Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

Vezető szaktanácsadóink:

 

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Áros Tünde Humán
Eszenyiné Stéh Katalin Digitális pedagógia
Kovács Anikó Gyöngyi Intézménytámogató
Posta László Természettudományi
Soltész Judit
Intézményfejlesztő
Somogyiné Győri Magdolna Tanítói
Szabó Andrea
Művészetek
Tóth Ilona
Óvodai

 


 

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról

A 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés alapján, az Nkt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, tantárgygondozás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltató által ellátandó feladatok:

 • a) az illetékességi körébe tartozó intézmények igényei alapján a szaktanácsadók, tantárgygondozók munkájának megtervezése, koordinálása, feladatok delegálása, a szaktanácsadói tevékenységek összesítése, nyilvántartása,
 • b) pedagógiai, szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk ellenőrzése,
 • c) az intézményekben alkalmazott pedagógiai módszerek és fejlesztő tevékenységek elemzésének, értékelésének segítése az adott köznevelési intézménytípusnak megfelelően,
 • d) új tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • e) konzultációs fórumok, területi tanácskozások, műhelymunkák szervezése pedagógusok számára,
 • f) a különböző tantárgyak, szakterületek köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információk gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére.

 

Szaktanácsadás, tantárgygondozás keretében a szaktanácsadók, tantárgygondozók által ellátandó feladatok

 • A pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása érdekében: nevelési tevékenységek, tanórák és más pedagógiai célú foglalkozások látogatása; a látogatott órák, foglalkozások értékelése; óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel; a látogatott pedagógusok, intézményvezetők számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása.
 • Igény alapján egyéni segítségnyújtás pedagógusoknak a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmai, módszertani kérdésekben.
 • Közreműködés új tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetésében, terjesztésében, szakmai tanácskozások, konzultációk, műhelymunkák tartásában.
 • Közreműködés a szakterületének megfelelő tudományos információk gyűjtésében, feldolgozásában, szakmai tájékoztató anyagok, kiadványok készítésében.
 • Igény alapján segítségnyújtás az intézmények belső önértékelési rendszerének kialakításához, megvalósításához.
 • Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben (tanfelügyelet) részt vett pedagógus, intézményvezető, intézmény összegző értékelésének eredményétől függően a fejlesztési feladatok megvalósításának támogatása.
 • Közreműködés a pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek feladatainak megvalósításában.


A
területért felelős munkatársak:

Dobiné Török Éva
E-mail-cím: Dobine.Torok.Eva@oh.gov.hu
Telefon: +36-96/613-451, +36-52/536-584

Simon Dóra
E-mail-cím: Simon.Dora@oh.gov.hu
Telefon: +36-96/613-449, +36-52/536-584

Tantárgygondozó szaktanácsadás területei, szaktanácsadói

Alapfokú művészetoktatási terület

 • Bíróné Marsi Andrea (néptánc)
 • Kiss Papp Csilla (képzőművészet)
 • Schaff Kálmánné (klasszikus zene)
 • Stefánné Nagy Anna (zeneelmélet-szolfézs)
 • Vasné Katona Adrienne (zeneelmélet-szolfézs)

Biológia, Egészségtan, Természetismeret

 • Dr. Jakab Tibor

Fizika, természetismeret

 • Orosz Norbert

Idegen nyelv

 • Balogh-Szikora Ildikó Niki (angol nyelv és irodalom)
 • Csiháné Pálinkás Krisztina (angol nyelv és irodalom)
 • Pallósné Bodnár Erika Éva (német nyelv és irodalom)
 • Vincze Teréz (angol nyelv és irodalom)

  Földrajz, Természetismeret
 • Komádiné Kiss Erzsébet Beatrix


Informatika, Digitális kultúra

 • Balogh László Endre
 • Csiha László

Iskolai könyvtár

 • Gyermánné Huga Ibolya

Kémia, Természetismeret

 • Barabásné Vályi Valéria Katalin
 • Hotziné Pócsi Anikó Judit

Kollégium

 • Posta László - vezető szaktanácsadó

Magyar nyelv és irodalom

 • Áros Tünde Ilona
 • Tikász Marianna Katalin

Matematika

 • Ágostonné Francsik Éva

Művészetek

 • Szabó Andrea (vizuális kultúra)

Tanító

 • Somogyiné Győri Magdolna - vezető szaktanácsadó
 • Eszenyiné Stéh Katalin
 • Hencsei Zsuzsa
 • Kapczárné Péli Erika
 • Kiss Andrásné
 • Kürthyné Rumi Henriette Tünde
 • Samók Gyuláné
 • Tóthné Almási Zsuzsanna
 • Vargáné Kiss Erika

