A jelentkezés menete a középiskolával tanulói jogviszonnyal rendelkező felvételizők esetében

Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a középfokú iskolába történő jelentkezés menetét azon tanulók számára, akik egy középiskola (8, 6 vagy 4 évfolyamos gimnázium, szakképző iskola) tanulói, azonban jelentkezni szeretnének egy másik középiskolában induló képzésre. A tájékoztató csak az eljárás legfontosabb elemeit tartalmazza, részletesebb információkért tanulmányozzák az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Felvételi a középfokú iskolákban a 2019/2020.tanévben menüpont alól letölthető tájékoztató kiadványunkat.

Amennyiben a tanuló jelenleg már középiskolába jár, úgy egy másik középiskolában való továbbtanulása kizárólag átvétellel történhet. Ennek módját és feltételrendszerét a „fogadó" középiskola igazgatója határozza meg. Bárhogy dönt is azonban a fogadó iskola, az eljárással kapcsolatos adminisztrációt (a felévteli lapok kitöltését, és beküldését) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie.
- Amennyiben a „fogadó" középiskola igazgatója a KIFIR rendszeren kívül kívánja átvenni a tanulót, úgy maga szabja meg az átvétel követelményeit, pl. különbözeti vizsgákat, nyelvi szintfelmérőt írhat elő, és ezek eredménye alapján dönt az átvételről. Átvételre ebben az esetben a tanév során – tehát szeptember 1. és augusztus 31. között – bármikor sor kerülhet.
- Amennyiben azonban a középiskola igazgatója úgy határoz, az átvétel feltételéül szabhatja, hogy a jelentkező – az összes többi jelentkezővel azonos feltételek mellett – felvételizzen a középfokú felvételi eljárás keretében. Jelen tájékoztatóban, a továbbiakban kizárólag ezt a lehetőséget részletezzük.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok1 nem teszik lehetővé a már sikeresen teljesített évfolyamok megismétlését, kivéve az első évfolyam esetében, és a középfokú iskola 9. évfolyama esetében. Ez utóbbi esetben is csak akkor, ha arra a gimnáziumi nevelés-oktatásba való bekapcsolódás miatt van szükség. A 9/Ny nyelvi előkészítő évfolyam és a 9. évfolyam nem azonos évfolyamokat jelöl, tehát a tanulónak nem kell évfolyamot ismételnie ahhoz, hogy egy másik középiskolában a 9. évfolyamon folytathassa a tanulmányait.

A középfokú iskoláknak 2019. október 20-ig nyilvánosságra kell hozniuk felvételi tájékoztatójukat és meg kell határozniuk tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak, így javasoljuk, hogy legkésőbb ekkor kezdjék meg a tájékozódást a megjelölni kívánt képzésekről. A tanulmányi területekről szóló információk és az intézmények felvételi tájékoztatói elérhetők a Hivatal honlapján a KIFIR tanulmányi terület kereső linken. A tanulmányi területek leírása tartalmazza a felvételi kérelmek rangsorolási szempontjait is. Az egyes intézmények tanulmányi területeivel kapcsolatban további tájékoztatás az adott tanulmányi területet meghirdető intézmény felvételi tájékoztatójában olvasható, illetve közvetlenül intézménytől kérhető. Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola a felvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a jelentkezőnek 2019. december 6-ig kell jelentkeznie a vizsgára. A vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézményben vagy sem. Ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, melynek határideje 2020. február 19. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal 2019. november 15-ig teszi közzé a honlapján. A központi írásbeli vizsgákra 2020. január 18-án kerül sor. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozó részletes információk, a korábbi évek feladatsorai megtalálhatók a Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók oldalon.

Amennyiben a választott tanulmányi területen a középiskola a felvétel feltételeként előírta a szóbeli vizsgát, arra a 2020. február 24. és március 13. közötti időszakban kerülhet sor. A szóbeli vizsgák helyét és időpontját az érintett középiskola határozza meg.

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A felület használatáról és a felület elérhetőségéről az „Egyéni jelentkezés menete a 2019/2020. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során" című cikkben tájékozódhatnak majd 2020 januárjában. A felvételi lapok a következők:

  • jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület megjelölhető.
  • tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2020. február 19.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2020. március 19. és 20. között a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2020. március 23-ig postázni kell a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és postára adását szintén a szülőnek kell elvégeznie.

A tanulói és módosító tanulói adatlapok feldolgozása után a Hivatal a 2020. április 6-ig iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elküldi a jelentkezők listáját a középfokú iskoláknak. A középfokú iskola igazgatója rangsorolja a listán szereplő jelentkezőket, megadja az adott tanulmányi területre felvehető tanulók számát, és az így előálló rangsort 2020. április 8-ig megküldi a Hivatalnak.

A Hivatal ezt követően 2020. április 23-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztett felvételi jegyzéket). A jegyzék elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint az adott tanulmányi területre felvehető létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2020. április 30-ig megküldi a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani. Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során (2020. május 11-től – augusztus 31-ig) – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban további tájékoztatást olvashatnak az alábbi oldalakon:

1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 57. § (1) bekezdése

Nyomtatás