A 8. évfolyamosok számára készülő központi írásbeli matematika feladatlapok követelményeiről

Az írásbeli feladatsorokban előforduló követelmények:

 • 2020-as Nat-hoz kiadott kerettanterv 5-8. évfolyamos matematika tantárgyának témaköreiből az alábbiak:
  • Elemi kombinatorika (összeszámolás, sorrendek száma, kiválasztás).
  • Matematikai állítások (igaz és hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése, ha...akkor szószerkezetek megértése, alkalmazása, állítások tagadása).
  • Műveletek törtekkel.
  • A tizedes törtek fajtái (véges, végtelen, végtelen szakaszos).
  • A kerekítés szabályainak alkalmazása.
  • Pozitív egész kitevőjű hatványok ismerete, a velük végzett műveletek azonosságainak alkalmazása (azonos alapú hatványok szorzása, osztása, hatvány hatványozása, azonos kitevőjű hatványok szorzása, osztása).
  • Számrendszerek ismerete.
  • Összetett számok prímtényezős felbontása, osztó, többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
  • Műveletek algebrai kifejezésekkel (zárójelfelbontások, összetett műveletek, a műveleti sorrend biztos ismerete, helyettesítési érték).
  • Elsőfokú egyenletek megoldása.
  • Szöveges feladatok megoldása egyenlettel.
  • Százalékérték, százalékláb és alap meghatározása összetett feladatokban.
  • Két halmaz közötti hozzárendelések, alaphalmaz, képhalmaz fogalma, meghatározása egyszerű esetekben, egyértelmű, többértelmű hozzárendelés.
  • Megfeleltetés, arányos osztás, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon.
  • Grafikonok értelmezése, elemzése, adatok leolvasása.
  • Számpárok ábrázolása koordinátarendszerben.
  • Szabály megállapítása grafikon és táblázat alapján.
  • Átlag, módusz, medián.
  • Gyakoriság és relatív gyakoriság, valószínűség és relatív gyakoriság kapcsolata.
  • A háromszögek csoportosítása, négyszögek, speciális négyszögek.
  • Geometriai transzformációk megadása, alkalmazása.
  • Háromszögek egybevágósága.
  • A tengelyes tükrözés és tulajdonságai.
  • A középpontos tükrözés és tulajdonságai.
  • A középpontos és a tengelyes szimmetria alkalmazása, szimmetrikus alakzatok.
  • A paralelogramma, trapéz és a deltoid származtatása, tulajdonságai.
  • A háromszög, paralelogramma, trapéz és a deltoid kerülete, területe.
  • Sokszögek fogalma.
  • A sokszögek szögeire, átlóira vonatkozó összefüggések.
  • A háromszög oldalai és szögei közötti elemi összefüggések.
  • A háromszög nevezetes vonalainak fogalma.
  • A hasáb felszíne és térfogata.

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Témaköreikben, különös tekintettel a számkör bővítésére, minimális eltérés tapasztalható. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai nagy mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Nyomtatás