Tájékoztató az érettségi vizsgaelnöki továbbképzésről

Az érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira történő megbízás és az érettségi vizsgaelnöki névjegyzékre kerülés egyik feltétele a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésben vagy továbbképzésben való részvétel.
A „Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására" című továbbképzési programon való eredményes részvétellel ez a kötelezettség teljesíthető.

A továbbképzéseket az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai szervezik.

A továbbképzés célja, hogy a leendő érettségi elnököket felkészítse a vizsgaelnöki szerepre, a már gyakorlattal rendelkező érettségi elnököket pedig tudásukban megerősítse, ismereteiket bővítse. A továbbképzésen résztvevők tájékoztatást kapnak az érettségi vizsga köznevelésben elfoglalt helyéről, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatáról, a kétszintű érettségi vizsgarendszer jellemzőiről. Megismerkednek az érettségi vizsgabizottság feladatainak részleteivel, az érettségi vizsga folyamatának szakmai irányítására, ellenőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályokkal. Gyakorlati ismereteket szereznek az érettségi vizsga speciális kérdéseiről, az egyedi problémák kezelésének módjairól. A továbbképzés során bemutatásra kerülnek mindazok a dokumentumok, vizsgairatok, vizsgaszervezést támogató szoftverek, melyek az érettségi vizsga törvényes lebonyolításához nélkülözhetetlenek. A továbbképzésen a résztvevők csoportos foglalkozásokon sajátítják el a dokumentumok szabályos kitöltésének módját. Megismerkednek az érettségi vizsgára történő jelentkezés feltételeivel, a vizsgabizottság munkájával. A résztvevők felkészítést kapnak az érettségi vizsga során felmerülő szabálytalanságok, váratlan helyzetek kezelésére. A gyakorlatokhoz szükséges segédanyagokat (esetleírások, vizsgairatok stb.) a résztvevők kézhez kapják.

A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint tanúsítványt kapnak, melynek feltétele:

  • a továbbképzés összóraszámának legalább 90%-án való részvétel; és
  • a továbbképzés végén a sikeres írásbeli vizsga.

Az írásbeli vizsga két részből áll:

  • a továbbképzést követően megírandó teszt,
  • a továbbképzést követő 14 napon belül beadandó esettanulmány.

A sikeres írásbeli vizsgához mindkét vizsgarész legalább 70% -70% teljesítése szükséges.

Az írásbeli vizsga témája:
az érettségi vizsgarészek és vizsgatárgyak, vizsgafajták, a vizsgára bocsátás, a vizsga menete, az érettségi vizsgabizottság, az iratkezelés, valamint a jogorvoslat témakörök.

Az értékelés szempontjai: a továbbképzés résztvevői milyen mértékben ismerték meg a jogszabályokban foglaltakat, hogyan tudják azokat alkalmazni, milyen a problémamegoldó és döntési képességük.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés díja: bruttó 40.000 Ft.

A továbbképzés díja tartalmazza az e-mailben megküldött és a képzés során kiosztandó képzési segédletek árát, a záró dolgozat javításának díját, a továbbképzés eredményes teljesítése esetén a tanúsítvány kiállításának költségét, de nem tartalmazza a résztvevők felmerülő utazási, szállás és étkezési költségét.

A továbbképzésre (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 82. § (6) bekezdése szerint) az jelentkezhet, aki:

  • mesterfokozattal, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 3. melléklete szerint középiskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel,
  • valamint 10 év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik.

A meghirdetett képzéseink időpontjairól, helyszíneiről a Pedagógiai Oktatási Központok honlapján, továbbá belépést /regisztrációt követően a „Képzésszervező" internetes oldalon tájékozódhat, illetve ugyancsak ezen az oldalon tudja leadni a továbbképzésen való részvételi szándékát is.

Figyelem! A képzésre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni, postai úton benyújtott jelentkezéseket nem tudunk elfogadni.

Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

Nyomtatás