Mi is az az ökoiskola?

A Hálózat az ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) elnevezésű nemzetközi környezeti nevelési hálózat ökoiskola programjának magyarországi megvalósulásaként működik 2000. márciusa óta az

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési és Módszertani Központjának, 2017-től az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Iskola- és Módszertanfejlesztő Központjának

koordinálásával, az

Emberi Erőforrások Minisztériuma, és a Földművelésügyi Minisztérium szakmai, illetve anyagi támogatásával.

 

Mit jelent az, hogy ökoiskola?

Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az "öko" szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit,  megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak az "öko" szócska ilyen használata ellen, mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni. Az öko szócska további előnye az is, hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra, házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

 

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

 

Mitől innovatívak az ökoiskolák?

Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg:

 1. Pedagógiai szinten
 2. A társas kapcsolatok szintjén
 3. Technikai, gazdasági szinten

Pedagógiai szinten az ökoiskolák:

 • a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnybe részesítik az előre megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben,
 • az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak,
 • a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt,
 • a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is.

A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra,

 • hogy az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka,
 • hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős részvételével, tárgyalások során kialakítottak,
 • hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak.

A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek:

 • takarékosan bánni az energiaforrásokkal,
 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét,
 • az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani,
 • megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit.

A hazai Ökoiskola Hálózat legfontosabb tevékenységei

Jelenleg a magyarországi Ökoiskola programnak három részterülete van. Ezek a címpályázattal kapcsolatos feladatok, valamint a hálózati és a tartalmi fejlesztéssel kapcsolatos projektek.

A Hálózat szakmai támogatást nyújt az ökoiskolák számára hasznos pedagógiai segédanyagok, tanulmányok, könyvek, oktatócsomagok ajánlásával, és folyamatosan tájékoztatja tagjait az újonnan megjelent segédletekről az Ökoiskola Hírlevelében és/vagy a honlapon.

 

1. Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium közös pályázatán az iskoláknak minden tanévben lehetőségük van az Ökoiskola cím elnyerésére.

2017-től az EMMI munkatársai készítik el a pályázatok előértékelését, s terjesztik azt elő az Értékelő Bizottságnak.

 

2. Országos és regionális találkozók

Évente egy vagy több találkozót szervezünk hálózatépítés és –bővítés céljából, amelyeken bemutatjuk az ökoiskolákat érintő legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket, újításokat, és lehetőséget biztosítunk tagjaink bemutatkozására, szakmai tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre.

 

3. Kutatás, fejlesztés

Mind a gyakorlati pedagógiai munkát segítő akciókutatással, mind a fenntarthatóság pedagógiáját elméleti oldalról megalapozó pedagógiai-pszichológiai kutatásokkal segítjük tagjaink munkáját. Rendszeresen támogatjuk a hazai ökopedagógusok kutatótanári, tudományos munkáját, és szakdolgozókat fogadunk. Nagyobb fejlesztési projektekhez kapcsolódva célzott kutatást és fejlesztést végzünk, megalapozó és aktuális kérdésekről.

2014-2015 során a TÁMOP 3.1.1. projekt keretén belül 10 iskola pedagógusainak bevonásával ökoiskolai modulgyűjtemény került kidolgozásra, mely hozzáférhető a honlapon:

http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program

Az SH/4/5 projektben 2016-ig regionális és az országos szakértői hálózat segítette a leendő ökoiskolákat a Cím elnyerésében. Az elkészült segédanyagok: a Natura 2000-es területek értékeinek oktatási felhasználására a Natúrázzunk! sorozat, leendő ökoiskolák pedagógusai számára az „Út az Ökoiskola felé” című útmutató, valamint több UNESCO-eredetű szakmai publikáció  (magyar nyelven) letölthetők a honlapról:

http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok

 

4. Továbbképzések

Akkreditált továbbképzéseket kínálunk több témában:


Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére

Akkreditált (nyilvántartási szám: 23/65/2015)

30 órás

Létszám: 15-25 fő/csoport

Célcsoport: Az aktuális képzésnek megfelelően vagy óvodapedagógusok vagy tanítók és tanárok. A képzés "választható" tematikai egységei vagy óvodapedagógusok vagy tanárok számára párhuzamosan tervezett.

