Pedagógiai – szakmai szolgáltatások, szaktanácsadás, tantárgygondozás

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Barát Tünde Intézményfejlesztés
Brandtné Czirják Éva Intézménytámogató
Csányi Judit Tanítói
Dr. Farkasné Csató Katalin Magyar nyelv és irodalom
Hrabovszki Mihály Árpád Pedagógiai értékelés
Őriné Apáti Anna Humán
Seres Erzsébet Reál
Szegfű Ferencné Óvodapedagógusi
Tirjákné Prisztavok Ágnes Mária Idegen nyelv


Jogszabályi háttér:

 

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja:

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata:

 • a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra- és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség-vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

A tantárgygondozó szaktanácsadás területei:

 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári,
 • Gyógypedagógia,
 • Digitális szaktanácsadó,
 • Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével),
 • Óvodapedagógusi szakterület.

SZAKTANÁCSADÁS-TEMATIKUS SZAKTERÜLETEK:

Intézményfejlesztési szakterület:

 • Az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában
 • Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek szervezésével és tartásával
 • Az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában
 • A nevelőtestület, támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában
 • Az önértékelési folyamat támogatása (vezetői / intézményi / pedagógus)
 • Az intézményi intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás
 • Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítését segítő szaktanácsadás
 • Az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület szaktanácsadás:

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációjával kapcsolatos szaktanácsadás:

 • Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása
 • Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez
 • Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében oktatásában részt vevő pedagógusok számára
 • Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez
 • Szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás
 • Támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában
 • Támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás:

 • Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása
 • Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez
 • Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében-oktatásában részt vevő pedagógusok számára
 • Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez
 • Szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás

Tehetségfejlesztési szaktanácsadás:

 • Tájékoztató a tehetségek felismerésének folyamatáról, eszközeiről
 • Konzultáció az egyéni fejlesztési terv szerepéről és elkészítéséről
 • Támogatás a tehetséggondozás intézményi stratégiájának és formáinak kialakításához (szakkörök, osztály-átléptetés, szülőkkel való együttműködés, stb)
 • Tájékoztató tartása a gazdagító programokról, a tehetséggondozás formái a tanórán, és a tanórán kívül/óvodai tevékenységekben
 • Támogatás a tehetséggondozás feladatainak az intézmény alapdokumentumban történő megjelenítéséhez

Konfliktuskezelési szakterület:

 • Konzultáció a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedésekről
 • Műhelyfoglalkozás az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel történő eredményes kommunikáció elősegítésére
 • A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

 • Az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosításának támogatása
 • Az esélyteremtő intézményfejlesztés során feltárt eredmények elemzését segítő intézkedések kidolgozásának támogatása
 • Az esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, gyakorlatok megismertetése
 • Intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás
 • Az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása
 • Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez

TOVÁBBI PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK:

Pedagógiai értékelés:

Az országos mérések eredményeinek értelmezéséhez, az intézményfejlesztéshez támogatás nyújtása:

 • Az országos mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése
 • Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási lehetőségeinek a bemutatása, a fejlesztési irányok meghatározásának támogatása
 • Az országos és nemzetközi méréseket, egymáshoz való viszonyukat, az intézményi eredményekkel való összefüggések megértését segítő szaktanácsadás
 • Mérési eredményekre épülő intézményi/fenntartói intézkedési tervhez kapcsolódó szakmai szolgáltatás a vezetői kör részére

Az intézményi mérési rendszer hatékonyabb működését, a pedagógusok értékelési kultúrájának fejlesztését támogató szaktanácsadói tevékenységek:

 • Diagnosztikus állapotvizsgálatot és erre alapozott fejlesztési lehetőségeket segítő szaktanácsadás
 • A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése során alkalmazott diagnosztikus, szummatív és fejlesztő értékelési formák alkalmazásának támogatása
 • Szakmai munkaközösségek tudásszint- és képességmérő eszközeinek felülvizsgálatához támogatás nyújtása
 • Segítségnyújtás az intézményfejlesztést segítő mérőeszközök alkalmazásához (pl. kérdőívek: motiváció, attitűd, önismerete, pályaorientáció, neveltségi stb.)
 • Helyszíni tanácsadás az intézmény pedagógiai mérés-értékelési rendszerének kialakításához, felülvizsgálatához
 • Segítségnyújtás az óvodás gyermekek fejlődésének nyomom követését szolgáló dokumentáció felülvizsgálatához.
 • A pedagógiai mérési-értékelési kultúrához kapcsolódó szakirodalom ajánlása

A pedagógiai tájékoztatás:

 • Tájékoztató a legújabb oktatástechnológiai, informatikai eszközökről, a pedagógiai célú felhasználás lehetőségeiről
 • Nevelési, tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek, kiadványok, összegző ajánlók
 • Az interaktív tanulásszervezéssel kapcsolatos módszertani tréning (interaktív tábla, mobil eszközök, online tantermek)
 • Gyakran használt szoftverekhez kapcsolódó felhasználói ismeretek bővítése (Word, Excel, Paint, Powerpoint, Google alkalmazások)
 • A könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében iskolai könyvtár szaktanácsadói támogatás

Tanügy-igazgatási szolgáltatás:

 • Intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend stb.) felülvizsgálatának támogatása

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése:

 • mérés-értékelés
 • tanulás tanítása
 • esélyteremtés
 • tehetséggondozás
 • pályaorientáció
 • IKT, számítástechnika, informatika
 • egészségnevelés, mentálhigiéné
 • konfliktuskezelés
 • intézményfejlesztés
 • drámapedagógia
 • gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia
 • egyéb

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása:

 • Óvoda által szervezett – legalább három óvoda gyermekeit érintő – a tehetségek felismerését, bemutatkozását biztosító program szakmai támogatása
 • Iskola által kiírt – legalább három iskola tanulóit érintő – szóbeli feladatokat tartalmazó tanulmányi versenyre feladatsor összeállítása, zsűrizési feladatok végzésére.
 • Iskola által kiírt – legalább három iskola tanulóit érintő – írásbeli feladatokat tartalmazó tanulmányi versenyre feladatlap összeállítása/lektorálása/versenydolgozatok javítása zsűrizési feladatok végzésére.
 • Iskola által kiírt – legalább három iskola tanulóit érintő – komplex feladatokat tartalmazó tanulmányi versenyre feladatsor összeállítása/lektorálása/ versenydolgozatok javítása zsűrizési feladatok végzésére.

Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat:

 • A köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése az iskolai diákönkormányzatokat segítő pedagógusok részére
 • Támogatás a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére
 • Támogatás az intézményekben dolgozó ifjúságvédelmi felelősök/ ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógusok számára
 • Támogatás nyújtása az osztályfőnöki feladatokhoz
 • Támogatás a pályaorientációs, pályaválasztást, továbbtanulást segítő feladatokhoz

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése:

 • Az iskolai adatszolgáltatás adatainak értelmezése
 • A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésére és kezelésére (helyzetfeltárás, intézkedések eredményessége) konzultációk és szakmai műhelyek szervezése és tartása

A szaktanácsadás területén dolgozó POK-munkatársak:

Név E-mail-cím Telefon

dr. Szatmári Imre

szatmari.imre@oh.gov.hu

+36/1-374-2379

Serfőző Nóra serfozo.nora@oh.gov.hu +36/1-374-2420
Nyomtatás