Testnevelés és sport

 • Kovács Zoltán
 • Ujvári Attila Sándor

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon-és népismeret

 • Dr. Rácz Sándor
 • Soltész Judit
 • Szeli Zoltánné

Óvodapedagógus

 • Tóth Ilona - vezető szaktanácsadó
 • Bárdos Tiborné
 • Kovács Anna
 • Megyesiné Kovács Eszter Zsófia
 • Szabóné Sánta Katalin
 • Tébiné Bari Anikó Rózsa

 

Sajátos pedagógiai területekhez kapcsolódó szaktanácsadói szakterületek

Intézményfejlesztési szakterület:

 • Az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában.
 • Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek szervezésével és tartásával.
 • Az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában.
 • A nevelőtestület, támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában.
 • Az önértékelési folyamat támogatása (vezetői / intézményi / pedagógus).
 • Az intézményi intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás.
 • Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítését segítő szaktanácsadás.
 • Az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás.

Szaktanácsadók:

 • Kovács Anikó Gyöngyi - vezető szaktanácsadó
 • Bárdos Tiborné
 • Bodó Tamás László
 • Gyermánné Huga Ibolya
 • Soltész Judit
 • Tóth Ilona
 • Vincze Teréz

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület

 • Az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosítását és megvalósulását támogató eljárások, módszerek, gyakorlatok megismertetése és terjesztése,
 • az esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, gyakorlatok megismertetése,
 • az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása.

Szaktanácsadók:

 • Barabásné Vályi Valéria Katalin
 • Kovács Anikó Gyöngyi
 • Nagyné Deák Erika
 • Somogyiné Győri Magdolna

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

 • Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez,
 • szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás,
 • támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában,
 • támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez.

Szaktanácsadók:

 • Kovács Anikó Gyöngyi
 • Moldvánné Győri Zsuzsanna
 • Rozinai Beatrix Magdolna

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek, nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

 • Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez,
 • támogatás az integrált tanuló, gyermek nevelésében-oktatásában részt vevő pedagógusok számára,
 • támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás.

Szaktanácsadók:

 • Megyesiné Kovács Eszter Zsófia
 • Samók Gyuláné
 • Szabóné Sánta Katalin

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

 • A tehetségek felismerésének folyamatának, eszközeinek megismertetése, terjesztése,
 • támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; támogatás a tehetséggondozás intézményi stratégiájának és formáinak kialakításához,
 • támogatás a tehetséggondozás feladatainak az intézmény alapdokumentumban történő megjelenítéséhez.

Szaktanácsadó:

 • Dr. Baloghné Péli Rita

Konfliktuskezelési szakterület:

 • A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedések támogatása.
 • Az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel történő eredményes kommunikációt segítő módszerek megismertetése.
 • Pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére.

Szaktanácsadók:

 • Balogh-Szikora Ildikó Niki
 • Gyulai Katalin Erzsébet
 • Kovács Anna
 • Nagyné Kocsis Ildikó
 • Szepesi Zoltán

Pedagógiai mérés-értékélési szakterület:

 • Pedagógiai mérési-értékelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás biztosítása.
 • Országos pedagógiai mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése.
 • A helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérésekhez kapcsolódó tanácsadás nyújtása.
 • A neveléssel összefüggő mérési eszközök alkalmazásának segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére.
 • Hagyományos és digitális feladatbankok és mérőeszközök alkalmazásának segítése.
 • A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása.
 • A gyermekek, tanulók tevékenységeinek értékelése során alkalmazott diagnosztikus és fejlesztő értékelés alkalmazásának támogatása.
 • A pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatás nyújtása.
 • Pedagógiai és komplex intézményértékelési módszerek és eszközök megismertetése és terjesztése.

Szaktanácsadók:

 • Bodó Tamás László
 • Csiha László
 • Mezeiné Gurbán Juliánna


Digitális pedagógiai szakterület:

 • A tudásmegosztást szolgáló digitális eszközök, online alkalmazások, internetes szolgáltatások gyakorlati alkalmazásának segítése.
 • A digitális technológiák tudatos és etikus használatának megismertetése, terjesztése.

Szaktanácsadók:

 • Eszenyiné Stéh Katalin
 • Fazekas Sándorné
 • Ignáth Ildikó
 • Kapczárné Péli Erika
 • Siteriné Nagy Judit
 • Tikász Marianna Katalin


Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai szakterület
:

 • Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez.
 • Szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás.
 • Támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában.
 • Támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez.

Szaktanácsadó:

Moldvánné Győri Zsuzsanna


 


Nyomtatás