 

Képzés környezeti nevelési szaktanácsadók részére

Akkreditált (23/141/2015)

30 órás

Létszám: 15-20 fő/csoport

Célcsoport: a fenntarthatóságot értéknek tekintő, alapvető zöld óvodai és/vagy ökoiskolai tapasztalattal rendelkező óvodában vagy a köznevelés 1- 13. évfolyamán tevékenykedő a nevelést, oktatást segítő szaktanácsadók

 

Natúrázzunk! továbbképzés ökoiskola-pedagógusoknak

Akkreditált (575-92/2017)

30 órás

Létszám: 10-25 fő/csoport

Célcsoport: Környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok.  „Ökoiskola” és „Örökös Ökoiskola” címet elnyert intézmények pedagógusai, vezetői, az irányításában dolgozók, valamint az „Ökoiskola” címre pályázni kívánó intézmények pedagógusai, valamint olyan intézmények pedagógusai, ahol a nevelés helyi pedagógiai programja a környezeti nevelésre épül.


Natúrázzunk! továbbképzés zöld óvoda-pedagógusoknak

Akkreditált (575-91/2017)

30 órás

Létszám: 10-25 fő/csoport

Célcsoport: Felsőfokú képesítéssel rendelkező pedagógusok, akik nevelőmunkájuk során közvetett vagy közvetlen kapcsolatban állnak a 3-7 éves korosztály óvodai környezeti nevelésével. Különösen „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda” címet elnyert intézmények óvodapedagógusai. Nemzeti parki, naturparki, erdészeti környezeti nevelői, akik munkájuk során gyakran kerülnek kapcsolatba óvodásokkal, óvodai nevelőtestületekkel, erdei óvodáztatás, kirándulások szakmai vezetése, vagy egyéb foglalkozások kapcsán.

 

Ökoiskola nevelési-oktatási program megismertetése

Akkreditált (23/81/2015)

30 órás

Létszám: 12-18 fő/csoport

Célcsoport: ökoiskolában és még nem ökoiskolában dolgozó pedagógusok, akik szeretnének megismerkedni az ökoiskola kritériumokkal, akik kíváncsiak, hogyan lehet egy iskola fenntarthatóságra nevelő tevékenységét fejleszteni az ökoiskola nevelési-oktatási program moduljain keresztül, egymás jó gyakorlatainak megismerése által.

 

Szaktanácsadók számára egynapos képzés ökoiskola témában (nem akkreditált) egyeztetés, igény alapján.

 

5. Ökoiskola Hírlevél

Rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevél, melyben aktuális témákról, programokról tudósítunk. A Hálózat munkáját segítő civil vagy más szervezetek programjainak, hasznos segédanyagokról szóló beszámolóknak, pályázati lehetőségeknek a megjelentetésére adunk itt lehetőséget.

6. Külföldi kapcsolatok

Az Ökoiskola munkacsoport tagjai és az ország ökopedagógusai több nemzetközi rendezvényen mutatták és mutatják be nagy sikerrel a magyar környezeti nevelés eredményeit, és folyamatosan vesznek részt nemzetközi programok munkájában a Hálózat képviseletében. Folyamatosan várjuk kollégáink beszámolóit hasonló sikereiről, az Ökoiskola Hírlevélbe is.

Tagja vagyunk az ENSI Hálózatnak, illetve partnerként veszünk részt a CoDeS Comenius Multilaterális Hálózat munkájában, amelyet az ENSI nemzetközi hálózata koordinál. Emellett az EKE Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által koordinált ökoiskola hálózat működésének alapját az ENSI fenntartható iskolák minőségi kritériumrendszere jelenti. Mindkét program hozzájárul ahhoz, hogy az OFI által megvalósított projektek és programok a nemzetközi trendeket követve, korszerű tudást (szakirodalom, európai helyzetkép a természettudományos és a fenntarthatóságra nevelés terén, jó gyakorlatok megismerése)  közvetítsenek.


