Válogatás az Őszi pedagógiai napok anyagaiból

Bemutató foglalkozások, bemutatóórák (tevékenység/óraterv)

Horváth Tamásné: IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei (óvodai nagycsoport)
Interaktív tábla, laptop, tablet, fényképezőgép és SMART Notebook11 szoftver alkalmazása az írásmozgás-előkészítő, grafomotoros fejlesztés érdekében.
Zuglói Óperenciás Óvoda

Krenner Lászlóné Andrea: „Nincs szebb madár, mint a lúd..." (vegyes életkorú óvodás csoport)
A közösség építése a drámapedagógia eszközeivel, párhuzamos tevékenységek bemutatása drámajátékokkal, vegyes csoportban.
Óbudai Hétpettyes Óvoda

Kutiné Panyor Andrea: Sajátos nevelési igényű gyermekek komplex fejlesztése drámapedagógiai elemekkel (mesefeldolgozás) (vegyes életkorú óvodás csoport)
A bemutatón (vegyes életkorú csoport) évszakhoz kötött szociális és értelmi képességeket fejlesztő komplex tevékenységek láthatók az SNI gyermekek differenciált nevelésének lehetőségeivel.
Zuglói Óperenciás Óvoda

Ráczné Gujgiczer Lívia, Hegedűs Józsefné, Kocsiné Pávlicz Ágota: Az eredményes tanulás-tanítás óvodáskorban (vegyes életkorú gyermekcsoport)
Eredményes tanulás szabad és irányított tevékenységben. A tevékenységekben rejlő matematikai tartalmak kiemelése. A mozgásos, ritmikus élmények megtapasztalása, a környező világ tevékeny megismerése matematikai tartalmakkal.
Fővárosi Önkormányzat Óvodája

Nagy Ivánné: Mozgásfejlesztés – TSMT módszerek alkalmazása testnevelésórán (1. osztály)
A TSMT hatása az értelmi és érzelmi nevelésre. Testtudat fejlesztése, az elemi mozgások segítségével az idegrendszer érésének elősegítése, mely pozitívan hat a tanulási képességekre.
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

Horváth Vince: A vezér megismerése – Sakk szakkör (1. osztály)
A sakk tanítása Polgár Judit Sakkpalota képességfejlesztő oktatási programjával. A finommotorika, az analízis-szintézis, számlálás, megfigyelés, memória fejlesztése.
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

Fehérné Sebő Klára: Alapképességek fejlesztése tehetséges tanulóknál (1. osztály)
Anyanyelvi és matematikai feladatokon keresztül az alapképességek fejlesztése: érzékelés, észlelés, képzelet, figyelem, emlékezet, gondolkodási és kommunikációs képességek fejlesztése. Szociális készség erősítése.
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

Gálfalvi Áron: A szivacskézilabda módszertani megújulása a testnevelés-tanításban (2. osztály)
A szivacskézilabda csapatsportág új módszertana a mindennapos testnevelésben. Miként célszerű tanítani az iskolában a szivacskézilabdát, mit és melyik korcsoportnak érdemes átadni, milyen módszerességgel, milyen tananyagtartalommal?
Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Némethné Csobolyó Éva, Kopjár Máté, Lösingerné Váradi Szilvia, Gondos Brigitta: Tehetséggondozás – Fejlesztési lehetőségek a napközi otthonban (2. osztály)
Több területet – matematika, magyar, ének-zene, német nyelv – érintő motivációs, tanulásra hangolódást segítő játékok, feladatok, valamint a tehetséggondozást támogató gyakorlatok bemutatása.
Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézménye

Sztrida Elvira: Drámapedagógiai eszközök alkalmazása alsó tagozaton (2. osztály)
Önálló feladatmegoldó képesség, szóbeli szövegalkotás, szókincsfejlesztés, kommunikációs és együttműködési készség, helyesírás kreatív gondolkodás, memória fejlesztése anyanyelvórán.
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

Novák Ágnes: „Fazekasos modell" – Tanulásirányítás a napköziben (3. osztály)
A tanulás tanítása, a profi tanulásirányítás sokat segít a hátrányos helyzetű tanulóknak, a lemorzsolódóknak. Módszerek, eljárások, mesterfogások.
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Ézsiás Erika: Lépéselőny (3. osztály)
A tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek sikeres integrációjának támogatása a Sakkpalota Program segítségével.
Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola

Horváthné Láposi Éva: Drámapedagógiai eszközök alkalmazása magyar irodalom órán (8. osztály)
A századforduló és a Nyugat, Ady és Móricz művei.
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

Ádámné Laczkó Melinda: A világháború lezárása (8. osztály)
A háború menete és a lezárás tényei közötti kapcsolatok felfedeztetése. Ok-okozati összefüggések feltárása és megállapítása. Következtetések megfogalmaztatása táblázat adatainak felhasználásával. Térképes források biztos elemzése, összehasonlítása, valamint saját térképi ábrázolás létrehozása. Teljes óravázlat elkészítése.
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Dr. Oláh Tibor: Az eredményes tanulás magyar nyelv és irodalom órán (8. osztály)
Mondatrészkifejtés és sajátos jelentéstartalom – alárendelő összetett mondatok. Mobiltelefonok alkalmazása az oktatásban, digitális felületek alkalmazása tanórán.
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Pápai Júlia: Kooperatív technikákkal és fejlesztő értékeléssel a lemorzsolódás ellen (9. osztály)
Az osztályfőnöki óra témája: önértékelés és tanulás értékelés a negyedéves évfolyamvizsgák tükrében, a tanulói önértékelés fejlesztése. Bepillantás az osztályértékelő konferenciák rendszerébe, melyek célja a tanulási eredmények javításával a lemorzsolódás csökkentése.
BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

Csókáné Török Orsolya: Interaktív média alkalmazása a szókincsbővítésben németórán (9. osztály)
BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Boha Eszter: Online források használata angolórán (9. osztály)
BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Kónyi Eszter: Tudatos pénzügyi döntés (11. osztály)
Bank, bankszámla választása, hétköznapi okos eszközök használata pénzügyi döntésekhez. Szakmai kompetencia, kifejezőkészség, önálló vélemény, komplex gondolkodásmód kialakítása.
BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Horváth Katalin: A DESMOS matematikai program (11. osztály)
A program alkalmazása függvény ábrázolások alkalmával mobiltelefonon.
BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Nyomtatás