Önértékelés

Az intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni. Keretében ötévente

  • az intézmény teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját,
  • sor kerül az intézmény pedagógusainak értékelésére.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésbe bekerült vezetők, intézmények számára kötelező elkészíteni az önértékelésüket, tekintettel arra, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részét képezi az intézményi önértékelés eredményeinek elemzése.

Feladatunk

Az intézményi önértékeléshez kapcsolódóan szakmai, informatikai és technikai segítség nyújtása a hozzánk forduló pedagógusok, intézményvezetők, szakértők részére.

Jogszabályi háttér:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

A területért felelős munkatársak:

Borsos Tünde
E-mail: Borsos.Tunde@oh.gov.hu

Felföldi Béla
E-mail: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu

Telefon: +36/52-536-584

Az intézményi önértékelés fajtái:

  • a pedagógus önértékelése,
  • az intézményvezető önértékelése
  • az intézmény önértékelése

Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben úgy, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések kijelölt időpontja előtt legalább 15 nappal feltöltésre kerüljön az önértékelés eredményeként létrejövő önfejlesztési/intézkedési terv.

Az intézmények az öt évre szóló önértékelési programban foglalt feladatok megvalósításához az adott tanévre vonatkozóan éves önértékelési tervet készítenek. Az éves önértékelési tervnek tartalmaznia kell, mely pedagógusok önértékelésére kerül sor, hogy sor kerül-e a vezető értékelésére, illetve hogy az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott tanévben. A terv rögzíti, hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerint végzik az egyes értékelési feladatokat. Az éves önértékelési tervnek meg kell adnia az értékelésben közreműködő partnerek (tanulók, szülők, kollégák stb.) bevonásának módját is. Az éves önértékelési terv a nevelőtestület jóváhagyásával készül.

Az önértékelés során használt informatikai felület felhasználói útmutatója elérhető az alábbi linken:

https://dari.oktatas.hu/files/utmutato_onertekeles.pdf

Az önértékelési kézikönyvek intézmény-típusonként az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek

Nyomtatás