PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

Az Oktatási Hivatal az évenként megrendezésre kerülő Országos kompetenciamérések mellett az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) és az IEA (International Association for the Evaluation of Education Achievement – Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága) által szervezett nemzetközi felmérések hazai lebonyolításáért és az adatok interpretálásáért is felelős.


A PIRLS-vizsgálat (Progress in International Reading Literacy Study) célja a 9-10 éves tanulók szövegértési képességének felmérése. Segítségével nemcsak az országon belüli szövegértési képesség jellemzői követhetők nyomon, hanem az is, hogy az egyes országok tanulóinak képessége miben tér el egymástól. A vizsgálat része az otthoni olvasási szokások, az olvasás iránti attitűd és az iskolai olvasástanítási gyakorlat feltérképezése is.

Az értő olvasás minden gyermek fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Ezért az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ezen képesség mérésére, illetve a képesség megszerzését befolyásoló tényezők vizsgálatára vállalkozott a világ számos országában.

A PIRLS-vizsgálatot ötévente bonyolítják le. Az első nemzetközi összehasonlító szövegértés-vizsgálat 2001-ben 35 ország részvételével zajlott, majd 2006-ban 48, 2011-ben 49 ország vett részt benne. Magyarországon az eddigi három adatfelvétel mindegyikében körülbelül 150 iskola mintegy 5000 tanulója írta meg a mérés tesztfüzeteit. A vizsgálat célja a trendek elemzése is - az egymást követő 2001-es, 2006-os és 2011-es felmérések során nyújtott teljesítmények összehasonlítása.

Az IEA által kialakított szövegértés-fogalom magában foglalja az olvasott szövegre való reflektálás, illetve az olvasottak egyéni és közösségi célokra való felhasználásának képességét.

A felmérés az általános iskola alsó tagozatának negyedik évfolyamát vizsgálja, mivel ez az év fordulópontot jelent a tanulók mint olvasók fejlődésében. Ugyanis ekkorra a gyerekek megtanultak olvasni, és már azért olvasnak, hogy tanuljanak.

Nyomtatás