Tájékoztatás a 2024. évi pedagógusminősítési keretszámokról

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján megjelent közlemény ezen a linken érhető el.

A minősítésre jelentkezés minden esetben a kormányrendelet általános szabályozása alapján történik, különös feltétel meghatározása nélkül. Ezáltal a pedagógusok széles körének nyílik továbbra is lehetősége magasabb fokozat elérésére. A Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásra kötelező jelentkeztetni azokat a pedagógusokat, akik a Pedagógus I. fokozatba való bekerülést követően a jelentkezés határidejéig 9 év szakmai gyakorlatot szereztek.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, illetve a szaktanácsadói feladatok ellátásához szükséges pályázaton való részvétel egyéb feltételei, a hiányterületekre vonatkozó információk és keretszámok az alábbi helyen tekinthetők meg.

A kormányrendelet 1. § (2a) bekezdése alapján önkéntes alapon jelentkezhet a 2024. évi minősítési eljárásra a szakképző intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező oktatója, az egyházi szolgálati jogviszonyban nevelő-oktató tevékenységet ellátó, pedagógus szakképzettséggel rendelkező tanár munkakört ellátó személye, a felsőoktatási intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottja és munkavállalója, valamint a fakultatív hitoktatásban és hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személy is. Az érintettek a jelentkezés módjáról a Jelentkezési lapon olvashatnak részletesebben.

Az Oktatási Hivatal (OH) valamennyi köznevelési, gyermekvédelmi és szakképző intézménynek elküldi a jelentkezéssel kapcsolatos információkat, valamint a jelentkezési lapokat, amelyek itt is elérhetők.

A pedagógusok az őket foglalkoztató intézmény vezetőjénél kezdeményezhetik a minősítésre történő jelentkezésüket. Több intézményben történő foglalkoztatás esetén a jelentkezés leadása az adatkezelő intézményben lehetséges.

A jelentkezési lap két példányát aláírva 2023. március 31-éig kell benyújtani az intézményvezetőnek, aki aláírásával igazolja, hogy a pedagógus az eljárásra jelentkezett, majd a jelentkezési lapból visszaad egy példányt a pedagógusnak. Az aláírt jelentkezési lapot mindkét félnek meg kell őriznie, mert a későbbiekben a jelentkezés és a jelentkezés adatainak igazolására szolgálhat. Fontos kiemelni, hogy a feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2023. március 31.) meg kell felelni.

A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető az OH által működtetett informatikai felületen 2023. április 15-éig rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve az elérni kívánt fokozatot (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár). A jelentkezés rögzítésére szolgáló felület 2023. március 7-étől lesz elérhető, melyről az intézményeknek külön tájékoztatást küldünk.

A kormányrendelet alapján az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg, kötelező minősítési eljárás esetében az intézményvezető a jelentkezést kötelezően rögzíti. A Kutatótanár, valamint a szakértői, szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló Mesterpedagógus fokozatra jelentkezők esetében a jelentkezés rögzítésével egy időben egyéb dokumentumok feltöltése is szükséges.

Az intézményvezetők által jelentkeztetett pedagógusok a KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail-címükön kapnak értesítést a jelentkezésről és a rögzített adatokról. Ha a jelentkező 2023. április 22-ig nem kap értesítést az OH-tól, akkor intézményvezetője nem rögzítette a jelentkezését a jelentkeztető felületen. Ha az intézményvezető nem, vagy ha hibásan rögzítette a jelentkezést, akkor a jelentkező az OH területileg illetékes pedagógiai oktatási központjához benyújtott, aláírt kérelemmel 2023. május 10-éig kérheti a 2024. évi minősítési tervbe való felvételét vagy a jelentkezéskor megadott adatainak módosítását. A jelentkezéshez és az adatmódosítási kérelemhez a jelentkező és az intézményvezető által aláírt, a jelentkezési határidőig leadott eredeti jelentkezési lap másolatát is csatolni kell.

A jelentkezések véglegesítése után az OH ellenőrzi a rögzített adatokat, majd az oktatásért felelős miniszter 2023. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről. A miniszter – az OH közreműködésével – a pedagógusokat és a munkáltatókat legkésőbb 2023. június 30-áig értesíti az eredményről.

A jelentkezéssel kapcsolatos szakmai és technikai kérdés esetén a területileg illetékes pedagógiai oktatási központok és a Pedagógusminősítési Osztály munkatársai (eletpalya@oh.gov.hu) nyújtanak támogatást.

 

Nyomtatás