Lemorzsolódás

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.
További tájékoztató anyag érhető el a linkre kattintva.

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja a köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, de lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, komplex támogatása.
A megelőző, illetve intervenciós szakpolitikák fő célja, hogy az érintett tanulók támogatásával, valamint a korai iskolaelhagyással kiemelten érintett nevelési-oktatási intézmények fejlesztésével, továbbá az ezen intézmények és pedagógusaik számára nyújtott szakmai szolgáltatásokkal csökkentse a köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók iskolaelhagyásának kockázatát.

További információkat az alábbi elérhetőség alatt találnak:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas

Jogszabályok

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 1603/2014. (XI. 4.) Kormányhatározat a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról
 • 1672/2015. (IX. 22.) Kormányhatározat a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1729/2016. (XII. 13.) Kormányhatározat a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről

Kissné Hajdu Katalin Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu

Fogalmak

Korai iskolaelhagyás (ESL – early school leaving): azon 18–24 évesek arányát méri a teljes korosztályon belül, akiknek nincs sem legalább szakmunkás szintű szakképzettsége, sem érettségije, és nem is vettek részt semmilyen oktatásban a felmérést megelőző négy hétben.
Lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.
Lemorzsolódó tanulók: azok a tanulók, akiknek az előző tanévben meghatározott jogcímen megszűnt a jogviszonya (a továbbiakban: intézményt elhagyó tanulók) és az aktuális tanítási év félévéig, illetve a tanítási év végéig nem iratkoztak be másik intézménybe.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódóan kifejlesztésre került egy korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer, melyben nevelési-oktatási intézményenként, telephelyenként és évfolyamonként az iskolai nevelés-oktatás ötödik-tizenkettedik évfolyamán, és a Hídprogramban részt vevő tanulókról szükséges adatot szolgáltatni.
A rendszer azzal a céllal jött létre, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára.

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben

 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó statisztikai adatok,
 • a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi tevékenységek kerülnek rögzítésre.

Statisztikai adatok:

 • Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának nyitóadatai.
 • Az adatszolgáltatási időszak félévének értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma.
 • Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma.

Az informatikai rendszer működéséről szóló tájékoztató anyag >>

Az online adatgyűjtésre vonatkozó gyakran ismételt kérdések és az azokra adott válaszok >>

Az adatszolgáltatás azokra a tanulókra vonatkozik, akik az alábbi feltételek közül legalább egyiknek megfelelnek:

Alapfokú nevelés-oktatás esetén

 • a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet;
 • a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 mértékben romlott.

Középfokú nevelés-oktatás esetén

 • a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a 2,5 szintet;
 • a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 mértékben romlott.

Az intézményi adatszolgáltatás határidői

 • az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10.
 • az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30.

A területre vonatkozóan a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai- szakmai szolgáltatási feladatai

1. Pedagógustámogató tevékenységek
A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi és feladat-ellátási hely szintű adatok értékelése, elemzése.
Szaktanácsadói látogatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előre haladásának támogatásához kapcsolódóan.
Konzultációs lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadókkal egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához.
Akkreditált képzések biztosítása.
(A meghirdetett továbbképzésekről a http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon tájékozódhatnak!)

2. Intézményvezetést támogató tevékenységek
A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal.
Vezetői együttműködések támogatása; tudásmegosztó események, műhelymunkák szervezése.

3. Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek
Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv készítése, megvalósítása.
Adaptálható intézményi jó gyakorlat átvételének támogatása, jó gyakorlatokkal kapcsolatos tanácsadás.
Tantestületi team munkák szervezése, lebonyolítása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével (a lemorzsolódással érintett intézményekben egyes problémákra, esetekre fókuszáló testületi problémamegoldó vagy feltáró munkacsoportok létrehozása, módszertani támogatás).

Nyomtatás