A Budapesti POK szaktanácsadói által készített szakmai anyagok

A Budapesti POK szervezésében a szaktanácsadói feladatellátás keretében tantárgyi, műveltségterületi vagy pedagógiai szakmódszertani tájékoztató, szakirodalmi ajánló, valamint a tanítási-tanulási folyamatot segítő IKT eszközök használatát támogató segédlet összeállítására vállalkoztak a szaktanácsadó kollégák.

Ezekből az írásokból válogattunk és tesszük közzé azokat a szakmai tartalmakat, amelyek reményeink szerint a pedagóguskollégák napi munkájában is használható eszközök lesznek.

Terveink szerint rendszeresen bővítjük a pedagógia egyes területeihez készült dokumentumok, segédletek tárházát.

Köszönettel fogadjuk az anyagokkal kapcsolatos visszajelzéseket, észrevételeket; a munkánkat segítő reflexiókat az info.POKBudapest@oh.gov.hu e-mail-címre várjuk.

Felső tagozat

Egészséges életmódra nevelés DigiKip módszerrel - bemutatóóra (Takács Enikő, 2019)
A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!", a takarítás világnapja mottójául választott felszólítás köré szerveződik az óra. A Komplex Instrukciós Program különösen jól alkalmazható heterogén tudású csoportokban. A bemutatóórán a KIP módszer digitális kompetenciák fejlesztésével társul.

Óvoda

Komposztáljunk az óvodában is! – jó gyakorlat bemutatása (Csicsák Antalné 2020)
Áprilisban, a Föld Napján sok óvodában játszanak a gyerekekkel szelektív hulladékgyűjtésre irányuló játékokat, és év közben is szelektíven gyűjtik a hulladékot, ahogy mi is tesszük óvodánkban. És komposztálunk, hiszen ez is egyfajta szelektív hulladékgyűjtés, melynek során közvetlenül tapasztalhatjuk meg és használhatjuk fel az „eredményt”, a kész komposztot! De kiemelten foglalkozunk ezzel a témával október elején, hiszen évek óta október 10. a Komposztálás Napja!

Szakmai tájékoztató a kora gyermekkori digitális pedagógia módszertanának szakszerű alkalmazásához
Az óvodavezetők és az óvodapedagógusok nagy része kreatívan alkalmazkodott a járvány okozta rendkívüli helyzethez, és infokommunikációs eszközök használatával működtetnek valamilyen szolgáltatást, amellyel segítik a szülőket gyermekük otthoni nevelésében. Szakmai tájékoztatónkban segítséget szeretnénk nyújtani a kora gyermekkori digitális pedagógia módszertanának szakszerű alkalmazásához, valamint az általunk megismert jógyakorlatok, eljárások közreadásával támogatni kívánjuk az intézmények szakszerű online pedagógiai tevékenységét.

A tájékoztatót készítette Glückné Márton Gyöngyi Budapesti POK; közreműködő szaktanácsadók: Barkóczi Mariann, Béres Péterné, dr. Böjtös Zoltánné, Gerencsér Zita, Gyöngyösi Mária, Hajnal Margit Hajnalka, Hajnal Szilvia, Hamvasné Bögre Juliánna, Kállai Csilla, Lieberné Vilcsek Krisztina, Oláhné Horváth Ildikó, Orosné Dávid Ildikó, Petrovszkiné Krizsán Adrienn, Pocsai Andrea, Polgár Attiláné, Rácz Ágnes, Schneidhoffer Károly Endréné, Seszták  Marianna, Szabó Orsolya Gabriella, Szakadáti Tiborné, Szilágyi Józsefné, Takácsné Gáspár Ildikó, Ujsághy Gyuláné

Óvodáskorú gyermekek fejlődésének nyomon követése (Barkóczi Mariann, Dr. Böjtös Zoltánné, Hamvasné Bögre Julianna, Gerencsér Zita, Gáspár Jánosné, 2019) – átdolgozott, frissített változat
A tanulmány összefoglalja a téma jogszabályi hátterét, területeit, kapcsolatát a pedagógiai mérés-értékeléssel, ismerteti a dokumentáció elemeit, elkészítési szempontjait, valamint a gyermeki fejlődés nyomon követésének helyét az intézményi önértékelés és tanfelügyeleti eljárás folyamatában.

Óvodai környezetkultúra alakítása, a tárgyi világ újraálmodása az óvodai térben (Szabó Orsolya Gabriella, 2016)
A tanulmány az esztétikai alapfogalmak tisztázását követően a környezetet meghatározó színelmélettel foglalkozik, hangsúlyozva, hogy az óvodák óriási felelősségét a környezetkultúra alakításában, mert a környezeti hatások kitörölhetetlen nyomokat hagynak a gyermekek életében. Képekkel illusztrálva mutatja be a fővárosi óvodák kialakítását, és szól az óvodaszépítő akciók megvalósíthatóságáról.

