Tájékoztató az Oktatási Hivatal (OH) 2017/2018. évi, a Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatairól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: Program) jelöli ki. A Program – amelynek célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése – elfogadásával az Országgyűlés 2008 és 2028 között 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos támogatására. Ehhez kíván az OH is hozzájárulni a Program keretében elnyert 4 pályázatának megvalósításával, amelyek közül 3 az előző évi pályázati szakaszban megkezdett fejlesztések folytatása.

Az OH tehetségpályázatai:

MaTalent 3

Projektkód: NTP-MTKM-M-17-0001
A pályázat célja: matematikai tudásközpontok támogatása
A támogatás mértéke és formája: 48 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
Támogatási időszak: 2017. július 1. – 2018. június 30.

A pályázat rövid összefoglalója:

A matematikai tudásközpont olyan nevelési-oktatási intézmény, amely kiemelt céljának tekinti a matematikában tehetséges tanulók gondozását, és ehhez intézményi támogató szakmai csoporttal és támogató programmal rendelkezik. A tudásközpont meghatározott közigazgatási régióban az adott tevékenységek vonatkozásában országos hatókörrel végzi tevékenységét.
Annak érdekében, hogy a pedagógusok szakmai támogatást kapjanak tehetséggondozó tevékenységükhöz, országos szinten hét tudásközpont létrehozására és működtetésére kerül sor, amelyek egységes koncepció és szemlélet alapján biztosítják a matematikai tehetségek és az érintett tehetségfejlesztő szakemberek támogató környezetét.

A tudásközpontok legfontosabb feladatai:

  • komplex tehetségfejlesztés;
  • a pedagógusok tehetségazonosító és -fejlesztő tevékenységének támogatása;
  • a TehetségKapu portál szolgáltatásainak és működésének megismertetése, széles körű népszerűsítése.

A tudásközpontok nyílt tehetséggondozó szakköröket és foglalkozásokat szerveznek saját tanulóik és a régió érdeklődő tehetséges tanulói számára, és az OH pedagógiai oktatási központjai által szervezett szakmai napok keretében bemutatják tevékenységüket a régió pedagógusainak. Részt vesznek továbbá a 4. évfolyamos tanulók körében végzett matematikai tehetségazonosítás feladataiban, segítik a régió intézményeit a MaTalent 3 keretében megszervezett, a 4. évfolyamos tanulók matematikai tehetségazonosítását szolgáló online mérések lebonyolításában.

TehetségKapu 3

Projektkód: NTP-TTKIR-M-17
A pályázat célja: a tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszere működtetésének és fejlesztésének támogatása
A támogatás mértéke és formája: 70 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
Támogatási időszak: 2017. július 1. – 2018. június 30.

A pályázat rövid összefoglalója:

Pályázatunk célja, hogy a TehetségKapu információs rendszer (tehetsegkapu.hu) a tehetséggondozás és a tehetségfejlesztés teljes folyamatát felölelő eszköztárral és programtárral rendelkezzen, s folyamatosan elérhető legyen bármely, a tehetséggondozásban dolgozó szervezet, intézmény számára, illetve alkalmas legyen a hatékony tehetséggondozó módszerek megismertetésére és terjesztésére. A pályázat rövid távú célja, hogy segítse ennek az információs rendszernek a működtetését, hogy a pályázati program alatt valamennyi köznevelési és felsőoktatási intézmény szakmai támogató rendszereként folyamatosan funkcionálhasson.
Emellett kiemelt célunk, hogy a korábbi években a 4. évfolyamon lebonyolított matematika tehetségazonosító online mérés mellett további országos méréseket is képesek legyünk elvégezni az információs rendszerben. Ezért a pályázati programban olyan gyakorló-fejlesztő jellegű feladatsorok fejlesztésére is sor kerül, amelyek a szövegértés, a matematika és a természettudományok területén érzékenyítik a tanulókat az interaktív, szimulációs típusú problémamegoldásra.
Mindehhez továbbfejlesztjük az információs rendszer általános és mérési kérdőív- és feladatszerkesztő alkalmazási részét, továbbá megvalósítjuk a mérési eredmények automatizált feldolgozását. Így mód nyílik rá, hogy a 4. évfolyamos matematikai tehetségazonosítás mellett magasabb évfolyamokon is országos online mérést bonyolítsunk le a köznevelési intézményekben. Ezáltal valóban csökkenhet a tehetségvesztés aránya, és nőhet a felismert és fejlesztésben részesülő tehetséges fiatalok száma.
Fontos része a pályázatnak a tehetségakadémiai képzők képzése, amelyet a tehetséggondozásban élen járó pedagógusoknak indítunk. E képzéseken országosan 30 oktatót ismertetünk meg korszerű szemléleten alapuló, szakszerű tehetséggondozó tevékenységekkel. A következő években akkreditált képzés formájában szeretnénk minél több pedagógushoz eljuttatni ezt a szemléletet, amely a felismert tehetségek számának nagymértékű növekedését eredményezheti.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) támogatása

Projektkód: NTP-TMV-M-17-0002
A pályázat célja: a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása a 2017/2018-as tanévben
A támogatás mértéke és formája: 21 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
Támogatási időszak: 2017. július 1. – 2018. június 30.

