Tájékoztató levél az iskoláknak

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!

Ezúton tájékoztatom Önt az oktatási miniszter 30/2002. (V. 17.) OM rendeletének 24.§-a (1) c/ és d/ pontjában elrendelt országos szakmai mérés-értékelések főbb részleteiről, és az iskolára háruló ezzel kapcsolatos feladatokról. A program lebonyolításának a koordinációját az OKÉV végzi a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény szakmai közreműködésével.

A tavalyi országos mérések tapasztalatai szerint a program sikerének egyik legfontosabb feltétele, hogy a résztvevő intézmények pontosan ismerjék feladataikat, és az adatszolgáltatáskor a lehető legnagyobb pontosságra törekedjenek.

Minden iskolának mindkét méréssel kapcsolatosan vannak teendői, ezért kérem, hogy alaposan olvassa el e levél minden részletét, és az abban foglaltak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket.

A mellékelt Adatlap kitöltése a mérések pontos végrehajtásának alapvető feltétele. Kérem, hogy amennyiben az iskolának több telephelye (tagiskolája) van, úgy az Adatlapot mindegyikre külön-külön példányban töltse ki a megfelelő cím- és létszámadatokkal, hiszen a mérőlapokat - a tavalyihoz hasonlóan - egyenesen a helyszínre kívánjuk eljuttatni. Az adatlap sokszorosítható, ill. Word fájlban letölthető a honlapunkról (www.okev.hu). Az olvashatóan (lehetőleg számítógéppel vagy írógéppel) kitöltött Adatlapokat legkésőbb október 15-ig kell eljuttatniuk az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságára (levél, fax vagy e-mail). Az adatlap kitöltésének módjára a levél további részében egyértelmű eligazítást adunk.

Előre is köszönöm, hogy együttműködésével az Ön által vezetett intézmény is hozzájárul a mérési-értékelési programok minél sikeresebb végrehajtáshoz.

1. Teljes körű kompetenciamérés a 6. és a 10. évfolyamon

A program céljai:

Ez a program a tavaly elindított 5. és 9. évfolyamos mérés folytatása.

A tavalyi "bemeneti" mérések utáni második tanév végén újra képet kapnak majd diákjaik képességeinek, készségeinek szintjéről, így következtethetnek saját munkájuk eredményességére is.

A cél változatlanul az, hogy az iskolákban tovább erősödjék a pedagógiai-szakmai mérés-értékelés ismertsége, terjedjenek annak módszerei, eszközei, érzékelhetővé váljanak előnyei. A mérés így most is az adott évfolyamokon tanulók teljes körét érinti.

Az idén is minden iskola nevelőtestülete számára lehetővé tesszük, hogy egyrészt a központilag feldolgozott adatok alapján saját intézményük tanulói teljesítményének elemzését az országosan kialakuló eredményekhez és mutatókhoz viszonyítva értékelje, másrészt előállíthassa az adott évfolyamon tanulók teljes körére azokat a helyi adatokat, amelyek segítségével beilleszthetik önmagukat az országos összesítés és feldolgozás után körvonalazódó képbe.

A mérés-értékelés tartalmi elemei és eljárásrendje:

A célcsoport a 6. és a 10., illetve az adott iskolában annak megfelelő korú tanulókból álló osztályok [évfolyam]. A mérésben minden 6. és 10. évfolyamba járó tanuló kötelezően részt vesz a fogyatékos tanulók kivételével. Az ő részvételük nem kötelező, ám a helyi pedagógusok döntése alapján lehetséges.

A mérés-értékelés a rendeletnek megfelelően alapkészségekre és kompetenciákra terjed ki, a korábbi méréssel azonos módon, az olvasás-szövegértés és a matematikai eszköztudás területeire. Az olvasás-szövegértés tesztfüzetekben a diákok életkori sajátosságaiknak megfelelő, különböző hosszúságú, műfajú és elrendezésű szövegekkel, olvasmányokkal találkoznak majd. A matematika tesztben szereplő feladatok többsége a mindennapi életben felmerülő problémákból indul ki, helyes megoldásukhoz a matematikai gondolkodásra épülő következtetéssel juthat el a válaszadó.

A helyi szervezés ismét a tavaly felkészített iskolai koordinátorokra hárul. Amennyiben az iskola ezt valamilyen okból nem tudja a már kiképzett személlyel megoldani, lehetőség van új koordinátor képzésére is, ám ezt a mellékelt adatlapon külön kérni kell.

