Szaktanácsadás, tantárgygondozás

 

 

Jogszabályi háttér

  • 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 19. §
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Az Oktatási Hivatal állami köznevelési feladatellátás keretében szaktanácsadói hálózat működtetésével látja el a pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatait.

Pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátásában szaktanácsadóként az vehet részt, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával, köznevelési intézményben pedagógus munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlattal, elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést, illetve szerepel a szaktanácsadói névjegyzéken.

A szaktanácsadás a pedagógusok és a köznevelési intézmények folyamatos szakmai fejlődésének támogatásával hozzájárul a közoktatás eredményességének javulásához. Feladata a pedagógusok és a nevelési-oktatási intézmények munkájának az eredményesség és a folyamatos szakmai fejlődés érdekében történő támogatása, az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése.

 

Szaktanácsadás, tantárgygondozás feladatai

-    nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,

-    nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai      dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,

-     az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,

-     nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,

-     egyéni szakmai tanácsadás,

-     a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

A tantárgygondozó szaktanácsadás feladata az egyéni pedagógusi szakmai kompetenciák kiteljesedésének segítése annak érdekében, hogy a pedagógus életpályán történő előrehaladását támogassa. Legfontosabb eleme a szakmai fejlődés egyénre szabott tervezése, illetve a szakmai célok megvalósításának támogatása. Személyességét a szaktanácsadó és a pedagógus közvetlen, tanóra-, illetve foglalkozáslátogatásra épülő együttműködése keretében több elem is biztosítja: a folyamatosság, a személyre szabottság és az egyenrangú kapcsolat. A tematikus szaktanácsadás átfogó, vagy egy speciális területhez, problémához, feladathoz köthetően megjelenő intézményfejlesztést, szervezeti tanulást támogat. Szakterülettől függetlenül, de a szakterületi sajátosságoknak megfelelően támogatja a pedagógusok személyes fejlődését, közös tanulását, a szervezeti tanulást, az intézmények egymás közötti tanulását. Az általános szaktanácsadás a pedagógiai módszerekkel, eszközökkel, dokumentumokkal kapcsolatos támogató, elemző, fejlesztő tevékenységet foglalja magába.

A Budapesti POK szaktanácsadói csoportjának központi e-mail címe: Szaktanacsadas.POKBudapest@oh.gov.hu

 

A szaktanácsadás-szervezéssel foglalkozó munkatársak

A szaktanácsadást szervező munkatársak végzik a pedagógiai-szakmai szolgáltatások központi igényfelmérésére érkezett intézményi igények közvetítését, a szaktanácsadók számára munkaterv készítését, a dokumentumok kezelését és kapcsolatot tartanak az intézményekkel.

Név E-mail cím Telefon
Czeglédy Beatrix
csoportvezető
Czegledy.Beatrix@oh.gov.hu 06 1 374-2141
06 30 773-7787
Bucsi Katalin Bucsi.Katalin@oh.gov.hu 06 1 374-2274
Csallóközi Éva Csallokozi.Éva@oh.gov.hu 06 1 374-2138
06 30 959-2809
Csőváriné Gurubi Judit Csovarine.Judit@oh.gov.hu 06 1 374-2340
06 30 162-4916
Fábiánné Deák Anna Mária Fabianne.Deak.Anna.Maria@oh.gov.hu 06 1 374-2141
Verőné dr. Jámbor Noémi VeroneDr.Jambor.Noemi@oh.gov.hu 06 1 374-2138

 

A Budapesti POK vezető szaktanácsadói

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Kelemen-Kiss Ilona Matematika
Simon Zoltán Testnevelés és sport
Urbán Erika Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése HH, tehetség
Jutassi-Varró Diána Intézményfejlesztés
Kabály Adrienne Kémia, Fizika, Természetismeret
Jenei Andrea Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése SNI, BTMN
Ágni Dóra Tanítói
Bajzek Zsoltné Tanítói
Martos Zita Alapfokú művészetoktatás
Nagy Ildikó Mária Óvodapedagógus
Nagyné Rápli Györgyi Művészetek
Orosné Dávid Ildikó Óvodapedagógus
Prácserné Kóbor Erika Magyar nyelv és irodalom általános iskola
Gombos Tünde Magyar nyelv és irodalom középiskola
Tóth Viktória Könyvtár
Vörös Andrea Tünde Történelem
Nagy Katalin Idegen nyelv
Székely Márta Biológia, Földrajz, Természetismeret
Sziki Tamásné Óvodapedagógus
Dr. Tóth Gyula Ernő Konfliktuskezelés
Vagács Zsuzsanna Pedagógiai mérés-értékelés

 

Szaktanácsadók által készített szakmai anyagok >>