Gyakran ismételt kérdések

 

1. Mióta van idegen nyelvi mérés?

Az első idegen nyelvi mérésre 2015. június 11-én került sor a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján. A 2019/2020. tanévben a veszélyhelyzet miatt elmaradt a mérés.

2. Milyen nyelvekből szervezik meg az idegen nyelvi mérést?

Idegen nyelvi mérésre az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók körében kerül sor.

3. Mely tanulók vesznek részt az idegen nyelvi mérésben?

Idegen nyelvi mérésben - a célnyelvi mérésben részt vevő tanulók kivételével - az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt.

4. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is részt vesznek a mérésben?

Amennyiben a hatodik vagy nyolcadik évfolyamos tanuló első idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet tanulja, részt kell vennie a mérésben.

Az igazgató a mérés során a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében az érvényes szakértői véleményben foglaltak alapján biztosítja azokat a speciális feltételeket, amelyeket a tanórai munkában, illetve az értékelés során is biztosít számára (pl. időhosszabbítás, egyes készségek értékelése alóli felmentés, teljes mérés alóli felmentés). Az igazgatónak az erről szóló döntését a mérés előtt tanulónként határozatba kell foglalnia.

5. Mikor kerül sor a mérésre?

Minden tanévben, az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet által meghatározott időpontban.

6. Milyen időtartamú és milyen részekből áll a mérés?

Az idegen nyelvi mérés időtartama 2x30 perc. A mérés a következő részekből áll:

  • hallott szöveg értése és
  • olvasott szöveg értése.

A feladatlap két részének kitöltése között 10 perc szünetet kell tartani.

További részletek az Oktatási Hivatal honlapján közzétett Tartalmi keret című dokumentumban találhatók.

7. Van-e szóbeli része a mérésnek?

A tanév rendje szerint az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál.

8. Mikor szervezhető meg a szóbeli tudásfelmérés?

A szóbeli tudásfelmérésre vonatkozóan a tanév rendje nem határoz meg pontos időpontot, így az intézmény döntése alapján az bármikor lebonyolítható, akár az írásbeli idegen nyelvi mérés napján is.

9. Mi alapján készülnek a feladatok?

Az idegen nyelvi mérés részletes tartalmi követelményeit, felépítését, tartalmát az Oktatási Hivatal honlapján közzétett Tartalmi keret című dokumentum tartalmazza.

Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az ahhoz illeszkedő Kerettantervek határozzák meg.

Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp) alapulnak.

Az általános iskolák 6. évfolyamán KER szerinti A1 szinten, 8. évfolyamán KER szerinti A2 szinten kerül sor a mérésre.

10. Ki javítja ki a feladatokat?

A mérést követően az Oktatási Hivatal elhelyezi honlapján a javítási-értékelési útmutatókat. Az iskola igazgatója által kijelölt nyelvtanárok a hivatalos útmutató alapján javítják-értékelik a tanulók teljesítményét.

11. Hogyan ismerhetik meg a tanulók és a szülők az eredményeket?

A tanulók és a szülők az iskola által meghatározott időben és módon ismerhetik meg az eredményeket.

12. A szülőkön, tanulókon, javító tanárokon kívül kik ismerhetik meg az eredményeket?

A tanulók a mérésben mérési azonosító segítségével vesznek részt. A mérési azonosító tanulóval való összekapcsolására csak az iskola jogosult. Az Oktatási Hivatal személyazonosításra alkalmatlan módon kapja meg és dolgozza fel az eredményeket.

A mérések eredményét az érintett iskola idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet által meghatározott időpontig.

13. Lesz-e a mérés napján egyéb tanítási óra?

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti és a testnevelési órák kivételével nem kötelezhető. Az adott napon a tanítás megszervezésekor figyelemmel kell lenni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 32. pontjára, mely szerint "tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat,".

Fentiek alapján az iskola igazgatója dönt arról, hogy az idegen nyelvi mérés napján milyen tanítási órákon kell részt venniük a mérésben érintett tanulóknak.

Nyomtatás

CÍMKÉK

GYIK