Pedagógusminősítés, tanfelügyelet, önértékelés

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a hatályos jogszabályok alapján, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési osztályával együttműködve közreműködik a pedagógus-életpályamodell (PÉM) minősítési és a pedagógusok szakmai ellenőrzésével (PSZE) kapcsolatos folyamatok lebonyolításában.

A pedagógusminősítés és a tanfelügyelet rendszerének működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet írja elő.

A minősítés és tanfelügyeleti munkacsoport a feladatellátás keretében közel 1300 szakértővel tartja a kapcsolatot, munkájukat tájékoztatással, tanácsadással, a minősítésekkel és tanfelügyeletekkel összefüggő szervezési és adminisztratív feladatok végzésével támogatja, valamint technikai segítségnyújtást végez az internetes felületek kezelésben.

Praktikus megoldásokkal támogatja a pedagógusokat a minősítési és tanfelügyeleti eljárások technikai és tartalmi kérdéseiben, valamint az önértékelés feladataiban.

A Budapesti POK az illetékességi körébe tartozó pedagógusok és intézményvezetők számára a PÉM és PSZE eljárások ügymenetének eredményes végrehajtásához elsősorban elektronikus úton érkező megkeresések alapján nyújt szakmai támogatást.

A minősítés, tanfelügyelet csoport munkatársai:

Név E-mail cím Telefon

Dugasz János
csoportvezető

Dugasz.Janos@oh.gov.hu (+36-1) 374-2153
Bitskey Klára Bitskey.Klara@oh.gov.hu (+36-1) 374-2229
Kerepesi Andrea Kerepesi.Andrea@oh.gov.hu (+36-1) 374-2108
Lovász Tamás Lovasz.Tamas@oh.gov.hu (+36-70) 451-8760
Nagyné Horváth Katalin Nagyne.Horvath.Katalin@oh.gov.hu (+36-1) 374-2107
Pásztorné Acsai Anna Pasztorne.Acsai.Anna@oh.gov.hu
(+36-1) 374-2229
Sutyinszki András István Sutyinszki.Andras.Istvan@oh.gov.hu (+36-30) 682 2478
Szegfű Márta Szegfu.Marta@oh.gov.hu
(+36-1) 374-2108
Varga Andrea Veronika Varga.Andrea.Veronika@oh.gov.hu
(+36-1) 374-2278

 

A Budapesti POK Minősítési és tanfelügyeleti csoportjának munkarendje

 • hétfőtől csütörtökig: 8:00 órától 16:30-ig,
 • pénteken: 8:00 órától 14:00 óráig tart.

Az ebédidő 30 perc, amelyet 11:30 óra és 13:30 között lehet igénybe venni.


Kapcsolattartás formái

 • e-mailben
 • telefonon
 • személyesen (kizárólag előzetes egyeztetés alapján)

Központi e-mail cím: POKBudapest@oh.gov.hu

Az elektronikusan érkező nagyszámú megkeresés miatt és a gördülékeny ügymenet érdekében javasoljuk és kérjük, hogy az oktatási azonosítójukat, ill. az OM-azonosítót is közöljék a levélben, továbbá az e-mailek tárgysorában tüntessék fel, hogy a megkeresés a minősítés, tanfelügyelet, vagy önértékelés témakörébe tartozik.

 

A Budapesti POK pedagógusminősítéssel kapcsolatos feladata:

 • az OH Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával együttműködik a pedagógusminősítések lebonyolításában;
 • az OH pedagógusminősítésekkel kapcsolatos szervezési feladatait segíti;
 • pedagógusminősítésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol;
 • pedagógusminősítéssel kapcsolatos szakmai, tartalmi anyagokat gondoz és készít;
 • továbbítja az Oktatási Hivatalba a pedagógusminősítések során benyújtott panaszokat;
 • pedagógusminősítésekkel összefüggő kérelmeket értékel, elfogad, elutasít vagy az Oktatási Hivatalba továbbít;
 • továbbképzéseken szervezői, valamint előadói szerepet vállal.

A Budapesti POK pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyelet) feladatai keretében:

 • az OH Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával együttműködve közreműködik a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában;
 • az OH pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szervezési feladatait segíti;
 • pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban érkező kérelmeket értékel, elfogad, vagy az Oktatási Hivatalba továbbít;
 • pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekre válaszol;
 • pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai anyagokat gondoz és készít;
 • közreműködik a szakértői felület adatainak figyelemmel kísérésében;
 • továbbképzéseken szervezői és előadói szerepet vállal.

Ügyintézési fogalmak

 • beadvány: a kérelmezőtől, illetve más szervtől érkező nyomtatott vagy elektronikus irat
 • kiadmány: a Főosztály kormánytisztviselője által elkészített nyomtatott vagy elektronikus irat
 • érkeztetés: a beérkezett küldemény sorszámának, küldőjének, az érkeztetés dátumának nyilvántartásba vétele
 • expediálás: az irat kézbesítésre történő előkészítése, a küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának meghatározása
 • felfüggesztés: az ügyintézési határidő felfüggeszthető többek között a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időtartamra
 • másodlat: az eredeti iratról készült olyan hiteles példány, amelyet az első példánnyal azonos módon hitelesítettek

Ügyintézési határidők

 • A határidő naptári napban (kivételesen órában, illetve munkanapban) meghatározott. A határidő számításának kezdő napja a POK-ba történő érkeztetés, befejező napja pedig az irat kézbesítésének regisztrált napja.
 • Amennyiben jogszabály, a megkereső szerv vagy a vezető a teljesítés határidejét attól eltérően nem szabályozza, az ügyintézésre nyitva álló általános határidő 21 nap. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó ügyek esetében az ott meghatározott határidők az irányadók.
 • Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.

A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás

 • Közérdekű kérelmet, panaszt, bejelentést (továbbiakban: beadvány) írásban, személyesen, illetve telefonon lehet előterjeszteni a Budapesti POK vagy az Oktatási Hivatal székhelyén. A szóban előterjesztett beadványt írásba kell foglalni, és a személyesen megjelent előterjesztő aláírásával ellátni.
 • Az írásba foglalt, illetve az írásban (postán, elektronikus úton, faxon) érkezett beadványokat a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetőjének kell továbbítani. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen, hogy mely szervezeti egység feladatkörébe tartozik a beadványban foglaltak kivizsgálása, vagy a beadvány több szervezeti egységet is érint, a beadványt a Budapesti POK főosztályvezetőjéhez vagy az elnökhöz kell továbbítani.

Kézikönyvek

A 2017. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez

A 2017. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő dokumentum az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok mennyiségéről

Országos tanfelügyelet kézikönyvek

Önértékelési kézikönyvek

Jogszabályok

A Budapesti POK szakértői fórumain elhangzott előadások prezentációi

Nyomtatás