Az utolsó pályaorientációs pedagógus-továbbképzés 2019. április 4-én indul!

2019 tavaszán is lehetőség nyílik A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A 30 órás képzés egy 10 órás távoktatásban feldolgozható „e-learning" tananyagból és 20 kontaktórából áll. A képzést gyakorlatias jellege miatt ajánljuk minden kollégának, akit érdekel a téma, hiszen mindennapi munkánk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat abban, hogy a köznevelésben ne csak ismereteket sajátítsanak el, hanem személyiségük fejlődésén keresztül kibontakoztathassák képességeiket, és megtalálják azt a hivatást, amely számukra örömet, biztonságos egzisztenciát és a társadalomban betöltött hasznos szerepet jelenthet majd. Különösen ajánljuk az osztályfőnököknek, esélyegyenlőséggel, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó vagy felzárkóztató programokban tevékenykedő pedagógusoknak.

További információ: EFOP3213@oh.gov.hu


Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (5) bekezdésében, valamint a 99/C. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az Oktatási Hivatal biztosítja.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban tizenöt Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre, ezek egyike a nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmények számára nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat. A Pedagógiai Oktatási Központok önálló szervezeti egységként, az Oktatási Hivatal főosztályaiként működnek.

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ Békés megyében a helyi igényeknek megfelelően – valamennyi köznevelési intézmény és pedagógus számára – biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, amelyek az alábbiak:

 • pedagógiai értékelés,
 • szaktanácsadás, tantárgygondozás,
 • pedagógiai tájékoztatás,
 • tanügy-igazgatási szolgáltatás,
 • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezése és segítése,
 • tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
 • tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése,
 • intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
 • a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelés és tanítási-tanulási folyamat segítése,
 • a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
 • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelése, nevelés-oktatása megszervezésének és ellátásának segítése,
 • az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozása, országos terjesztése.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerét az Oktatási Hivatal szakmai irányításával a Pedagógiai Oktatási Központok egységes standardok alapján fejlesztik ki, működtetik és biztosítják azonos értékrend szerint és azonos minőségben.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása során kiemelten kezeljük az intézményközi tanulás támogatását, az iskolák közötti egyenrangú kapcsolatok erősítését, a működő pedagógia műhelyek, jó gyakorlatok feltérképezését és azok eredményeinek megosztását.

Mindezeken kívül a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ – az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztálya szakmai irányításával – közreműködik a pedagógusok minősítő vizsgáinak, minősítő eljárásainak, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzések megszervezésében, továbbá – az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával – többek között az országos mérések (országos kompetenciamérés, nyelvi mérések, DIFER) és nemzetközi mérések megszervezésében, a középfokú beiskolázás lebonyolításában és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) szervezésében.

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ szoros szakmai együttműködést ápol a megyei szakmai társszervekkel.

Együttműködésükben bízva, eredményes tanévet kívánunk.

Simon Nóra Edina
főosztályvezető

Pályázati felhívás

Pályázat vezető szaktanácsadói feladatok ellátására.

Részletes tájékoztató >>


Minőségbiztosítási összesítő

Lezárultak az Oktatási Hivatal (OH) Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt keretében megszervezett pedagógus-továbbképzései.

A megvalósítás során kiemelt cél volt az óvodák, a bölcsődék és a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítése, valamint a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása. A projekt keretében az OH 2017 szeptemberétől 2018 májusáig 146 óvodában több mint 3.300 óvodapedagógus akkreditált képzését valósította meg térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel.

A továbbképzések minőségbiztosítási összegzői ide kattintva olvashatók.


Szakmai tanévnyitó konferencia – Békéscsaba

Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2018/2019-es tanév változásait és fejlesztéseit.

Helyszín: Gál Ferenc Főiskola, Gazdasági Kar (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.)

Időpont:2018. augusztus 27. hétfő,10.00 óra

Információ: pokbekescsaba@oh.gov.hu – 06 1 374-2421

A konferenciára tisztelettel várjuk a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött.