Pedagógusok minősítő vizsgái, minősítő eljárásai, pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), önértékelés

A szolgáltatási terület célja:

 • a minősítési, tanfelügyeleti és önértékelési eljárásokhoz kapcsolódó jogi, szakmai, informatikai és technikai információk közvetítése a pedagógusok, szakértők és intézményvezetők részére.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A témában érintett összes útmutató, segédlet, illetve kézikönyv az alábbi címről letölthető:

Pedagógusok minősítő vizsgái, minősítő eljárásai

A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával, a szakmai munka értékelésével, a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése, értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére, amelyek alapján lehetővé válik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazása is.

A minősítési rendszer céljai:

 • A köznevelés rendszerének eredményesebbé tétele.
 • A nevelő-oktató munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása.
 • A nevelő-oktató munka eredményességének növelése.
 • A minőség elismerése és jutalmazása.
 • A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése.
 • A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására.

Vonatkozó jogszabály:

 • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

A minősítéshez kapcsolódó dokumentumok:

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 78. § (1) bekezdésének f) pontja írja elő, jogszabályi hátterét az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg.

Az ellenőrzést ötévente egy alkalommal minden pedagógus esetében el kell végezni. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.

Vonatkozó jogszabály:

 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

A kapcsolódó tanfelügyeleti kézikönyvek ide kattintva érhetők el.

 

Önértékelés (Pedagógus-, intézményvezetői, intézményi önértékelés)

A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is.

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket – köztük a kérdőíveket – amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az Önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, az egyes intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az Önértékelési kézikönyveket az oktatásért felelős miniszter döntése alapján az Oktatási Hivatal átdolgozta.

Vonatkozó jogszabály:

 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

A módosított önértékelési kézikönyvek ide kattintva érhetők el.

Munkatársak:

Név E-mail-cím Telefon

Szépné dr. Vladár Mónika

szepne.vladar.monika@oh.gov.hu

+36 96/613-433
+36 30/358-7023

dr. Binszkiné Laurinyecz Ildikó

binszkine.laurinyecz.ildiko@oh.gov.hu

+36 1/374-2421
+36 70/505-7189

Ignácz József

ignacz.jozsef@oh.gov.hu

+36 1/374-2378
+36 70/667-9317

Kurilláné dr. Hanyecz Krisztina kurillane.krisztina@oh.gov.hu +36 96/613-467
Nyomtatás