A mérőeszközöket - a bejelentett tanulólétszámnak megfelelő darabszámban - és a méréshez szükséges egyéb szakmai anyagokat közvetlenül juttatjuk el az iskolákba.

Az összes tanulóból véletlenszerű mintavételi eljárással kiválasztott diákok tesztjeit az iskolák - a rendelkezésükre bocsátott javítókulcsok alapján - helyben kijavítják. Ezután ezeket begyűjtjük. A központban másodjavított, értékelt feladatlapok adataiból megfelelő súlyozási módszerrel országos standard adatrendszert képzünk. A mintaválasztás központilag meghatározott, egységes metodika alapján történik.

A tanulóknak kódszámokat adunk, személyes adataik nem kerülnek be a központi adatnyilvántartásba. A kódokat visszafejteni csak az iskola tudja.

Az adatok feldolgozása után az iskoláknak elküldjük a saját iskolai mintájukból összeállított, az országos standarddal összevethető adataikat.

Mindemellett a mérés helyi és országos szinten akkor igazán eredményes, ha az iskolák a náluk maradt többi dolgozatot is - a megíratást követően rövid határidőn belül - kijavítják. A helyi adatok kiértékeléséhez idén is elkészül az iskolai szoftver, melynek segítségével az elemzést kiterjeszthetik a mérésben részt vevő összes tanulóra, s így az országos standarddal összehasonlítható, teljes képet kaphatnak az évfolyamról.

Fontosnak tartjuk, hogy a kétéves program eredményeképpen az intézmények már egy olyan, két ponton is használható mérőeszköz-rendszer és mérési-értékelési eljárásrend birtokába jutnak, amelyet a későbbiek során önállóan is alkalmazhatnak.

A mérés időpontja:

A mérés napja 2003. május 28. (szerda). A mérési eljárás 8.30-kor kezdődik és 12.00-ig befejeződik. Ezen a napon az érintett tanulók a tanítási órák alól mentesülnek.

Az eljárásrend további részleteiről a későbbiek folyamán kapnak részletes tájékoztatást.

Teendők, időpontok, határidők:

A mérés előkészítése:

Iskolai adatok: A pontos lebonyolításához szükségünk van az iskola néhány adatára: a megfelelő évfolyamok (6., 10.) osztályainak pontos létszámára, az osztályok képzési típusaira (pl. általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai osztály), szakképzés esetén a szakterület megnevezésére. A mellékelt Adatlap A-F oszlopai ezt a célt szolgálják. Ugyanitt megtalálják azt a jelrendszert, amely szerint kérjük, hogy az adatokat az egyes mezőkbe írják be. Kérjük, ügyeljenek a pontosságra és az egyértelműségre, mert a mérőeszközöket ezen adatok alapján küldjük meg a helyszínekre.

Iskolai koordinátor: A tavalyi mérésben már megismerték az iskolai koordinátorok feladatait.

Az adatlapon feltétlenül nevezzék meg az iskolai koordinátort, akinek a személyét a kapcsolattartás miatt fontos ismernünk.

Koordinátori kézikönyv az idén is készül, és időben eljuttatjuk majd az iskolákba, ám mivel az eljárásrend várhatóan nem változik, újabb koordinátori képzésre csak akkor van szükség, ha olyan személyt választanak a feladatra, akinek a helyi felkészítéséről nem tudnak gondoskodni. Ebben az esetben az Adatlap megfelelő rovatában az "igen" válasz jelölésével jelezzék igényüket.


2. Angol és német nyelvi tantárgyi mérés a 6. és a 10. évfolyamokon (országos mintán)

A program céljai:

A program az oktatásirányítás számára a programfejlesztés támogatására az adott korosztályok idegen nyelvi írásbeli készségeit méri fel országos szinten.

A program további célja, hogy egységesen felhasználható és értékelhető mérő és értékelő eszközöket adjon az egyes iskolák és pedagógusok kezébe saját pedagógiai tevékenységük tervezéséhez.

A mérés-értékelés tartalmi elemei:

A célcsoport a 6. és a 10. évfolyamos, az adott idegen nyelvet első idegen nyelvként tanuló diákok köréből választott országos reprezentatív minta.

