Gyakran ismételt kérdések

 

1. Mióta van célnyelvi mérés?

A célnyelvi mérést a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. §-a írja elő a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák számára.

Az első célnyelvi mérésre 2014. június 4-én került sor a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet szerint a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolákban.

A 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) és a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendeletek alapján a célnyelvi mérésben a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák mellett e két tanévben a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolák diákjainak is részt kellett venniük.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet 2016. szeptember 1-én hatályba lépésével megszűnt a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolák célnyelvi mérésben való részvételi kötelezettsége.

2. Milyen típusú iskolákban szervezik meg a célnyelvi mérést?

A célnyelvi mérést a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolákban szervezik meg.

3. Milyen nyelvekből szervezik meg a célnyelvi mérést?

A célnyelvi mérést 6. és a 8. évfolyamon valamennyi olyan nyelvből megszervezik, amelyből két tanítási nyelven folyik iskolai nevelés-oktatás.

4. Mely tanulók vesznek részt a célnyelvi mérésben?

A célnyelvi mérésre a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamos tanulói körében kerül sor.

5. Ki kap mentességet a célnyelvi mérés alól?

A jogszabály nem ad lehetőséget a mérés alóli mentességre.

6. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is részt vesznek a mérésben?

Amennyiben a sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló két tanítási nyelvű képzésben vesz részt, részvétele a mérésben kötelező.

Az igazgató a mérés során a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében az érvényes szakértői véleményben foglaltak alapján biztosítja azokat a speciális feltételeket, amelyeket a tanórai munkában, illetve az értékelés során is biztosít számára (pl. időhosszabbítás, egyes készségek értékelése alóli felmentés, teljes mérés alóli felmentés). Az igazgatónak az erről szóló döntését a mérés előtt tanulónként határozatba kell foglalnia.

7. Mikor kerül sor a mérésre?

Minden tanévben, az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet által meghatározott időpontban.

8. Milyen időtartamú és milyen részekből áll a mérés?

Évfolyamonként különböző a mérés időbeosztása, a részleteket az alábbi táblázat tartalmazza.

Feladat típusa 6. évf.
minden nyelv (kivéve kínai)
6. évf.
kínai nyelv
8. évf.
minden nyelv (kivéve kínai)
8. évf.
kínai nyelv
Hallott szöveg értése 30 perc 25 perc 30 perc 40 perc
Olvasott szöveg értése 30 perc 25 perc 30 perc 30 perc
Íráskészség 30 perc - 30 perc 15 perc

A feladatlap egyes részeinek kitöltése között szünetet kell tartani.

További részletek az Oktatási Hivatal honlapján közzétett Tartalmi keret című dokumentumban találhatók.

9. Van-e szóbeli része a mérésnek?

Nincs. A célnyelvi mérést szabályozó jogszabályok nem írják elő az iskolák számára a tanulók szóbeli tudásfelmérését.

10. Mi alapján készülnek a feladatok?

A célnyelvi mérés részletes tartalmi követelményeit, felépítését, tartalmát az Oktatási Hivatal honlapján közzétett Tartalmi keret című dokumentum tartalmazza.

A célnyelvi mérés a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintmeghatározásait használja (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp).

A célnyelvi mérést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (13) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135.§ írja elő.

A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák 6. évfolyamán KER szerinti A2 szinten, 8. évfolyamán KER szerinti B1 szinten kerül sor a mérésre.

Ugyanezek a KER szerinti nyelvtudási szintek szerepelnek a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató iskolák számára készült kerettantervek követelményeiben is (4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet 2. és 3. melléklete).

11. Ki javítja ki a feladatokat?

A mérést követően az Oktatási Hivatal elhelyezi honlapján a javítási-értékelési útmutatókat. Az iskola igazgatója által kijelölt nyelvtanárok a hivatalos útmutató alapján javítják-értékelik a tanulók teljesítményét.

12. Hogyan ismerhetik meg a tanulók és a szülők az eredményeket?

A tanulók és a szülők az iskola által meghatározott időben és módon ismerhetik meg az eredményeket.

13. A szülőkön, tanulókon, javító tanárokon kívül kik ismerhetik meg az eredményeket?

A tanulók a mérésben mérési azonosító segítségével vesznek részt. A mérési azonosító tanulóval való összekapcsolására csak az iskola jogosult. Az Oktatási Hivatal személyazonosításra alkalmatlan módon kapja meg és dolgozza fel az eredményeket.

Az iskola a célnyelvi mérés eredményeit idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon a mindenkori tanév rendje szerinti időpontig közzéteszi.

14. Lesz-e a mérés napján egyéb tanítási óra?

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti és a testnevelési órák kivételével nem kötelezhető. Az adott napon a tanítás megszervezésekor figyelemmel kell lenni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 32. pontjára, mely szerint "tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat,".

Fentiek alapján az iskola igazgatója dönt arról, hogy a célnyelvi mérés napján milyen tanítási órákon kell részt venniük a mérésben érintett tanulóknak.

Nyomtatás