Gyakran ismételt kérdések

1. Mit mér fel az Országos kompetenciamérés?

Az Országos kompetenciamérés a tanulók szövegértési képességeit és matematikai eszköztudását méri fel.

A tesztek olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

2. Milyen jogszabályon alapszik az Országos kompetenciamérés?

Az Országos kompetenciamérést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § rendeli el.

A szakképző intézmények mérésben való részvételét a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 19. § (5) bekezdése határozza meg.

A mérés részletszabályait és tartalmi keretét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza. A mérés lebonyolításának időpontját az aktuális tanév rendje határozza meg.

3. Mikor zajlik az Országos kompetenciamérés?

Az országos kompetenciamérés időpontját az adott tanév rendje írja elő egységesen, az ország összes iskolájának azonos időpontban és azonos körülmények között. A mérés napja általában május utolsó szerdája.

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint az Országos kompetenciamérés időpontja a 2020/2021-es tanévben 2021. május 26.

4. Mely tanulók számára kötelező a részvétel?

A 6., 8. és 10. évfolyamos Országos kompetenciamérés a diákok matematikai eszköztudásának és szövegértési képességének felmérésére terjed ki. A tanuló mérésben való részvételét és mérési évfolyamát alapvetően az határozza meg, hogy mennyi ideje vesz részt a köznevelési rendszerben. A fenti elv alól természetesen kivételt képeznek az évismétlő tanulók, akiknek adott esetben egymást követő években is részt kell venniük a mérésben. A mérésben részt vevő tanulók körének meghatározásakor az intézmény vezetőjének figyelembe kell vennie a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározottakat is. Az ország összes iskolájának minden telephelyén a 6., 8. és 10. évfolyamos mérésben érintett tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a tesztet.

5. Ki javítja ki a tesztfüzeteket?

A tesztfüzetek javítása az Oktatási Hivatalban történik a központilag kiadott javítókulcsok alapján. A javítást végzők a tesztfüzeteket nem tudják összekapcsolni a tanulókkal, mivel a tesztfüzeten csak a személyazonosításra alkalmatlan Mérési azonosító található.

6. Mi az a Mérési azonosító?

A Mérési azonosító egy 8 karakterből álló betű-szám kombináció, melynek első karaktere betű, ezt három szám követi, majd a kötőjel után ismét egy betű és három szám következik (pl.: A123-B123).

Minden mérésben érintett tanuló a saját oktatási intézményétől a mérés napján kapja meg a Mérési azonosítóját tartalmazó dokumentumot (Mérési azonosító kártyát). A Mérési azonosító kártyán szereplő adatok összekapcsolására csak a tanuló szülője (gondviselője) és az az oktatási intézmény jogosult, amellyel a tanuló érvényes, tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszonyban áll. Ezért az esetleg elveszett vagy megsérült Mérési azonosító kártya pótlását csak az adott oktatási intézménytől lehet kérni.

7. Mi a Mérési azonosító célja?

A Mérési azonosító célja, hogy a mérés kiértékelését végzők, vagyis az Oktatási Hivatal előtt a mérésben részt vevő diákok személyes adatai rejtve maradjanak, ugyanakkor a Hivatal az egy tanulóhoz tartozó különböző adatokat – teszteredményeket és a Tanulói háttérkérdőív kérdéseire adott válaszokat, valamint a különböző évfolyamokon elért eredményeket – össze tudja kapcsolni.

8. A szülő sem ismerheti meg gyermeke eredményeit?

De igen. A mérést követő év februárjának végétől a https://www.kir.hu/okmfit/ oldalon erre bármikor lehetőség van. A Tanulói jelentés menüpontot választva az iskolától kapott Mérési azonosító kártyán található Mérési azonosító segítségével a szülő megtekintheti gyermeke eredményeit, nyomon követheti fejlődését.

9. Az iskola össze tudja kapcsolni a tanulót és a mérési azonosítót?

Igen, az iskola jogosult a tanuló személyének és mérési azonosítójának összekapcsolására, de a személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel.

10. Milyen mérési adatok keletkeznek?

Az Oktatási Hivatal a tanév rendjében meghatározott időpontig, rendszerint a mérést követő év február végéig az Országos kompetenciamérés eredményeiről országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. Az Oktatási Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek.

Ezek a jelentések a 2008. évi kompetenciaméréssel kezdődően nyilvánosak, mindenki által megtekinthetők a www.kir.hu/okmfit oldalon. Az intézmények ezen kívül – jelszavas belépés után – saját szempontjaik szerint tovább elemezhetik az eredményeiket.

Az iskolajelentésben közölt adatok lehetővé teszik, hogy az iskola elemezze saját munkáját, elhelyezze teljesítményét a hozzá hasonló, vagy éppen tőle lényegesen különböző iskolákkal való összehasonlításban.

Az iskolajelentésben közölt sok-sok adat együttesen lehetővé teszi, hogy a kívülálló is egy minden eddiginél árnyaltabb képet kapjon az iskolákról.

A fentieken túl az Oktatási Hivatal tanulói jelentéseket is készít, melyeket a szülők a mérési azonosító ismeretében tekinthetnek meg a https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx oldalon.

11. Értékelhető-e az Országos kompetenciamérés érdemjeggyel?

Az Országos kompetenciamérés elsődleges célja az iskolák oktatási teljesítményének megismerése, továbbá az iskolának, a fenntartónak adatokkal történő támogatása az eredményesebb iskolai fejlesztések megalapozása céljából. Szakmai véleményünk szerint, a kompetenciamérés tanulói eredménye adott iskolai tantárgy esetében nem váltható érdemjeggyé, még kevésbé osztályzattá. Ennek oka legfőképpen az, hogy a mérés szövegértési képességet és matematikai eszköztudást mér, és ezeket – főleg a szövegértés eredményeit – nem lehet egyetlen tantárgyhoz kötni.