Alsó tagozat

„A fülemülék völgyében, Angyal Bandi nyomában..." (Temesvári Miklós, 2016)
Falusi erdei iskolai projekt bemutatása, melynek célja az ismeretek tapasztalati úton történő elsajátítása, megélése, a környezetvédő, holisztikus szemléletmód kialakítása.

Kinizsi Pál napja Nagyvázsonyban - témanap (Temesvári Miklós, 2016)
Kiegészítő olvasmány feldolgozása 3. osztályban a történet valós helyszínén. A témanap célja az olvasmány kreatív, játékos, helyzetgyakorlatokkal színesített megismerése, a verbális és nonverbális kifejezőeszközök fejlesztése.

 

Portfólióval támogatott tanulás – tantárgyi és tantárgyakon átívelő

Portfólióval támogatott tanulás a felső tagozatban és középfokon (Székely Márta, Tóth Csilla Ida, Braxátor Mariann, Dr. Láng Gabriella, Nagy Botond, Némethné Nyikos Katalin, Oláhné Nádasdi Zsuzsanna, 2019)
A tanulói portfólió készítése alkalmas a tanulás elősegítésére és kiváló lehetőséget rejt a kompetenciafejlesztésre is. Külön szeretnénk ezt a módszert figyelmébe ajánlani azoknak a tanártársainknak, akik a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókkal foglalkoznak.

 

Ének-zene

Módszertani ötletek – gondolatok az ének-zene tanításáról (Rápli Györgyi, 2017)
Az ének-zene tanításhoz nyújt módszertani segítséget az összefoglaló, a hazai népdalkincsből merítve számos zenés játék bemutatásával inspirál aktivitásra az énekórán.

Fizika

Radioaktív bomlástörvény vizsgálata szimulációval (Jánossy Zsolt, 2016)
Az Oktatási Hivatal által nyilvánoságra hozott „Kísérletek és egyszerű mérések a középszintű szóbeli vizsgákhoz" című dokumentumban szereplő mérési feladat és a méréshez készített (GeoGebra) szimulációs alkalmazás leírása.

Megvilágítás mérése okostelefonnal és LEGO MINDSTORMS Education EV3 robottal – tevékenységterv (Jánossy Zsolt, 2016) Az IKT eszközöket (mobiltelefon applikációk, számítógép on- és offline alkalmazások) felhasználó méréssorozat, valamint a mérési eredmények digitális eszközökkel történő kiértékelésének bemutatása.

A fizikaérettségit érintő rendeleti változások (Jánossy Zsolt, 2016)
A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2017. január 1-jén, illetve 2-án életbelépő változásai.

Informatika

A Moodle elektronikus oktatási környezet használata (Bánhegyesi Zoltán, 2016)
Az összefoglaló az Moodle elektronikus oktatási környezet iskolai használatát elemzi.

E-learning keretrendszerek használatának lehetőségei (Bánhegyesi Zoltán, 2016)
Az olvasó megismerkedhet az e-learning keretrendszerek különféle szempontok szerint rangsorolt, sokoldalú felhasználási lehetőségeivel és területeivel.

Learningapps.org vagy Kockalapok.hu (Horváth Judit, 2016)
Módszertani segítségnyújtás a nevelési és tanítási-tanulási folyamatot támogató multimédiás IKT eszközök (Learningapps és a Kockalapok alkalmazás) használatában.

Könyvtárhasználat

Szakirodalmi ajánló a könyvtárhasználati ismeretek tanításához (Lakatos Ildikó Csilla, 2016)
Linkgyűjtemény a könyvtárhasználati ismeretek tanításához évfolyamok szerinti bontásban.

Vizuális kultúra

IKT alkalmazásának lehetőségei a vizuális kultúra órán (Medve Katalin, 2016)
"Leonardo da Vinci" óraterv 6. évfolyamos osztály számára „A képzelet világa" című tankönyvhöz

Pedagógia

Tehetségazonosítás a pedagógiában (Temesvári Miklós, 2016)
Szakirodalmi ajánló: a Tehetségazonosítás a pedagógiában (Dávid Mária–Hatvani Andrea–Héjja-Nagy Katalin) című tanulmány ismertetése.

Pszichológia

Mentálhigiénés tanácsok nem csak koronavírus idejére (Haász Zsófia, 2020)
A pszichológia egyik alaptétele, hogy nem maga az esemény határozza meg az érzéseinket, hanem az, ahogyan azt értelmezzük. Sokszor irreális elvárásokat támasztunk magunkkal szemben, és keményen bánunk magunkkal.

Nyomtatás