Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató levél az iskoláknak - 2003/2004. tanév

2003. október 30.

Tárgy: tájékoztatás a 2003/2004. tanévi mérés-értékelési programokról, adatok kérése

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!

Ezúton tájékoztatom Önt az oktatási miniszter 12/2003. (V. 23.) OM rendeletének 7.§-a (1) a) pontjában elrendelt országos szakmai mérés-értékelések főbb részleteiről, és az iskolára háruló ezzel kapcsolatos feladatokról. A program lebonyolításának a koordinációját az OKÉV végzi a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény szakmai közreműködésével.

Az előző két év országos méréseinek tapasztalatai szerint a program sikerének egyik legfontosabb feltétele, hogy a részt vevő intézmények pontosan ismerjék feladataikat, és az adatszolgáltatáskor a lehető legnagyobb pontosságra törekedjenek.

Minden intézménynek vannak teendői a méréssel kapcsolatosan, ezért kérem, hogy alaposan olvassa el e levél minden részletét, és az abban foglaltak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket.

A mellékelt Adatlap kitöltése a mérések pontos végrehajtásának alapvető feltétele. Kérem, hogy amennyiben az iskolának több telephelye (tagiskolája) van, úgy az Adatlapot mindegyikre külön-külön példányban töltse ki a megfelelő cím- és létszámadatokkal, hiszen a mérőlapokat - a tavalyihoz hasonlóan - egyenesen a helyszínre kívánjuk eljuttatni. Az Adatlap sokszorosítható, ill. Word fájlban letölthető a honlapunkról (www.okev.hu). Az olvashatóan (lehetőleg számítógéppel vagy írógéppel) kitöltött Adatlapokat legkésőbb november 14-ig kell eljuttatniuk az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságára. Az adatlap kitöltésének módjára a levél további részében egyértelmű eligazítást adunk.

Előre is köszönöm, hogy együttműködésével az Ön által vezetett intézmény is hozzájárul a mérési-értékelési programok minél sikeresebb végrehajtásához.

Teljes körű kompetenciamérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon

A program céljai:

Ez a program az előző két tanév kompetenciaméréseinek a folytatása. A 2001-es "bemeneti" mérések (5. és 9. évfolyam) után 2003-ban újabb eredményeket kapnak majd diákjaik képességeinek, készségeinek szintjéről, így következtethetnek saját munkájuk eredményességére is (6. és 10. évfolyam).

A 2003-2004-es tanév országos kompetenciamérésének a célja változatlanul az, hogy az iskolákban tovább erősödjék a pedagógiai-szakmai mérés-értékelés ismertsége, terjedjenek annak módszerei, eszközei, érzékelhetővé váljanak előnyei. A mérés így most is az adott évfolyamokon tanulók teljes körét érinti (6., 8. és 10. évfolyam). A 8. évfolyamos mérés lehetővé teszi az általános iskolák számára, hogy egy fontos pedagógiai szakasz végén képet kapjanak diákjaik teljesítményéről.

Az idén is minden iskola nevelőtestülete számára lehetővé tesszük, hogy egyrészt a központilag feldolgozott adatok alapján saját intézményük tanulói teljesítményének elemzését az országosan kialakuló eredményekhez és mutatókhoz viszonyítva értékelje, másrészt előállíthassa az adott évfolyamon tanulók teljes körére azokat a helyi adatokat, amelyek segítségével beilleszthetik önmagukat az országos összesítés és feldolgozás után körvonalazódó képbe.

A mérés-értékelés tartalmi elemei és eljárásrendje:

A célcsoport a 6., a 8. és a 10., illetve az adott iskolában annak megfelelő korú tanulókból álló osztályok [évfolyam]. A mérésben minden 6., 8. és 10. évfolyamba járó tanuló kötelezően részt vesz az igazoltan speciális nevelési igényű (a korábbi szóhasználattal "fogyatékos") tanulók kivételével. Az ő részvételük nem kötelező, ám a helyi pedagógusok döntése alapján lehetséges.

