Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztatás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és önértékelési eljárások koordinálásáért, valamint a pedagógusminősítési eljárások koordinálásáért felelős szervnél nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről

2021. január 29.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és önértékelési eljárások koordinálásáért, valamint a pedagógusminősítési eljárások koordinálásáért felelős szervnél nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok tekintetében az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 12. és 14. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. § szerinti tájékoztatás.

Az adatkezelés célja: Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és önértékelési eljárások, valamint a pedagógusminősítési eljárások lefolytatásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre jogosult személye: Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pont alapján.

Az érintettek és a kezelt adatok köre:

Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértők adatai:

1. oktatási azonosító száma;

2. elérhetőségi adatai, értesítési címe és elektronikus levelezési címe;

3. munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;

4. végzettsége és szakképzettsége;

5. jogszabályban meghatározott szakterület, szakirány;

6. nyilvántartásba-vételi száma

7. szakértői igazolásának száma.

8. a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok,

9. kiindulási települése,

10. szakértői feladatvégzésének napja,

11. pedagógusként szerzett szakmai és vezetői tapasztalatához kapcsolódó adata,

12. összeférhetetlenségére vonatkozó adata,

13. az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által szervezett felkészítésen történt részvétel ténye,

14. annak ténye, hogy a szakértő az egyház által fenntartott köznevelési intézményben is végezheti tevékenységét,

15. auditori megbízásra vonatkozó adata,

16. minőségbiztosítás keretében a szakértői tevékenységére vonatkozó értékelés, és a szükséges intézkedések,

17. szakértői státusza,

18. az adott évben ellátott szakértői tevékenység időtartama,

19. országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési továbbképzésen képzőként való alkalmazhatósága.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), valamint ellenőrzésben érintett pedagógus vagy intézményvezető, a köznevelési intézmény és annak tagintézménye vezetője, valamint a többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetője alábbi személyes adatai:

1. oktatási azonosító száma;

2. az alkalmazotti nyilvántartásban szereplő adatok;

3. az ellenőrzésének időpontja, értékelése, adatai;

4. az ellenőrzés keretében lefolytatott látogatás jegyzőkönyve adatai;

5. önértékelésének adatai:

5.1. időpontja, értékelése,

5.2. az adatgyűjtés jegyzőkönyve,

5.3. önfejlesztési terve,

5.4. a kérdőívezés adatai;

6. fejlesztési terve;

7. ellenőrzésével kapcsolatban beadott kérelem adatai;

8. az általa ellátott nemzetiségi feladat adatai;

9. jogszabályban előírt vezetői pályázata, annak hiányában vezetési programja, továbbá a továbbképzési program és beiskolázási terv;

10. a köznevelési intézmény hivatalos neve, székhelye és a köznevelési feladatot ellátó telephelye, a tagintézménye hivatalos neve, a köznevelési intézmény székhelyén az intézményvezető, telephelyen működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének neve, elérhetőségei;

11. feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - a köznevelési és egyéb alapfeladatok;

12. az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ág, a tanszak neve,

13. szakképzési feladatok esetén az OKJ azonosító és a szakképesítés megnevezése;

14. egyházi fenntartású köznevelési intézmény esetén a fenntartó felekezet;

15. alternatív tanterv szerint működő köznevelési intézmény esetén az alternatív tanterv megnevezése;

16. gyakorló köznevelési intézmény esetén annak ténye.

A pedagógusminősítési nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:

1. oktatási azonosító száma;

2. az alkalmazotti nyilvántartásban szereplő adatok;

3. jelentkezésére vonatkozó adatok:

3.1 a jelentkezés informatikai rendszerben történő rögzítésének időpontja,

3.2 a jelentkezést rögzítő intézmény adatai,

3.3 a minősítő vizsga, minősítési eljárás megnevezése,

3.4 az elérni kívánt fokozat,

3.5 a munkakör, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,

3.6 a tantárgy, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,

3.7 az intézménytípus,

3.8 a minősítés nyelve,

3.9 Mesterpedagógus fokozatra történő jelentkezés esetén a tevékenység típusa,

3.10 a minősítési tervbe történő felvétel adatai;

4. minősítő vizsga, minősítési eljárás adatai:

4.1 az elektronikus portfólió vagy pályázat jogszabályban meghatározott adatai és dokumentumai,

4.2 megismételt minősítő vizsgájának vagy minősítési eljárásnak a ténye,

4.3 díjköteles minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának díjfizetéssel kapcsolatos adatai,

4.4 minősítő vizsga, minősítési eljárás látogatásának helye, időpontja,

4.5 minősítési bizottság tagjainak neve, elérhetősége,

5. a minősítő vizsga, minősítési eljárás eredményének adatai, pedagóguskompetenciák alapján történő értékelése;

6. a kiállított tanúsítvány adatai;

7. minősítésével kapcsolatban beadott kérelmek adatai.

Az adatok forrása:
Az Oktatási Hivatal, mint az oktatási nyilvántartás működéséért, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és önértékelési eljárások koordinálásáért felelős szerv (a továbbiakban: OH), az Ony. tv. 4. § (1) bekezdés a) pontja, a 4. § (2) bekezdés i) és k) pontja szerinti, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és önértékelési szakrendszerben nyilvántartott személyek adatai időszerűségének biztosítása, ellenőrzése céljából térítésmentesen, elektronikus úton az Ony. tv. 1. melléklet VII., XI. és XII. alcímei szerinti adatokat az Ony. tv. 4. § (2) bekezdés b) pontja és az 1. melléklet II. alcím szerinti alkalmazotti nyilvántartásban tárolt adatokat célhoz kötötten átveheti, illetve a pedagógusminősítésre jelentkezés, valamint a köznevelési intézmények vezetőitől, a köznevelési szakértők, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és önértékelési eljárásokban érintett pedagógusoktól adatszolgáltatás keretében kérhet.

Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések:

Az OH az Ony. tv. 4. § (1) bekezdés a) pontja, a 4. § (2) bekezdés i) és k) pontja szerinti, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és önértékelési szakrendszerben az 1. melléklet VII., XI. és XII. alcímek szerinti adataiban történő változások követése, ellenőrzése céljából a kérelemre vagy hivatalból történő eljárási adatok módosítására az Ony. tv. 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alkalmazotti nyilvántartás adatait veszi figyelembe.

Az Onytv. 4. § (5) bekezdésének megfelelően az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszerei, valamint annak egyes alrendszerei célhoz kötötten, álnevesített formában, szakpolitikai stratégiai döntés-előkészítés, elemzés, tervezés céljából összekapcsolhatók, továbbá az azokban kezelt adatok célhoz kötötten egymás között átadhatók. Az adatkezelés időtartama: Az Onytv. 3/B. § alapján törvény eltérő rendelkezése hiányában az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban szereplő személy adatait az oktatási nyilvántartásba történő legelső bejegyzést követő nyolcvanadik év utolsó napjával, elhunyt személy esetén a halál tényének az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv tudomására jutásától számított ötödik év utolsó napjával törli.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Az OH az általa nyilvántartott személyes és különleges adatok adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak érvényesülését.

Az érintett az OH-nál nyilvántartott saját adataihoz jogosult hozzáférni, valamint kérheti a nyilvántartott adatainak helyesbítését, az adatok korlátozását, tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Az adatokhoz való hozzáférés, illetve az adatok helyesbítése minden esetben ingyenes. Az OH-nál nyilvántartott adat helyesbítésére erre irányuló kérelem benyújtásával – személyazonosítást követően – van lehetőség. A kérelem személyesen terjeszthető elő, e-mailen előzetesen egyeztetett időpontban az alábbi címen:

Adatkezelő: Oktatási Hivatal

Szervezeti egység neve: Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

Szervezeti egység címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Szervezeti egység vezetője: dr. Szikora Ágnes

E-mail: pedagógusminősítés kapcsán: eletpalya@oh.gov.hu

tanfelügyelet kapcsán: psze@oh.gov.hu

Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Postacím: 1055 Budapest, Pf. 9. ugyfelszolgalat@oh.gov.hu).

Adatvédelem: Az OH gondoskodik az általa nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok biztonságáról; ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. Az OH az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el.

Az OH hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata, valamint általános adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra