2018. évi pedagógusminősítési keretszámokról (2017. február 28.)

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2018. évi pedagógusminősítési keretszámról és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeiről.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján az oktatásért felelős miniszter 2017. február 28-án közzétette a 2018. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot, a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit (a továbbiakban: Közlemény).

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Közleményében 35 000 főben határozta meg a 2018. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot. A döntésről szóló közlemény a következő linken érhető el:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2017_2018_evi_minositesi_keretszamok_kozlemeny.pdf

Felhívjuk a jelentkező pedagógusok figyelmét, hogy azok a pedagógusok, akik jelentkeznek a 2018. évi minősítő vizsgára vagy minősítési eljárásra, valamint megfelelve a feltételeknek bekerülnek a 2018. évi minősítési tervbe, a 2018. évi minősítő vizsgán, minősítési eljárásban való részvételük kötelező, attól visszalépniük – a hatályos jogszabályok alapján - nem lehetséges. A jelentkezéssel azt jelzik, hogy készek a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt venni, határidőre e-portfóliójukat elkészíteni. Ezért kérjük, hogy a pedagógus kollégák– számolva a minősítési eljárással járó többletfeladatokkal – a körülményeket alaposan mérlegelve döntsenek a jelentkezésüket illetően!

Fontos kiemelnünk, hogy a különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2017. március 31.) kell megfelelni. A minősítő vizsgák, illetve a minősítési eljárások egyik fontos részét képező portfóliót/pályázatot azonban a Korm. rendelet értelmében nem a jelentkezési határidőig kell elkészíteni, hanem - miután a pedagógus bekerült a 2018. évi eljárás minősítési tervébe – 2017. november 25-éig.

A pedagógusok annak a köznevelési intézménynek a vezetőjénél kezdeményezhetik jelentkezésüket, amellyel foglalkoztatási jogviszonyban állnak (és a jogviszonyuk aktív). (A jelentkezés leadása az adatkezelő intézményben lehetséges abban az esetben is, ha a pedagógus több intézménnyel áll jogviszonyban.)
2017. február végén az Oktatási Hivatal valamennyi köznevelési intézmény számára megküldi a jelentkezéssel kapcsolatos fontos és hasznos információkat, valamint a jelentkezési lap nyomtatványát, amelyen a pedagógusok le tudják adni jelentkezésüket (a jelentkezési lap a www.oktatas.hu oldalon is elérhető lesz az intézményvezetők számára). A jelentkezési lap két példányát aláírva 2017. március 31-éig kell benyújtani az intézményvezetőnek, aki a jelentkezési lapon aláírásával igazolja, hogy a pedagógus az eljárásba bejelentkezett, s a jelentkezési lapból 1 példányt a pedagógusnak visszaad. Kérjük, hogy az aláírt jelentkezési lapot mindkét fél őrizze meg, hiszen ez szolgálhat a későbbiekben a jelentkezés és a jelentkezés adatainak igazolására.

A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve az elérni kívánt fokozatot (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár). A jelentkezéseket az intézményvezető az informatikai felületen 2017. április 15-éig véglegesíti. A Korm. rendelet kimondja, hogy az intézményvezető a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.

A pedagógusokat a KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail címén értesítjük a jelentkezés megtörténtéről. Amennyiben 2017. április 15-ig az intézményvezető nem, vagy hibásan rögzítette a jelentkezéseket a Hivatal által működtetett informatikai jelentkeztető felületen, akkor a Jelentkező, az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központja részére benyújtott, aláírt kérelemmel 2017. május 10-éig még kérheti a 2018. évi minősítési tervbe való felvételét, vagy a jelentkezés során megadott adataiban történő módosítást. Az adatmódosítási kérelemhez a Jelentkező és az intézményvezető által aláírt, a jelentkezési határidőig leadott eredeti Jelentkezési lap másolatát is csatolni kell.

A jelentkezések véglegesítése után az Oktatási Hivatal ellenőrzi a rögzített adatokat. A Korm. rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter 2017. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről. A miniszter - az Oktatási Hivatal útján - a pedagógus kollégákat és a munkáltatókat a döntés meghozatalát követően, legkésőbb 2017. június 30-áig értesíti.

Megjegyezzük, hogy a díjköteles eljárásoknál (megismételt minősítő vizsga vagy minősítési eljárás, Mesterpedagógus/ Kutatótanár célfokozatra irányuló minősítési eljárás) a minősítési eljárás díját csak akkor kell befizetnie az érintett pedagógusnak, ha bekerült a 2018. évi minősítési tervbe. A befizetésre 2017. június 30-át követően (amikor értesítést kap a Hivataltól a 2018. évi minősítési tervbe történő bekerülése tényéről) harminc nap áll rendelkezésre. Amennyiben határidőre nem történik meg a befizetés, az Oktatási Hivatal megszünteti az eljárást és megállapítja az eljárás sikertelenségét.

Oktatási Hivatal

Nyomtatás