Az Országos Diáktanács Ügyrendje

Az Országos Diáktanács (továbbiakban: ODT) a működésének részletes szabályait a következők szerint állapítja meg.

I. Működési alapelvek

I.1. Az Országos Diáktanács az oktatásért felelős miniszter és diák szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma.
Az ODT tagjait feladataik ellátására a megyei diákparlamentek delegálása alapján az Országos Diákparlament hatalmazza fel.
Az ODT testületébe a megyei diákparlamentek 1-1 főt, Budapest 2 főt delegál úgy, hogy a delegálással egyidejűleg póttagot is delegál.

II. Az ODT feladatai

II.1. Az ODT közreműködik tanulói jogokkal összefüggő döntések véleményezésében. E feladatkörében az ODT a tanulói jogokat érintő kérdésben:

  • véleményt nyilváníthat,
  • javaslatot tehet,
  • állást foglalhat.

II.2. Az ODT közreműködik az Országos Diákparlament (továbbiakban: Diákparlament) előkészítésében, a tanulói jogok érvényesülésével összefüggésben felmerült javaslatokat a Diákparlamenten előterjesztheti. Ennek érdekében az ODT tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak a megyei diákparlamentek képviselőivel. Ennek során közvetítik a diákok véleményét, álláspontját.
II.3. Az ODT feladatait testületként, ülésein gyakorolja.
A Tagot az ülésen – a Tag akadályoztatása esetén – a megválasztott póttag helyettesíti. .
A póttag az ODT ülésein meghívottként részt vehet.

III. Az ülések összehívása

III.1. Az ODT ülését (továbbiakban: ülés) az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkára hívja össze a napirend, valamint – amennyiben már rendelkezésre áll – a tárgyalandó napirend, egyéb írásos anyagok megküldésével:

  • az ODT félévenként legalább egy rendes ülést tart,
  • rendkívüli ülés – szükség szerint – bármikor összehívható.

III.2. Ülést kell összehívni 10 napon belül, ha azt az Államtitkár vagy az ODT tagjainak több mint a fele kezdeményezi.
III. 3. Az ODT tagja kezdeményezheti

  • az ODT ülésének összehívását,
  • javaslatot tehet napirendre,
  • ügyrendre,
  • az ODT ülésére meghívandó szakértő személyére,
  • a megyei parlament összehívását.

III.4. Az ODT tagjai a testületben végzett munkájukért tiszteltdíjban nem részesülnek,

IV. Az ülés rendje

IV.1. Az Ülést a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkár vezeti. Akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti.
IV.2. Az Ülést az előzetesen kiküldött napirend szerint kell megtartani. Az Ülésen az ODT tagja javaslatot tehet a napirend kiegészítésére.
IV. 3. Az ülés akkor tekinthető határozatképesnek, ha azon a tagok legalább 50 %-a jelen van.
IV.4. Az ODT javaslatait lehetőség szerint konszenzussal hozza, ennek hiányában a többségi illetve kisebbségi véleményeket is meg kell jeleníteni az emlékeztetőben.
IV.5. Az ODT javaslatainak meghozatalában csak az ODT Tagja, akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt személy vehet részt, aki a Taggal azonos értékű jogokkal rendelkezik.
Az ODT ülésére az Államtitkár vagy az ODT legalább öt tagjának kezdeményezésére eseti szakértő meghívható.

V. Az ODT működésével összefüggő szakmai és adminisztratív feladatok ellátása

V.1. Az ODT működésével összefüggő szakmai és adminisztratív valamint az útiköltség térítéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az Oktatásért Felelős Államtitkárság gondoskodik.
V.2. Az Ülésről 10 munkanapon belül emlékeztető készül.
Az emlékeztető egy-egy példánya megküldésre kerül az ODT tagjainak. Az emlékeztető vagy annak kivonata az Ülésen eseti jelleggel résztvevő személy, továbbá más személy vagy szervezet részére az ODT rendelkezése alapján küldhető meg.
V.3. Az ODT tagjai, valamint az Ülésen eseti jelleggel résztvevők az ODT működésével összefüggő értesítéseket, dokumentumokat elektronikus úton, illetve indokolt esetben papír alapon továbbítják egymás részére.
V.4. Jelen Ügyrend elfogadásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. Módosítására a tagok hozzájárulásával kerülhet sor.

Budapest, 2017. március 30.

Nyomtatás