A 4. évfolyamosok számára készülő központi írásbeli matematika feladatlapok követelményeiről

A jelenlegi 4. évfolyamos tanulók az 1-4. évfolyamokon a 2012-es Nat szerint tanultak, illetve tanulnak.

Az írásbeli feladatsorokban előforduló követelmények ennek megfelelően 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv matematika tantárgyának 1-4. évfolyamos témaköreiből az alábbiak:

 • Természetes számok az ezres számkörben.
 • Számok képzése és helyi érték szerinti bontása.
 • Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, számok tízesre, százasra kerekítése. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
 • Kétjegyűek összeadása és kivonása fejben. Kerek tízesek szorzása egyjegyűvel fejben.
 • Írásbeli összeadás, kivonás háromjegyű számokkal. Háromjegyű számok írásbeli szorzás és osztás egyjegyű számmal.
 • Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, kivonás, szorzás, osztás.
 • Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése, leírása számokkal.
 • Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.
 • A törtrészek értelmezése
 • Negatív számok a mindennapi életben.
 • Relációk a mindennapi életben, ezek kifejezése nyilakkal.
 • Sorozatok néhány hiányzó vagy megadott sorszámú elemének kiszámítása.
 • Sorozatok képzési szabályának keresése, kifejezése szavakkal.
 • Adott szabályú sorozat folytatása.
 • Sorozat szabályának felismerése.
 • Táblázatok értelmezése, kapcsolatok táblázat adatai között.
 • Adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
 • Összefüggések az egyszerű sorozatok elemei között.
 • Grafikonok adatainak leolvasása, benne az összefüggések felismerése.
 • Egyszerű grafikonok készítése.
 • Testek egyszerű geometriai tulajdonságai.
 • Alakzatok kerületének kiszámítása
 • Alakzatok területének számítása alkalmi egységgel való lefedéssel.
 • Tengelyes tükrözés (pl.: alakzatok tükörképének keresése, alakzatokban tükörtengely keresése)
 • Mérések alkalmi egységekkel. Egység és mérőszám kapcsolata.
 • Átváltások szomszédos mértékegységek között.
 • A mértékegységek használata és átváltása szöveges és számfeladatokban.
 • Mérés az egységek többszöröseivel.
 • A biztos, a lehetséges és a lehetetlen értelmezése.
 • Összeszámlálási (kombinatorikai) feladatok megoldása, az összes eset felírásával.
 • Matematikai szaknyelv használata (pl. és, vagy, minden, van olyan, tagadás), igaz, hamis állítások, egyszerű, következtetések.
 • Szöveges feladatok megoldása következtetéssel.

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Nyomtatás