Tavaszi Pedagógiai Napok

Összefoglaló a 2018. évi Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozat eseményeiről

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2018. április 17–19. között rendezte meg a Tavaszi Pedagógiai Napokat. A rendezvénysorozat fókuszában a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók támogatása, valamint a digitális pedagógiai kultúra állt.

Az ELTE Lágymányosi Centrum Gömb aulában április 17-én tartott konferencia első részében Lánczky Edit, a Budapesti POK főosztályvezetőjének köszöntőjét követően három előadás hangzott el a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének pedagógiája témakörében.

Elsőként Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese foglalta össze a 2014–2020-as időszak fő fejlesztési irányait. A generációs jellemzők és változók bemutatása után tájékoztatást adott a változások által érintett – elsősorban a kiemelt figyelmet igénylő és hátrányos helyzetű – tanulók és a pedagógusok támogatásáról. Ezután az Oktatási Hivatal 2018. évi igényfelmérése alapján ismertette a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek neveléséhez kért szakmai szolgáltatásokat és a szaktanácsadók jellemző tematikus feladatait. Brassói Sándor előadásában kitért az OH bázisintézményeinek tevékenységére is, amellyel a Hivatal növelni kívánja a köznevelési intézmények pedagógiai eredményességét. A bázisintézmények célja többek közt a pedagógiai szakmai közélet fejlődésének előmozdítása, valamint a POK-ok által nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés biztosítása.

A rendezvény második előadását Lénárd Sándor PhD, habil. egyetemi docens tartotta „Adaptív oktatás, inkluzív nevelés" címmel. Bevezetőjében az iskolával szemben támasztott elvárásokat állította párhuzamba az iskola valós lehetőségeivel. Összefoglalta az utóbbi évek környezeti változásait, kiemelve a tanulásról alkotott felfogás megváltozását. Előadásában kitért az egyéni sajátosságok figyelembevételének fontosságára. Az alapszükségletek közé sorolta a felnőttek és a diákok igényeként is megjelenő szükségleteket: a kapcsolatot, a kompetenciát és az autonómiát. Hangsúlyozta, hogy a tanulásszervezést az egyén alapvető szükségleteihez kell igazítani. Részletesen elemezte az oktatási folyamatban szervezeti szinten megvalósítható adaptív megoldásokat, amelyek megjelenhetnek többek között az oktatás tartalmában, formájában, a szervezeti keretek rugalmasságában vagy az oktatási módszerekben is.

Licskainé Stipkovics Erika klinikai szakpszichológus az inkluzív nevelés megvalósításához szükséges erőforrásokat gyűjtötte össze a pedagógusok számára. Bemutatta a szülőtípusokat, és részletesen kitért az egészséges önbecsülés („a tudat immunrendszere") megerősítéséhez szükséges tényezőkre. Hangsúlyozta az önismeret, az önelfogadás és az öntisztelet fontosságát. Előadásában kiemelte a rejtett üzenetek, az egyedi összefüggések és a történések felismerésére való törekvés jelentőségét. Szó esett a tudatos felelősségvállalásról, az empatikus hozzáállásról, a célok kitűzésének fontosságáról és a kudarcok kezeléséről is.


Az előadások prezentációi:

A plenáris nap délutánján a digitális pedagógiai kultúra témakörében hangzottak el előadások. Prezentációik elérhetők az alábbi linkeken:

***

2018. április 19-én az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban az óvodai informatikai nevelésről rendeztek konferenciát.

A téma számos kérdést vet fel, és gyakran megosztja a szakma képviselőit: Szükséges-e, hasznos-e az óvodai informatikai nevelés? Ha igen, mely formája és milyen módszertani elvek mentén? E kérdéseket járták körül a Nemzeti Pedagógus Karral együttműködésben rendezett program előadói.

Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő „Digitális világban digitális gyerekek" című előadásában leszögezte: korunkban e kérdések nem hagyhatók megválaszolatlanul. Szakmai nézőpontja szerint az óvodában továbbra is a játék fejlesztő hatásának kell elsősorban érvényesülnie, a tevékenységek szervezésének pedig a kisgyermekkori tanulási jellemzők figyelembevételével, differenciáltan, valóságos tapasztalatok biztosításával, a gyermekek aktív, cselekvő részvételével kell megvalósulnia. Ugyanakkor érdemes átgondolni a jövő emberét formáló pedagógiai célokat és azt, mely eszközök állíthatók e célok szolgálatába. A szülőkkel együttműködve, a megfelelő feltételek és keretek kialakításával, a konkrét célok meghatározásával az IKT kínálta lehetőségek gazdagíthatják, kiegészíthetik a gyermekek óvodai tevékenységeit, támogathatják a képességfejlesztést.

Kőrösné dr. Mikis Márta pedagógiai kutató, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) tiszteletbeli elnöke „Mindennapi csodáink a digitális világban" című előadásában a médiaértés megalapozását szolgáló készségek, képességek fejlesztésének fontosságát emelte ki. Számos hazai és nemzetközi gyakorlati példával illusztrálta az IKT eszközök óvodai felhasználási lehetőségeit.

Dr. Katona György egyetemi docens, a Soproni Egyetem rektora az óvodai informatikai nevelés helyzetét mutatta be a hazai óvodapedagógus-képzésben. A helyzetkép szerint az óvodapedagógus-jelöltek képzésük során rendkívül változó mennyiségű és mélységű tartalmakkal találkoznak, amit véleménye szerint hasznos lenne egységesebb keretbe foglalni.

A konferencián az Oktatási Hivatal két bázisintézményének gyakorlatával is megismerkedhettek az érdeklődők. Horváth Tamásné (Zuglói Óperenciás Óvoda) és Szépné Vinczencz Katalin (Rákosmenti Csicsergő Óvoda) azt mutatta be, milyen előzmények után kezdtek el foglalkozni az IKT eszközök alkalmazásával az óvodai nevelésben, és milyen tevékenységekbe építik be őket.

Az előadások prezentációi:

***

A Tavaszi Pedagógiai Napok keretében április 18-án a kiemelt témában szakmai műhelyfoglalkozásokat, jó gyakorlatokat ismertető bemutatókat és az aktuális kérdésekről szóló tájékoztatókat szerveztünk az Oktatási Hivatal bázisintézményeiben dolgozó pedagógusok és szaktanácsadók közreműködésével.

A bemutatókon részt vevő 279 pedagógus inkluzív szemléletű gyakorlati megoldásokat, tanulásszervezési formákat, valamint az egyéni tanulási utakat támogató módszereket ismerhetett meg. A műhelyfoglalkozásokon lehetőségük nyílt a jogszabályok felelevenítésére, a tanügyi és pedagógiai dokumentáció tartalmának megvitatására.
A résztvevők 99,6%-a kiválóra értékelte a programok tartalmát.

A bemutatókon elhangzott előadások prezentációi:

Inkluzív nevelés az óvodában

A háromnapos rendezvényen 572 pedagógus vett részt, 98%-uk kiválóra értékelte a szervezést.


 

Meghívó a Tavaszi Pedagógiai Napokra (2018. április 17–19.)

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2018. április 17–19-én Tavaszi Pedagógiai Napokat szervez. A rendezvény fókuszában a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók támogatása, valamint a digitális pedagógiai kultúra áll.

A témáról előadásokat hallgathatnak az érdeklődők a plenáris konferenciákon, és jó gyakorlatokat ismerhetnek meg az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek, szaktanácsadóinak közreműködésével.

Tisztelettel várjuk az érdeklődő intézményvezetőket és pedagógusokat a rendezvényre!

Részletes program >>

Programfüzet (pdf) >>


Tavaszi Pedagógiai Napok 2017

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2017. április 26-27-én szervezte meg a Tavaszi Pedagógiai Napokat. A rendezvény fókuszpontjába az intézményfejlesztés került, e témáról hallgathatott előadásokat a plenáris konferencián, és ennek jegyében tekinthetett meg innovációs eredményekkel rendelkező jó gyakorlatokat az Oktatási Hivatal bázisintézményeiben a közel 400 érdeklődő intézményvezető, pedagógus.

Összefoglaló az eseményekről

Meghívó és programkínálat


Tavaszi Pedagógiai Napok 2016

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2016. április 14-én pedagógiai napot szervezett a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a megújuló pedagóguspálya aktuális információiról.

Összefoglaló az eseményekről

Nyomtatás