Megjelent a miniszteri döntés a 2024. évi pedagógusminősítési eljárásokba kerülésről

A 2023. június 30-án megjelent döntés érintettjei és intézményeik az Oktatási Hivatal informatikai rendszerében tekinthetik meg az erről szóló információkat.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdésének megfelelően a köznevelésért felelős miniszter – az Oktatási Hivatal (OH) javaslata alapján – döntött a 2024. évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak köréről. Az OH a köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásában szereplő, az intézmények által rögzített adatok, továbbá az OH felületére feltöltött és e-mailben elküldött dokumentumok alapján tette meg javaslatát a 2024. évben minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről.

A 2024. évi minősítési eljárásra rögzített 25,5 ezer pedagógus közül 22 ezren kerültek be a 2024. évi minősítési tervbe.

A minősítési tervbe való bekerülés eredményének közlésével egyidejűleg az eljárásba bekerült pedagógusok számára a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok minősítési eljárásához kapcsolódó e-portfóliófelület (a kötelező Pedagógus II. eljárásba bekerült pedagógusok kivételével) és a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz tartozó pályázati felület is megnyílt. A minősítési tervbe bekerülteknek az e-portfólió, illetve a pályázat feltöltésére 2023. november 25-ig van lehetősége.

Az OH valamennyi érintett pedagógusnak, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottnak értesítést küld a 2024. évi minősítésre jelentkezés elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés lehetőségéről, a portfólió/pályázat feltöltésének módjáról, valamint külön levélben tájékoztatja az érintetteket az eljárási díj befizetésének határidőre történő kötelezettségéről. Az értesítést minden érintett a KIR személyi nyilvántartásban rögzített személyes e-mail-címére kapja meg.

Az Országgyűlés előtt lévő, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény tervezete alapján a Pedagógus II. fokozat elérése a későbbiekben már nem lesz kötelező. A törvénytervezet elfogadását követően, átmeneti rendelkezések alapján a 2024. évi kötelező Pedagógus II. eljárásban érintett pedagógusok dönthetnek majd arról, hogy szeretnének-e részt venni a Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásban vagy sem. Az ezzel kapcsolatos eljárásrendről – a jogszabályi környezet változásával összhangban - az Oktatási Hivatal a törvény elfogadását követően részletes tájékoztatást ad majd minden érintettnek. Ennek megtörténtéig a 2024. évi kötelező Pedagógus II. minősítési eljárásba egyelőre bekerült pedagógusnak nincs feladata.

Nyomtatás