Gyakran ismételt kérdések

 

Mire szolgál a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (röviden Difer)?

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer felkínálja az eredményes iskolakezdés előfeltételét képező kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszert. Ismerteti e készségek elsajátítási folyamatait a 4-8 évesek körében, és rámutat az eredményesebb fejlesztés lehetőségeire, tennivalóira. Az úgynevezett „Fejlődési mutató" segítségével lehetővé teszi e kritikus elemi készségek elsajátítási folyamatainak részletezett nyomon követését 4 éves kortól 8 éves korig. Ezeknek az adatoknak köszönhetően megvalósíthatóvá válik az ún. kritériumorientált készségfejlesztés, vagyis az, hogy a folyamatos fejlesztés mindaddig tartson, amíg a szóban forgó kritikus elemi készség optimális működésűvé, optimálisan használhatóvá nem válik.

Hol szerezhető be a Difer programcsomag?

A vizsgálat lebonyolításához felhasználandó programcsomagot az Oktatási Hivatal minden általános iskola számára biztosította 2002-ben és 2004-ben. Azok az iskolák, amelyek valamilyen okból nem rendelkeznek mérőeszközzel, a programcsomagot kereskedelmi forgalomban tudják beszerezni. Ezzel kapcsolatban a www.mozaik.info.hu címen bővebben tudnak tájékozódni.

Szükséges-e az igazoltan sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal elvégezni a Difer vizsgálatot?

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

Az igazoltan sajátos nevelési igényű/beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a szakértői bizottság már elvégezte a tanuló vizsgálatát. Az elvégzett vizsgálatok alapján kapta a tanuló a szükséges fejlesztésekre vonatkozó szakértői véleményt. Ezeket a tanulókat tehát nem szükséges ismételten felmérni, mivel esetükben a szakértői vélemény meghatározza a fejlesztési szükségleteket. Természetesen az adott iskola vezetője dönthet úgy, hogy ezeknél a tanulóknál is végezzék el a Difer vizsgálatot.

A tanév rendjében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség azonban az igazoltan sajátos nevelési igényű/beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra is kiterjed. Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulóiról, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókról, illetve ezen tanulókból álló osztályairól is köteles adatot szolgáltatni.

Mely intézményeknek kell adatot szolgáltatniuk a Difer vizsgálattal kapcsolatban?

Az adatszolgáltatást minden általános iskolai feladatot ellátó intézménynek minden, a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) szerint általános iskolai feladatot ellátó feladatellátási helyére vonatkozóan el kell végeznie. Az adatszolgáltatási kötelezettség a csak sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan oktató-nevelő intézményekre is vonatkozik.

Az adatszolgáltatás azokra az intézményekre, illetve feladatellátási helyekre is vonatkozik, amelyeknek valójában nincs első évfolyamuk, vagy nincs első évfolyamos tanulójuk, de a KIR szerint a feladatellátási helyen általános iskolai feladatellátás van. Ebben az esetben is használatba kell venni az adatszolgáltatáshoz készült programot, és a programban kell rögzíteni azt az információt, hogy az adott feladatellátási hely miért nem érintett az adatszolgáltatásban.

Mit kell tenni akkor, ha nincs 1. évfolyam az intézményben vagy a feladatellátási helyen?

Ha az intézményben vagy az adott feladatellátási helyen nincs 1. évfolyam, az erre vonatkozó információt jelezni kell az adatszolgáltatáskor az adatszolgáltató programban. A programban az adott feladatellátási helynél A feladatellátási hely nem érintett az adatszolgáltatásban műveleti ikonra kell kattintani, és a megjelenő listából kell kiválasztani a megfelelő információt. Egyszerre több információ is megjelölhető.

Mi a teendő, ha az adott osztályban nincs a vizsgálatban részt vevő tanuló?

Ha az adott feladatellátási helyen van 1. évfolyam, de nincs olyan tanuló az 1. évfolyamon, akinél szükséges a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása, akkor az adatszolgáltató programban az adott osztályra vonatkozó létszámadatok megadásánál A vizsgálatban részt vevő tanulók száma mezőbe 0-át kell írni.

Kell-e adatot szolgáltatni a sajátos nevelési igényű tanulókról?

Igen, mind a csak sajátos nevelési igényű tanulókat oktató-nevelő intézményeknek, mind a sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan oktató intézményeknek adatot kell szolgáltatniuk a sajátos nevelési igényű tanulókról.

Az intézmények maguk döntenek arról, hogy az igazoltan sajátos nevelési igényű tanulókkal elvégzik-e a mérést vagy sem.

Hogyan zajlik az adatszolgáltatás?

A Difer adatszolgáltatás kizárólag elektronikus formában történik az Oktatási Hivatal által készített program segítségével. A létszámadatokat egyéb formában (pl. levél, fax) nem kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak. Az elvégzett vizsgálat anyagát szintén nem kell megküldeni a Hivatalnak.

Hogyan kell eljárni az adatszolgáltatás során akkor, ha az intézmény adataiban (OM azonosító, név, cím, igazgató neve, általános iskolai feladatellátás megszűnése stb.) változás történt?

A DIFER programban szereplő intézményi adatok a köznevelés információs rendszeréből (a továbbiakban: KIR) származnak. Az intézményi adatok a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek portál "Köznevelési intézmények adatai, jelentései" rész Intézményi adatok módosítása menüpontban vagy a https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito direkt linken történő bejelentkezés után módosíthatók. A KIR rendszerben az adatmódosítások átvezetésének feltétele, hogy a módosított alapító okiratot a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – a költségvetési szervek esetén a Magyar Államkincstár, nem állami fenntartásban működő (magán és egyházi) intézmények esetén a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal – nyilvántartásába vegye, és – amennyiben az intézmény működése engedélyhez kötött és a változás a működést is érinti – a jogerős működési engedélyt kiállítsa. A tankerületi központok fenntartásában működő intézmények esetében a hatályos intézményi szakmai alapdokumentumok kiadását követően, az alapdokumentumokban foglalt adatok alapján van mód a változások átvezetésére. Amennyiben kérdésük merülne fel az intézményi adatmódosítások kapcsán, a Hivatal Köznevelési Információs Rendszer Osztályához kell fordulni a kirint@oh.gov.hu e-mail címen. Az e-mailben kérjük, adják meg az intézményi kapcsolattartó nevét és telefonszámát. Az intézményi adatokban bekövetkezett változások az adatbegyűjtő rendszerben közvetlenül nem javíthatók, ezért minden problémás esetben a Köznevelési Információs Rendszer Osztályhoz kell fordulni!

Hogyan kell eljárni az adatszolgáltatás során, ha az intézmény szeptembertől tagintézmény lett?

Amennyiben az intézmény szeptemberben már egy másik oktatási intézmény tagintézményeként vagy feladatellátási helyeként működik, akkor az új intézménynél kell adatot szolgáltatnia.

Milyen határidőket kell betartani a Difer adatszolgáltatással és vizsgálattal kapcsolatban?

A Difer adatszolgáltatással és vizsgálattal kapcsolatos teendők határideje a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint:

  • az általános iskolák igazgatói 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az osztálytanító a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását indokoltnak látja;
  • az igazgatók 2020. október 22-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak – a hivatal által meghatározott módon – az érintett tanulók létszámát;
  • a kiválasztott tanulókkal a vizsgálatokat az iskolának 2020. december 4-ig kell elvégezniük.

Mi a Difer adatszolgáltatás határideje?

Az adatszolgáltatással kapcsolatos határidő a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint: az általános iskolák igazgatói 2020. október 22-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – az érintett tanulók létszámát.