Pedagógiai – szakmai szolgáltatások, szaktanácsadás, tantárgygondozás


Jogszabályi háttér:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja:

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata:

 • a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra- és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség-vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

A tantárgygondozó szaktanácsadás területei:

 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári,
 • Gyógypedagógia,
 • Digitális szaktanácsadó,
 • Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével),
 • Óvodapedagógusi szakterület.

A tematikus szaktanácsadás területei:

Intézményfejlesztési szaktanácsadás
Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területei elsősorban a következők: intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző, valamint az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő szaktanácsadás. A szolgáltatási terület célja az intézményvezetés támogatása az intézményi pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában, az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában, továbbá a pedagógusok egymástól való tanulásának és az intézményi szervezeti tanulás támogatása.

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás
A köznevelés rendszerében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 13. pontja szerint – kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a kiemelten tehetséges), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. Országos pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében kaphatnak tájékoztatást a pedagógusok és az intézményvezetés az ellátáshoz szükséges pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközökkel és módszerekkel kapcsolatosan. A szaktanácsadói tevékenység szükség esetén kiterjedhet közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információk gyűjtésére, rendelkezésre bocsátására, illetve e körből tájékoztatás nyújtására a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók oktatásának-nevelésének megszervezésével kapcsolatosan.

Konfliktuskezelési gyakorlat helyi alkalmazását támogató szaktanácsadás
Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretei között a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, a jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához egyéni és szervezeti szinten. A szaktanácsadás keretében tudunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmények vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek.

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítését szolgáló szaktanácsadás
A szaktanácsadás formái a szolgáltatási területen a következők: integrációs pedagógiai rendszer (IPR)-alapú pedagógiai, módszertani tevékenységet elemző, intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző, továbbá esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezési tevékenységet elemző, módszertani és fejlesztéstámogató szaktanácsadás. A szaktanácsadás keretében biztosítható a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkészítésének megszervezéséhez, az ellátás eredményességének megismeréséhez szükséges elemző pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközökről és módszerekről tájékoztatás nyújtása, a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztő jogi és egyéb információk rendelkezésre bocsátása, valamint az esélyegyenlőségi feladatok végrehajtásának segítése.

Pedagógiai mérés-értékelési szaktanácsadás
Az Oktatási Hivatal szakmai irányításával a szolgáltatási területen kell megszervezni az országos pedagógiai mérési-értékelési és ellenőrzési feladatok megállapításainak elemzését segítő, a feltárt intézményi és gyermeki, tanulói lemaradások megszüntetését szolgáló intézkedések kidolgozásához szükséges pedagógiai és komplex intézményfejlesztési eszközök kidolgozását és módszerek megismertetését, valamint az országos fejlesztési eszközöket ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmény fenntartója, vezetői, pedagógusai elkészítsék, bevezessék és végrehajtsák azt az intézkedési tervet, amely a pedagógiai tevékenység színvonalának emeléséhez szükséges.

További pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

 • Pedagógiai értékelés
 • Pedagógiai tájékoztatás
 • Tanügy-igazgatási szolgáltatás
 • Pedagógusképzés, továbbképzés
 • Versenyek
 • Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat
 • Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

Általános szakmai tanácsadás:

 • Szakmai tájékoztatás a nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásához (Pedagógiai Műhelyek)
 • Bemutató óra tartása (Hálózati Tanulás Műhelyek)
 • Támogatás nyújtása az intézmény, a vezetői és a pedagógusi önértékelés elvégzéséhez (egyéni és csoportos konzultáció)
 • Támogatás nyújtása a pedagógus portfóliójának elkészítésében
 • Támogatás nyújtása a mesterpályázat elkészítéséhez

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei:

A 2018 végén az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Balogh Erika Eszter Magyar nyelv és irodalom
Csányi Judit Tanitói
Hrabovszki Mihály Árpád Pedagógiai mérés-értékelés
Szegfű Ferencné Óvodapedagógusi
Tirjákné Prisztavok Ágnes Mária Idegen nyelv


A szaktanácsadás területén dolgozó POK-munkatársak:

dr. Szatmári Imre

06/1-374-2379

Serfőző Nóra 66/530-217
Nyomtatás