BEJELENTÉS óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítésről
 
Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.


Tanköteles gyermek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.FIGYELEM! Abban az esetben, ha a bejelentő szülő rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a lenti űrlap kitöltése után a rendszer által legenerált PDF bejelentő lapot a https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapus felhasználói adatok megadásával digitálisan hitelesíteni lehet és az így hitelesített PDF bejelentő lapot kell megküldeni az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail címre. Ebben az esetben nem kell postára adni a bejelentést.

Ha mégsem tudják a fenti módon ügyfélkapus hitelesítéssel ellátni a PDF bejelentő űrlapot, akkor kérjük, hogy a PDF űrlapot nyomtassák ki, a benyújtó szülő írja alá és az alábbi postai címre küldjék meg:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Budapest, Pf. 19.
1363

Figyelem! Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a bejelentés benyújtásának, a bejelentő lapot hitelesített módon fentiek szerint e-mailben vagy postai úton be kell küldenie. Kérjük, hogy a bejelentések benyújtása előtt tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót: Adatkezelési tájékoztató:
I. A GYERMEK, TANULÓ ADATAI
  A gyermek oktatási azonosító száma:
  A gyermek vezetékneve:
  A gyermek keresztneve(i):
  A gyermek születési ideje: év nap
  A gyermek születési országa:
  A gyermek születési helye (település):
  Anyja születési előneve:
  Anyja születési vezetékneve:
  Anyja születési keresztneve(i):
  A gyermek állandó lakcíme: Irsz: Település: Közterület: Házszám, em.:
  A gyermek tartózkodási címe (ha
különbözik az állandó lakcímtől):
Irsz: Település: Közterület: Házszám, em.:
II. A BEJELENTŐ SZÜLŐ ADATAI
  Szülő előneve:
  Szülő vezetékneve:
  Szülő keresztneve(i):
  Szülő értesítési címe: Irsz: Település: Közterület: Házszám, em.:
  Szülő e-mail címe:
  Hozzájárulok, hogy a bejelentési kötelezettség teljesítéséről az Oktatási Hivatal a fent megadott e-mail címen értesítsen.
III. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ADATAI, amennyiben a gyermeknek jogviszonya van már valamely hazai intézményben
  A gyermek óvodába / iskolába jár:
  A gyermek jelenlegi iskolája (a név
mezőben, ha elkezdi gépelni az
iskola nevét, listából kiválasztható az iskola):
OM azonosító: Neve:
  A gyermek jelenlegi iskolájának címe: Irsz: Település: Közterület, hásszám:
 
Amennyiben a gyermek már hazai iskolába beiratkozott, tanulmányainak külföldön történő folytatását a köznevelési intézmény felé is be kell jelenteni. A külföldi tanulmányok ideje alatt a gyermek tanulói jogviszonya szünetel, kivéve akkor, ha egyéni tanulmányi munkarendre vonatkozó kérelmet adnak be. A kérelmet az Oktatási Hivatal bírálja el, melynek érdekében külön kérelmet kell benyújtani (Kérelem egyéni munkarend tankötelezettség teljesítése céljából engedélyezéséhez). A kérelmet elektronikusan a Hivatal honlapján, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend oldalon lehet benyújtani.
IV. A KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁS ADATAI
  A külföldi tartózkodás kezdő időpontja: év nap
  A külföldi tartózkodás várható vége: év nap
  A gyermek mely országban teljesíti / fogja teljesíteni az óvodakötelezettségét / tankötelezettségét óvodába / iskolába járással?
V. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATOK
  Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat elfogadom.
  Kijelentem, hogy az óvodaköteles/tanköteles gyermek tanulmányainak külföldön történő folytatásáról szóló tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, és az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben megjelölt ország óvodakötelezettség / tankötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályozását megismertem, s aszerint gondoskodom arról, hogy gyermekem óvodakötelezettségét / tankötelezettségét a fent megadott időponttól kezdődően külföldön, óvodába / iskolába járással teljesítse.
  Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a gyermek szülői felügyeleti jogát a másik szülővel közösen gyakoroljuk, és az Ő kifejezett beleegyezésével nyújtom be a bejelentést; vagy a másik szülő beleegyezése nem volt beszerezhető, mert ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott; vagy a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.
  Az itt látható kigenerált kódot kérjük, hogy írja be a kód alatti mezőbe (Kérjük, hogy ügyeljen a kisbetűk és nagybetűk közötti különbségre!):
 
  Kérjük, hogy az űrlap kitöltése után nyomtassa ki a bejelentő lapot, és postai úton az

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Budapest, Pf. 19.
1363

címre küldje meg.
Abban az esetben, ha a bejelentő szülő rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a űrlap kitöltése után a rendszer által legenerált PDF bejelentő lapot a https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapus felhasználói adatok megadásával digitálisan hitelesíteni lehet és az így hitelesített PDF bejelentő lapot kell megküldeni az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail címre. Ebben az esetben nem kell postára adni a bejelentést. Figyelem! Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a bejelentés benyújtásának, a kinyomtatott bejelentést a fenti postacímre meg kell küldenie.