A matematika feladatok sem az adott tanév és különösen nem az adott iskola helyi tantervéhez illeszkednek, hanem elsősorban azt mérik, hogy a tanulók milyen mértékben képesek a megszerzett tudásukat a mindennapi életből vett példák megoldása során mozgósítani. Az eredmények országos kiértékelése előtt nemigen lehet olyan megalapozott helyi, iskolai teljesítményskálát kialakítani, amely a méltányos, fejlesztő célú osztályozás alapját jelenthetné.

A fentiekre való tekintettel az országos kompetenciamérés feladatlapjainak a mérés után közvetlenül történő érdemjeggyel való értékelését, az év végi osztályzat kialakításában való figyelembevételét nem javasoljuk.
Mindemellett, mivel az iskola kiemelt feladata a kompetenciák, és ezen belül is az Országos kompetenciamérés által vizsgált kompetenciák folyamatos fejlesztése, ezen pedagógiai folyamat eredményeinek folyamatos nyomon követése szintén természetes pedagógiai cél. Ha ebben a folyamatban használják a korábbi évek, már ismert és bemért paraméterekkel bíró feladatlapjait, feladatait, és a helyi értékelés skáláit ezen ismert paraméterekre alapozva alakítják ki, szakmailag nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy a kompetenciák fejlődésének rendszeres iskolai mérése az egyik eleme legyen a tanulók értékelésének.

12. Mi az a Tanulói kérdőív?

A mérés megírása előtt vagy azt követően a tanulók kézhez kapnak egy-egy ún. Tanulói kérdőívet. A kérdőívben – mely a mérési rendszer egyik fontos eleme – a tanulók szociokulturális hátteréről szerepelnek kérdések. A válaszokat a tanulók szüleikkel együtt adják meg.

A kérdőívek kitöltése a mérési eredmények értékelésének szempontjából rendkívül fontos, ám a tanulók és szüleik számára önkéntes.

A Tanulói kérdőívet az iskola mérési azonosítóval ellátva küldi vissza az Oktatási Hivatalba, annak tartalmát az iskola nem ismerheti meg.

Az Oktatási Hivatal és a feldolgozást végzők csak a mérési azonosítóval ellátott Tanulói kérdőívet kapják meg, így előttük nem ismert a kitöltő tanuló személye.

13. Miért szükséges kitölteni a Tanulói kérdőívet?

A pedagógiában többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítményére nagy hatással van családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzete. A Tanulói kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így pl. azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai munkája is megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak.

14. Az iskola megismerheti-e a kitöltött Tanulói kérdőívet?

A Tanulói kérdőív kérdéseire adott válaszokat az érintettek (szülők, tanulók) hozzájárulása nélkül az iskola nem ismerheti meg, azokat nem kezelheti. A szülő a kérdőívet lezárt borítékban is visszaküldheti az iskola számára, amelyet az iskola lezárt állapotban köteles továbbítani. A kitöltött Tanulói kérdőívek kezelésének szabályaira az Oktatási Hivatal külön levélben is felhívja az iskolák figyelmét.

15. Milyen részekből állnak és milyen hosszúak a tesztek?

Az Országos kompetenciamérésben használt Tesztfüzetek négy részből állnak: 2 rész szövegértési feladatokat, és 2 rész matematikai feladatokat tartalmaz. Egy-egy rész kitöltésén 45 percig dolgozhatnak a tanulók.

16. Milyen jellegűek a feladatok?

A matematikateszt során egy feladathoz 1-4 kérdés tartozik, amelyek rendszerint egyre nehezebbek, és a feladatban bemutatott szituáció többnyire életszerű. A kérdések között vannak viszonylag egyszerű, könnyen átlátható, egy lépésben megoldható feladatok és vannak hosszabb számításokat igénylők, továbbá olyanok is, amelyek önálló matematikai módszer leírását kérik.

A szövegértés részben különféle szövegek szerepelnek, amelyekhez 7-15 kérdés tartozik. Ezek azt vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a tanuló a szövegben foglaltakat, például vissza tudja-e keresni a szövegben található információkat, képes-e a szövegben található összefüggések felismerésére, tudja-e értelmezni a szöveget.

A korábbi évek tesztfüzetei megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés / Országos és nemzetközi mérések / Országos kompetenciamérés / Feladatsorok és javítókulcsok menüpontra kattintva.

17. Van-e szünet a mérés alatt?

Természetesen. Az első és a harmadik rész után 10 perc szünetet, a második rész után pedig 15 perc szünetet kapnak a tanulók.

18. Használható-e segédeszköz a mérés alatt?

A tanulók a matematikateszt megoldásához vonalzót és számológépet használhatnak. Más segédeszköz nem használható.

19. Milyen órájuk lehet a tanulóknak a mérés napján?

Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – művészeti és a testnevelési órák kivételével – a számukra nem szervezhető.

20. Van-e arra lehetőség, hogy a nemzetiségi iskola tanulója a nemzetiség nyelvén vegyen részt az Országos kompetenciamérésben?

Matematikából igen, azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az iskola a matematikai alapkészségek mérését az adott nemzetiség nyelvén kívánja lebonyolítani. A szövegértési feladatokat ebben az esetben is magyar nyelven kapják a tanulók.

Nyomtatás