Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások

Intézményfejlesztési pedagógiai szakmai szolgáltatás

Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területei elsősorban a következők: intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző, valamint az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő szaktanácsadás. A szolgáltatási terület célja az intézményvezetés támogatása az intézményi pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában, az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában, továbbá a pedagógusok egymástól való tanulásának és az intézményi szervezeti tanulás támogatása.

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelés és tanítási-tanulási folyamat segítése

A köznevelés rendszerében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 13. pontja szerint – kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a kiemelten tehetséges), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. Országos pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében kaphatnak tájékoztatást a pedagógusok és az intézményvezetés az ellátáshoz szükséges pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközökkel és módszerekkel kapcsolatosan. A szaktanácsadói tevékenység szükség esetén kiterjedhet közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információk gyűjtésére, rendelkezésre bocsátására, illetve e körből tájékoztatás nyújtására a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók oktatásának-nevelésének megszervezésével kapcsolatosan.

Konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai szakmai szolgáltatás

Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretei között a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, a jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához egyéni és szervezeti szinten. A szaktanácsadás keretében tudunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmények vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek.

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelése, nevelés-oktatása megszervezésének és ellátásának segítése

A szaktanácsadás formái a szolgáltatási területen a következők: integrációs pedagógiai rendszer (IPR)-alapú pedagógiai, módszertani tevékenységet elemző, intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző, továbbá esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezési tevékenységet elemző, módszertani és fejlesztéstámogató szaktanácsadás. A szaktanácsadás keretében biztosítható a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkészítésének megszervezéséhez, az ellátás eredményességének megismeréséhez szükséges elemző pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközökről és módszerekről tájékoztatás nyújtása, a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztő jogi és egyéb információk rendelkezésre bocsátása, valamint az esélyegyenlőségi feladatok végrehajtásának segítése.

Az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozása, országos terjesztése

Az Oktatási Hivatal szakmai irányításával a szolgáltatási területen kell megszervezni az országos pedagógiai mérési-értékelési és ellenőrzési feladatok megállapításainak elemzését segítő, a feltárt intézményi és gyermeki, tanulói lemaradások megszüntetését szolgáló intézkedések kidolgozásához szükséges pedagógiai és komplex intézményfejlesztési eszközök kidolgozását és módszerek megismertetését, valamint az országos fejlesztési eszközöket ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmény fenntartója, vezetői, pedagógusai elkészítsék, bevezessék és végrehajtsák azt az intézkedési tervet, amely a pedagógiai tevékenység színvonalának az emeléséhez szükséges.

Nyomtatás