A mérőeszközökhöz az adott tanuló korábbi idegen nyelvi tanulmányaira vonatkozó háttérkérdőív kapcsolódik, amelynek segítségével a teljesítményadatok értelmezhetők, árnyalhatók.

A méréssel kapcsolatos további tudnivalókról a jelentkező iskolákat később részletesen tájékoztatjuk.

Teendők, időpontok, határidők:

A) A mérés előkészítése:

Iskolai adatok: A mellékelt Adatlap g-l oszlopainak kitöltése minden iskola számára kötelező, amelyben az adott nyelv valamelyikének oktatása első idegen nyelvként az adott évfolyamokon folyik. A mintaválasztáshoz szükségünk van az iskola néhány adatára: a megfelelő évfolyamokon (6., 10.) az angol, ill. a német nyelvi csoportok számára, pontos létszámára, heti óraszámára, az oda járó diákok képzési típusára (pl. általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai csoport). A táblázat mellett megtalálják azt a jelrendszert, amely szerint kérjük, hogy az adatokat az egyes mezőkbe írják be.

Az Adatlap 5. pontjában kell nyilatkozniuk arról, hogy az iskola - a mintába történt beválogatásától függetlenül - kíván-e csatlakozni a mérés-értékelési programhoz. Azon iskolák, amelyek e kérdésre igennel válaszolnak, megkapják a közölt létszámadatoknak megfelelő mérőeszközöket és az értékelési segédleteket.

A begyűjtött adatok ismeretében kerül sor a reprezentatív minta kiválasztására. A mintába bekerült iskolákat és fenntartóikat 2002. december 15-ig értesítjük arról, hogy részt vesznek az országos mérésben.

Iskolai koordinátor: Mivel e mérésben a helyi lebonyolítást külső mérőbiztosok segítik majd, az iskolai koordinátorokat itt csak az előzetes szervezésben kell igénybe vennünk. A csatlakozó iskolák a mérőeszközökkel együtt tájékoztatást kapnak a mérés pontos eljárásrendjéről is.

B) A mérés folyamata:

A mérés napja a mintában szereplő iskolák számára 2003. április 8. (kedd). A mérés részleteiről a mintában szereplő iskolákat a mérőbiztosok előzetesen személyesen tájékoztatják.

C) Értékelés:

Az országos és a mérésben kötelezően részt vevő iskoláknak az iskolai szintű elemzést 2003. szeptember 30-ig készítjük el.


3. Visszajelzés az elmúlt tanévi 5. és 9. évfolyamos mérés-értékelésről

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy tájékozódjunk az elmúlt tanévi országos mérés-értékeléseknek helyi hasznosulásáról. Ennek érdekében kérjük, válaszoljanak az Adatlap végén feltett négy rövid kérdésre. Az így nyert adatokat statisztikailag feldolgozzuk és elemezzük.

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!

Ismételten kérem, legyen segítségünkre az országos szakmai mérés-értékelések minél sikeresebb végrehajtásában.

2002. október 7.

Üdvözlettel:

Pósfai Péter

főigazgató


Az OKÉV regionális igazgatóságai

OKÉV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság (9024 Győr, Bem tér 15.)

Telefon: 06-96-510-668, fax: 06-96-510-663, e-mail: okev.gyor@okev.hu

OKÉV Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság (8200 Veszprém, Óváros tér 21.)

Telefon: 06-88-591-400, fax: 06-88-591-415, e-mail: okev.veszprem@okev.hu

OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság (7400 Kaposvár, Szántó I. u. 5.)

Telefon: 06-82-528-180, fax: 06-82-528-189, e-mail:okev.kaposvar@okev.hu

OKÉV Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság (3530 Miskolc, Városház tér 5.)

Telefon: 06-46-501-140, fax: 06-46-501-148, e-mail: okev.miskolc@okev.hu

OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatóság (4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A.)

Telefon: 06-52-524-280, fax: 06-52-524-281, e-mail: okev.debrecen@okev.hu

OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (6720 Szeged, Petőfi sugárút 3.)

Telefon: 06-62-553-260, fax: 06-62-553-269, e-mail: okev.szeged@okev.hu

OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság (1052 Budapest, Városház u. 7.)

Telefon: 06-1-483-35-90, fax: 06-1-483-35-91, e-mail: okev.budapest@okev.hu

Nyomtatás