A pályázat rövid összefoglalója:

A program célja, hogy az OKTV a feladathoz méltó finanszírozásban részesüljön. A versenyek színvonalának, elismertségének megtartása érdekében a támogatás segítségével az OH biztosítja

  • az eszközigényes, laboratóriumi körülményeket igénylő természettudományos tantárgyak döntő fordulóinak lebonyolítására fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget, hogy a döntők lebonyolításának körülményei és a kitűzhető feladatok lépést tudjanak tartani a technikai fejlődéssel és a korszerű ismeretekkel;
  • az OKTV egyes fordulóinak lebonyolításához szükséges versenyanyagok elkészítésére és a versenydolgozatok javítására, értékelésére fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget, hogy a feladatkörébe tartozó, hasonló szaktudást és munkamennyiséget igénylő, hasonló fontosságú és összetettségű feladatok díjazása egységesebbé váljon;
  • az OKTV-helyezett versenyzők teljesítményének elismerésére fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget, így a helyezettek az eddigi jelképes összegnél magasabb díjazásban részesülhetnek.

A tehetséggondozást érintő hazai képzések hatékonyságának és eredményességének feltárása

Projektkód: NTP-KUT-M-17-0001 (PedTalent)
A pályázat célja: a tehetséggondozást érintő hazai képzések hatékonyságának és eredményességének feltárása
A támogatás mértéke és formája: 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
Támogatási időszak: 2017. július 1. – 2018. június 30.

A pályázat rövid összefoglalója:

A program célja a tehetséggondozással kapcsolatos képzések és pedagógus-továbbképzések vizsgálata, hogy ismert legyen e képzések rendszere: legyenek leírhatók jellemzőik, ábrázolhatók elérhetőségi helyszíneik az országban, megismerhetők megvalósítási körülményeik, legyen feltárható működési környezetük; valamint váljék ismertté hasznosulásuk és sikerességük a tehetséggondozásban, a képzéseket elvégző pedagógusok munkájában.
A támogatás segítségével az OH elemzi a pedagógusok előtt nyitva álló, elsősorban a tehetséggondozás terén létesített és folytatott képzéseket. Ennek keretében az OH:

1. Azonosítja és csoportosítja e képzések jellemzőit, különböző szempontok – alapító, a képzés típusa, mennyisége, célcsoportja, irányultsága, az akkreditáció megléte és hossza stb. – alapján.

2. Elemzi, hogy az alapított képzések közül melyek és hányszor indultak el, melyek nem, milyen esetleges nehézségekkel küzdöttek a képzés indítása során, milyen volt az érdeklődés a képzések iránt.

3. Elvégzi a tehetséggondozással foglalkozó képzések tartalmi vizsgálatát, tematizálását, a tartalmi súlypontok elemzését, a képzési tematikák hasonlóságának, különbözőségének vizsgálatát.

4. Megvizsgálja, hogy az elindult képzéseknél mekkora volt a minimális és az ideális csoportlétszám, milyen költségekkel működtek, szervezésük során milyen finanszírozási elveket követtek, volt-e lehetőség a képzésekhez állami támogatás igénybevételére.

5. Feltárja, hogy a képzéseket hány pedagógus végezte el, milyen eredménnyel, és mekkora volt a lemorzsolódás.

6. Értékeli a képzések megvalósulását a képzés-/szakfelelős és a résztvevők szemszögéből.

7. Megvizsgálja a képzések sikerét az alábbi kérdések alapján:

  • Milyen szubjektív értékelést adnak a résztvevők a képzés gyakorlati hasznosságát illetően? Hogyan látja ugyanezt a pedagógus munkáltatója vagy az intézmény fenntartója a résztvevő és az intézmény szempontjából? Hogyan látja tehetsége gondozását a pedagógus és a tehetséggondozásban részesülő tanuló?
  • Milyen azonosítható és mérhető adatok (intézményi presztízs, intézményi/pedagógusi versenyeredmények, kompetenciamérési eredmények stb.) támaszthatják alá azt, hogy hogyan hasznosult a tehetséggondozással kapcsolatos képzés a kiválasztott intézményekben?
Nyomtatás