A mérés-értékelés a rendeletnek megfelelően alapkészségekre és kompetenciákra terjed ki, a korábbi mérésekkel azonos módon, az olvasás-szövegértés és a matematikai eszköztudás területeire. Az olvasás-szövegértés tesztfüzetekben a diákok életkori sajátosságaiknak megfelelő, különböző hosszúságú, műfajú és elrendezésű szövegekkel, olvasmányokkal találkoznak majd. A matematika tesztben szereplő feladatok többsége a mindennapi életben felmerülő problémákból indul ki, helyes megoldásukhoz a matematikai gondolkodásra épülő következtetéssel juthat el a válaszadó.

A helyi szervezés ismét a már felkészített iskolai koordinátorokra hárul. Amennyiben az iskola ezt valamilyen okból nem tudja a már kiképzett személlyel megoldani, lehetőség van új koordinátor képzésére is, ám ezt a mellékelt adatlapon külön kérni kell.

A mérőeszközöket és a méréshez szükséges egyéb szakmai anyagokat - a bejelentett tanulólétszámnak megfelelő darabszámban - közvetlenül juttatjuk el az iskolákba.

Az összes tanulóból véletlenszerű mintavételi eljárással kiválasztott diákok tesztjeit az iskolák - a rendelkezésükre bocsátott javítókulcsok alapján - helyben kijavíthatják. Ezután ezeket begyűjtjük. A központban másodjavított, értékelt feladatlapok adataiból megfelelő súlyozási módszerrel országos standard adatrendszert képzünk. A mintaválasztás központilag meghatározott, egységes metodika alapján történik.

A tanulóknak kódszámokat adunk, személyes adataik nem kerülnek be a központi adatnyilvántartásba. A kódokat visszafejteni csak az iskola tudja.

Az adatok feldolgozása után az iskoláknak elküldjük a saját iskolai mintájukból összeállított, az országos standarddal összevethető adataikat.

Mindemellett a mérés helyi és országos szinten akkor igazán eredményes, ha az iskolák a náluk maradt többi dolgozatot is - a megíratást követően rövid határidőn belül - kijavítják. A helyi adatok kiértékeléséhez idén is elkészül az iskolai szoftver, amelynek segítségével az elemzést kiterjeszthetik a mérésben részt vevő összes tanulóra, s így az országos standarddal összehasonlítható, teljes képet kaphatnak az évfolyamról.

Fontosnak tartjuk, hogy a hároméves program eredményeképpen az intézmények már egy olyan, több ponton is használható mérőeszköz-rendszer és mérési-értékelési eljárásrend birtokába jutnak, amelyet a későbbiek során önállóan is alkalmazhatnak.

A mérés időpontja:

A mérés napja 2004. május 17. (hétfő). A mérési eljárás 8.30-kor kezdődik és 12.00-ig befejeződik. Ezen a napon az érintett tanulók a tanítási órák alól mentesülnek.

Az eljárásrend további részleteiről a későbbiek folyamán kapnak részletes tájékoztatást.

Teendők, időpontok, határidők:

A mérés előkészítése:

Iskolai adatok: A pontos lebonyolításához szükségünk van az iskola néhány adatára: a megfelelő évfolyamok (6., 8., 10.) osztályainak pontos létszámára, az osztályok képzési típusaira (pl. általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai osztály), szakképzés esetén a szakterület megnevezésére. A mellékelt Adatlap ezt a célt szolgálja. Ugyanitt megtalálják azt a jelrendszert, amely szerint kérjük, hogy az adatokat az egyes mezőkbe írják be. Kérjük, ügyeljenek a pontosságra és az egyértelműségre, mert a mérőeszközöket ezen adatok alapján küldjük meg a helyszínekre.

Iskolai koordinátor: Az előző két év méréseiben már megismerték az iskolai koordinátorok feladataikat.

Az Adatlapon feltétlenül nevezzék meg az iskolai koordinátort, akinek a személyét a kapcsolattartás miatt fontos ismernünk.

Koordinátori kézikönyv az idén is készül, és időben eljuttatjuk majd az iskolákba, ám mivel az eljárásrend várhatóan nem változik, újabb koordinátori képzésre csak akkor van szükség, ha olyan személyt választanak a feladatra, akinek a helyi felkészítéséről nem tudnak gondoskodni. Ebben az esetben az Adatlap megfelelő rovatában az "igen" válasz jelölésével jelezzék igényüket.

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!

Ismételten kérem, legyen segítségünkre az országos szakmai mérés-értékelések minél sikeresebb végrehajtásában.

2003. október 22.

Üdvözlettel:

Pósfai Péter
főigazgató

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra