Tájékoztatás a 2025. évi pedagógusminősítési eljárásra jelentkezés feltételeiről

2024. március 1-én megkezdődhetett a 2025. évi pedagógusminősítési eljárásokra való jelentkezés, melynek feltételei, a jelentkeztetéshez szükséges dokumentumok és az információk elérhetők a honlapon.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) alapján 2024. március 1-jétől megkezdődhetett a 2025. évi pedagógusminősítési eljárásokra történő jelentkezés.

A minősítésre jelentkezés minden esetben a kormányrendelet általános szabályozása alapján történik, ezáltal a pedagógusok széles körének nyílik továbbra is lehetősége magasabb fokozat elérésére. A miniszter 2024. március 31-ig határozza meg a Mesterpedagógus fokozatot célzók keretszámait.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezés során egyéb igazoló dokumentumok elkészítése és feltöltése is szükséges a Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési vagy a Mesterpedagógus fokozatot célzó pályázati és megújítási eljárásba való bekerülés érdekében.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, illetve a szaktanácsadói feladatok ellátásához szükséges pályázaton való részvétel egyéb feltételei, a hiányterületekre vonatkozó információk és keretszámok is elérhetővé váltak.

A kormányrendelet 41. § (1) bekezdése alapján önkéntes alapon jelentkezhet a 2025. évi minősítési eljárásra a szakképző intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező oktatója, többcélú szakképző intézmény pedagógus munkakörben foglalkoztatottja, az egyházi szolgálati jogviszonyban nevelő-oktató tevékenységet ellátó, pedagógus szakképzettséggel rendelkező tanár munkakört ellátó személye, a felsőoktatási intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottja és munkavállalója, valamint a fakultatív hitoktatásban és hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személy is. Az érintettek a jelentkezés módjáról a rájuk vonatkozó Jelentkezési lapon olvashatnak részletesebben.

A jelentkezéshez szükséges információk az alábbi helyen tekinthetők meg.

Az Oktatási Hivatal (OH) valamennyi köznevelési, gyermekvédelmi és szakképző intézmény vezetőjét levélben tájékoztatta a jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb információkról.

A pedagógusok az őket foglalkoztató intézmény vezetőjénél kezdeményezhetik a minősítésre történő jelentkezésüket. Több intézményben történő foglalkoztatás esetén a jelentkezés leadása az adatkezelő intézményben lehetséges.

A jelentkezési lap két példányát aláírva 2024. március 31-éig kell benyújtani az igazgatónak, aki aláírásával igazolja, hogy a pedagógus az eljárásra jelentkezett, majd a jelentkezési lapból visszaad egy példányt a pedagógusnak. Az aláírt jelentkezési lapot mindkét félnek meg kell őriznie, mert a későbbiekben a jelentkezés és a jelentkezés adatainak igazolására szolgálhat. Fontos kiemelni, hogy a feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2024. március 31.) meg kell felelni.

A jelentkezési lapok alapján az igazgató az OH által működtetett informatikai felületen 2024. április 18-áig rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve az elérni kívánt fokozatot (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár). A jelentkezés rögzítésére szolgáló felület várhatóan 2024. március 12-étől lesz elérhető, melyről az intézményeknek külön tájékoztatást küldünk.

A kormányrendelet alapján az igazgató a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési, pályázati vagy megújítási eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg, kötelező minősítő vizsga esetében az igazgató a jelentkezést kötelezően rögzíti. A Kutatótanár, valamint a Mesterpedagógus fokozatra jelentkezők esetében a jelentkezés rögzítésével egy időben egyéb dokumentumok feltöltése is szükséges, a Pedagógus II. fokozatot célzó eljárás esetében pedig lehetséges.

Az igazgatók által jelentkeztetett pedagógusok a KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail-címükön kapnak értesítést a jelentkezésről és a rögzített adatokról. Ha a jelentkező 2024. április 23-ig nem kap értesítést az OH-tól, akkor igazgatója valószínűleg nem rögzítette a jelentkezését a jelentkeztető felületen. Ha az igazgató nem, vagy ha hibásan rögzítette a jelentkezést, akkor a jelentkező az OH területileg illetékes pedagógiai oktatási központjához benyújtott, aláírt kérelemmel 2024. május 10-éig kérheti a 2025. évi minősítési tervbe való felvételét vagy a jelentkezéskor megadott adatainak módosítását. A jelentkezéshez és az adatmódosítási kérelemhez a jelentkező és az igazgató által aláírt, a jelentkezési határidőig leadott eredeti jelentkezési lap másolatát is csatolni kell.

A jelentkezések véglegesítése után az OH ellenőrzi a rögzített adatokat, majd az oktatásért felelős miniszter 2024. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről. A miniszter – az OH közreműködésével – a pedagógusokat és a munkáltatókat legkésőbb 2024. június 30-áig értesíti az eredményről.

A jelentkezéssel kapcsolatos szakmai és technikai kérdés esetén a területileg illetékes pedagógiai oktatási központok és a Pedagógusminősítési Osztály munkatársai (eletpalya@oh.gov.hu) nyújtanak támogatást.

Nyomtatás