Ökoiskola – a harmadik évezred iskolája

Magyarország Alaptörvénye rögzíti a fenntartható fejlődésre irányuló átmenettel kapcsolatos alapvető értékeket, nevesítve a fenntartható fejlődés elvét is. A fenntartható fejlődésre nevelés a köznevelés egyik célja – melyet súlyának megfelelően a nemzeti köznevelésről szóló törvény első paragrafusa határoz meg –, valamint a Nat kiemelt fejlesztési területe is. A fenntarthatóságra nevelés a környezeti nevelés jó gyakorlatain alapuló, nemzetközi és hazai szinten is izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó pedagógiai terület. Leginkább előremutató gyakorlatát pedig az Ökoiskola Program, az egész intézményes fenntarthatóságra nevelést jelenti. Azaz az, amikor a pedagógiai tartalmi munka és az oktatási intézmény működtetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság értékének hiteles képviseletén alapul.  Ökoiskolában tanítani jó! – vallja több mint tízezer tanító és tanár, attól függetlenül, hogy melyik fenntartó iskolájában, milyen tanulókkal foglalkozik, mert a jövő nemzedékek iránti felelősségről hasonlóan gondolkodók közösségéhez tartoznak.
Az Ökoiskola Címpályázati felhívást évente az oktatásért felelős miniszter írja ki.
Az Ökoiskola Programot 2000-ben kezdeményezte az akkori oktatási minisztérium, a fenntartható fejlődés tanítása és közvetítése iránt elkötelezett ún. „egész iskolás megközelítést” alkalmazó iskolák részére. A Program alapja az Ökoiskola Cím, melyről az iskolák – önértékelésén alapuló – pályázata alapján jelenleg az oktatásért és a környezetvédelemért felelős minisztériumok döntenek. A Programhoz tartozik a Címmel rendelkező köznevelési intézmények tudásmegosztó és tudásbővítő hálózata, ennek része a tematikus honlap (www.okoiskola.hu), kétheti rendszerességgel kiküldött online hírlevél, sok jó gyakorlat és tanítási modul, néhány pedagógus továbbképzés, évente több hazai szakmai rendezvény, valamint a jelenlét a nemzetközi és hazai szakmai-tudományos közéletben fenntarthatóság tanulása témájában.
A 2000-ben indult kezdeményezés eredményei szerteágazóak. 2018 januárjától 967 intézmény (többsége általános iskola, néhány művészetoktatási intézmény és kollégium, negyede középiskola és szakiskola) hordozza büszkén az Ökoiskola, Örökös Ökoiskola Címet az ország minden szegletében. A diákok 28%-a tanul ezekben az iskolákban, és a pedagógusok 29%-a dolgozik itt.
Bármely iskola (nemcsak ökoiskola számára ajánljuk a legújabb ökoiskola tanulási modulokat: http://www.ofi.hu/node/170423, vagy a Natura 2000 európai természetvédelmi értékőrző hálózattal kapcsolatos pedagógiai segédanyag-sorozatot: http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok. A modulok és tevékenységek tanórai és/vagy tanórán kívüli keretek között (pl. szakkör, tábor, kirándulás, verseny), valamint komplex tanulásszervezési formákban (témanap, témahét, projekt) valósíthatók meg. Néhány modul megvalósításában közösségi szolgálatot teljesítő diákok is részt vállalhatnak. Online játékot (N2KaLand app), és szabadtéri vagy osztálytermi játékként is alkalmazható csoportmunkákat is választhatnak az érdeklődő pedagógusok. Minden segédletünk teljes egészében, ingyenesen elérhető online formában.
Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének ökoiskola szakértői segítséget nyújtanak a Hálózattal, a fenntarthatóságra neveléssel, és az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban. Kiemelten javasoljuk továbbképzéseinket – nem csak természettudományos tantárgyat tanító – pedagógusoknak, valamint terepi környezeti nevelőknek és a nemzeti parkok, szabadtéri bemutatóhelyek munkatársaknak is.