2019. évi pedagógusminősítési keretszámokról (2018. február 28.)

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének közleménye (a továbbiakban: közlemény) a 2019. évi pedagógusminősítési keretszámról és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeiről.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján az oktatásért felelős miniszter 2018. február 28-án közzétette a 2019. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot, a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere közleményében 35 000 főben határozta meg a 2019. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot. A döntésről szóló közlemény a következő linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2019_evi_minositesi_keretszamok_kozlemeny.pdf

Felhívjuk a jelentkező pedagógusok figyelmét, hogy azoknak, akik jelentkeznek a 2019. évi minősítési eljárásra, és megfelelve a feltételeknek bekerülnek a 2019. évi minősítési tervbe, a Korm. rendelet 10/A. § (2c) bekezdése alapján csak a nem kötelező minősítési eljárások esetén van lehetőségük az eljárásból való visszalépésre. A minősítések lebonyolítása terheket ró az eljárás valamennyi szereplőjére, ezért kérjük, hogy a jelentkező pedagógusok – számolva a minősítési eljárással járó többletfeladatokkal – a körülményeket alaposan mérlegelve döntsenek a jelentkezésüket illetően!

Fontos kiemelnünk, hogy a különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2018. március 31.) kell megfelelni. A minősítő vizsgák, illetve a minősítési eljárások egyik fontos részét képező portfóliót/pályázatot azonban a kormányrendelet értelmében nem a jelentkezési határidőig kell elkészíteni, hanem – miután a pedagógus bekerült a 2019. évi eljárás minősítési tervébe – 2018. november 25-éig.

A pedagógusok annak a köznevelési intézménynek a vezetőjénél kezdeményezhetik jelentkezésüket, amellyel közalkalmazotti vagy munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszonyban állnak. (A jelentkezés leadása az adatkezelő intézményben lehetséges abban az esetben is, ha a pedagógus több intézménnyel áll jogviszonyban.)

Az Oktatási Hivatal valamennyi köznevelési intézmény számára elküldi a jelentkezéssel kapcsolatos fontos és hasznos információkat, valamint a jelentkezési lapok nyomtatványát, amelyen a pedagógusok le tudják adni jelentkezésüket (a jelentkezési lap a www.oktatas.hu oldalon is elérhető az intézményvezetők számára). A jelentkezési lap két példányát aláírva 2018. március 31-éig kell benyújtani az intézményvezetőnek, aki a jelentkezési lapon aláírásával igazolja, hogy a pedagógus az eljárásba bejelentkezett, és a jelentkezési lapból egy példányt a pedagógusnak visszaad. Kérjük, hogy az aláírt jelentkezési lapot mindkét fél őrizze meg, hiszen ez szolgálhat a későbbiekben a jelentkezés és a jelentkezés adatainak igazolására.

A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve az elérni kívánt fokozatot (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár). A jelentkezéseket az intézményvezető az informatikai felületen 2018. április 15-éig rögzíti. A kormányrendelet kimondja, hogy az intézményvezető a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.

A pedagógusokat a KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail-címén értesítjük a jelentkezés megtörténtéről. Amennyiben 2018. április 15-ig az intézményvezető nem, vagy hibásan rögzítette a jelentkezéseket a Hivatal által működtetett informatikai jelentkeztető felületen, akkor a Jelentkező, az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központja részére benyújtott, aláírt kérelemmel 2018. május 10-éig még kérheti a 2019. évi minősítési tervbe való felvételét vagy a jelentkezés során megadott adataiban történő módosítást. Az adatmódosítási kérelemhez a jelentkező és az intézményvezető által aláírt, a jelentkezési határidőig leadott eredeti jelentkezési lap másolatát is csatolni kell.

A jelentkezések véglegesítése után az Oktatási Hivatal ellenőrzi a rögzített adatokat. A kormányrendelet szerint az oktatásért felelős miniszter 2018. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről. A miniszter – az Oktatási Hivatal közreműködésével – a pedagógus kollégákat és a munkáltatókat a döntés meghozatalát követően, legkésőbb 2018. június 30-áig értesíti az eredményről.

Megjegyezzük, hogy a díjköteles eljárásoknál (megismételt minősítő vizsga vagy minősítési eljárás, Mesterpedagógus/ Kutatótanár célfokozatra irányuló minősítési eljárás) a minősítési eljárás díját csak akkor kell befizetnie az érintett pedagógusnak, ha bekerült a 2019. évi minősítési tervbe. A befizetésre 2018. június 30-át követően (amikor értesítést kap a hivataltól a 2019. évi minősítési tervbe történő bekerülése tényéről) harminc nap áll rendelkezésre. Amennyiben határidőre nem történik meg a befizetés, az Oktatási Hivatal megszünteti az eljárást és megállapítja az eljárás sikertelenségét.

Nyomtatás