rozinai Beatrix Magdolna


Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás:

 • Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása
 • Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez
 • Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében-oktatásában részt vevő pedagógusok számára
 • Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez
 • Szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás

Szaktanácsadók:

 • Megyesiné Kovács Eszter Zsófia
 • Samók Gyuláné


Tehetségfejlesztési szaktanácsadás:

 • Tájékoztató a tehetségek felismerésének folyamatáról, eszközeiről
 • Konzultáció az egyéni fejlesztési terv szerepéről és elkészítéséről
 • Támogatás a tehetséggondozás intézményi stratégiájának és formáinak kialakításához (szakkörök, osztály-átléptetés, szülőkkel való együttműködés, stb)
 • Tájékoztató tartása a gazdagító programokról, a tehetséggondozás formái a tanórán, és a tanórán kívül/óvodai tevékenységekben
 • Támogatás a tehetséggondozás feladatainak az intézmény alapdokumentumban történő megjelenítéséhez

Szaktanácsadók:

 • Fodor László
 • Németiné Vigvári Edit Emese

Konfliktuskezelési szakterület:

 • Konzultáció a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedésekről
 • Műhelyfoglalkozás az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel történő eredményes kommunikáció elősegítésére
 • A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére

Szaktanácsadók:

 • Nagyné Kocsis Ildikó
 • Szepesi Zoltán

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

 • Az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosításának támogatása
 • Az esélyteremtő intézményfejlesztés során feltárt eredmények elemzését segítő intézkedések kidolgozásának támogatása
 • Az esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, gyakorlatok megismertetése
 • Intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás
 • Az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása
 • Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez

Szaktanácsadók:

 • Barabásné Vályi Valéria Katalin
 • Bencze Enikő
 • Nagyné Deák Erika

Pedagógiai mérés-értékélés:

 • Az országos mérések eredményeinek értelmezéséhez, az intézményfejlesztéshez támogatás nyújtása
 • Az intézményi mérési rendszer hatékonyabb működését, a pedagógusok értékelési kultúrájának fejlesztését támogató tevékenység
 • A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása

Szaktanácsadók:

 • Bodó Tamás László
 • Csiha László
 • Mezeiné Gurbán Juliánna
Nyomtatás