Pályázat az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre és a nyilvántartás megújítására

 

Az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 82. § (6)-(8) bekezdései, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében biztosított jog alapján pályázatot hirdet az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre és a vizsgaelnöki névjegyzéken történő nyilvántartás megújítására (a továbbiakban: pályázat).

Az Oktatási Hivatal célja a pályázattal az, hogy bővítse az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken nyilvántartottak körét, valamint az, hogy a névjegyzéken szereplő érettségi vizsgaelnökök nyilvántartásukat megújíthassák.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • büntetlen előéletű,
 • egyetemi, mesterfokozatú végzettséggel, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint a középiskolai pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges valamint a 12/2020. (II.7) Korm. rendelet 134. §-a szerint oktatói munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel és szakképzettséggel
 • legalább 10 év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézményben szerzett gyakorlattal oktatói munkakörben vagy szakképző intézmény érettségire felkészítő osztályában oktatói munkakörrel rendelkezik,
 • részt vett a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésben vagy továbbképzésben, valamint
 • igazolja a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott díj befizetését.

A pályázatban a következő feladatok jelölhetők meg:

 • az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnöke,
 • a nemzetiségi nyelvű érettségi vizsga vizsgabizottságának elnöke (a nemzetiség nyelvének megjelölésével),
 • a két tanítási nyelvű érettségi vizsga vizsgabizottságának elnöke (a célnyelv megjelölésével).

A nemzetiségi nyelvű érettségi vizsgán a vizsgabizottság elnöke az lehet, aki az adott nyelv oktatására jogosító, egyetemi szintű tanári szakképzettséggel vagy az adott nyelven folyó nevelő és oktató munkához a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemen szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint aki a nemzetiségi nevelésben, oktatásban tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett.

A két tanítási nyelvű érettségi vizsgán a vizsgabizottság elnöke az lehet, aki a célnyelv oktatására jogosító egyetemen szerzett pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel vagy az adott nyelven folyó nevelő és oktató munkához a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemen szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

A vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésre és továbbképzésre vonatkozó feltételt teljesíti az, aki

 • a jelentkezést megelőző öt éven belül elvégezte az Oktatási Hivatal által szervezett Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására című harmincórás akkreditált pedagógus-továbbképzést, vagy
 • a jelentkezést megelőző öt éven belül pedagógus szakvizsgára felkészítés keretében elsajátította a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges ismereteket, és ez a tény a felkészítés során vezetett leckekönyv alapján, a tanegységek elnevezéséből, vagy a képző intézmény igazolásából egyértelműen következik, vagy
 • a jelentkezést megelőző öt éven belül szerepelt az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken, és a jelentkezést megelőző öt éven belül legalább három alkalommal részt vett az Oktatási Hivatallal szakmai együttműködésben a vármegyei (fővárosi) kormányhivatalok által szervezett jogi, szakmai továbbképzésen, és részvételét az Oktatási Hivatal által kiadott igazolással igazolni tudja.

A pályázat díja 15 000 Ft, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei

 • A pályázó legalább 10 év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben vagy szakképző intézmény érettségire felkészítő osztályában oktatói munkakörben szerzett gyakorlatának igazolására a munkáltató által kiállított gyakorlatiidő-igazolás, vagy egyéb a foglalkoztatást igazoló dokumentum.
 • Amennyiben a pályázónak olyan munkakörre szóló jogviszonya van, amely betöltésének előfeltétele a büntetlen előélet, a munkáltató nyilatkozata arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, ennek hiányában e tény igazolására a pályázat benyújtásakor kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • A vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésre és továbbképzésre vonatkozó feltételek teljesülését igazoló tanúsítvány, igazolás, leckekönyv másolata.
 • Kitöltött adatkezelési nyilatkozat.
 • A pályázat díjának átutalásáról szóló bizonylat másolata.

A pályázat benyújtása, elbírálása

A pályázat benyújtása folyamatos. A pályázatot postai úton az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály Köznevelési Információs Rendszer Osztálya részére a 1363 Budapest, Pf. 112. postacímre, vagy elektronikusan az Oktatási Hivatal https://szakerto-szvn.kir.hu/Login.aspx weboldalán elérhető felületen keresztül lehet benyújtani.

A pályázatot az Oktatási Hivatal formai és tartalmi szempontból egyaránt vizsgálja.

Amennyiben a pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges, az Oktatási Hivatal határidő megjelölésével további dokumentumok benyújtására szólítja fel a pályázót.

Amennyiben a pályázó minden tekintetben megfelel a pályázati, és az egyes feladatkörökkel kapcsolatos feltételeknek, követelményeknek, úgy nyilvántartásba veszi az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben, és e tényről igazolást állít ki, amelyet postai úton küld meg a pályázónak.

Amennyiben a pályázó minden tekintetben megfelel a pályázati feltételeknek, azonban az egyes feladatkörökkel kapcsolatos feltételeknek, követelményeknek nem, úgy a nyilvántartásba vétel csak azon feladatkörök megjelölésével történik meg, amelyek vonatkozásában minden feltétel, követelmény teljesül.

Amennyiben a pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, és a pályázó az Oktatási Hivatal felszólítására sem egészíti ki, vagy a pályázó nem felel meg minden tekintetben a pályázati vagy az egyes feladatkörökkel kapcsolatos feltételeknek, követelményeknek, úgy az Oktatási Hivatal ezen tényekről tájékoztatja a pályázót.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy az Oktatási Hivatal a Rendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat nyilvántartásba veszi és azok egy részét megjelenteti honlapján.

A pályázat a közzétételétől számítva a visszavonásáig érvényes.

Jelen pályázati kiírás megjelenésével egyidejűleg visszavonom a korábban azonos tárgykörben közzétett pályázati kiírást.

 

Brassói Sándor
elnök

 

Mellékletek:

Nyomtatás

CÍMKÉK

névjegyzék