A 6. évfolyamosok számára készülő központi írásbeli matematika feladatlapok követelményeiről

A jelenlegi 6. évfolyamos tanulók az 1-6. évfolyamokon a 2012-es Nat szerint tanultak, illetve tanulnak.

Az írásbeli feladatsorokban előforduló követelmények ennek megfelelően:

valamint

 • 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv 5-6. évfolyamos témaköreiből az alábbiak:
  • Halmazok ábrázolása, halmazműveletek alkalmazása.
  • Természetes számok, tízes számrendszer, kerekítés. Műveletek, műveleti sorrend. Osztó, többszörös.
  • Törtek fogalma, különböző alakjai. Törtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása. Törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal.
  • Tizedes törtek. Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba, közönséges törtek átírása tizedes tört alakba. Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal.
  • Negatív számok. Ellentett, abszolút érték. Egész számok összeadása, kivonása.
  • Számegyenes, koordináta-rendszer, koordináták leolvasása, pontok ábrázolása
  • Mértékegységek, mértékegységváltások.
  • Adatok leolvasása, ábrázolása, rendszerezése, elemzése. Táblázatok, diagramok, grafikonok.
  • Két vagy több szám átlaga.
  • Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok.
  • Téglalap, négyzet tulajdonságai.
  • Kerület,- területszámítás.
  • Térszemlélet, testek nézetei, hálói.
  • Téglatest, kocka tulajdonságai.
  • Felszín,- térfogatszámítás.
  • Sorozatok, szabályfelismerés, szabálykövetés.
  • Összeszámlálási feladatok megoldása.
  • Valószínűségi kísérletek, események gyakorisága.
  • Biztos; lehetséges, de nem biztos; lehetetlen események.
  • Matematikai szaknyelv használata (pl. és, vagy, minden, van olyan, tagadás), igaz, hamis állítások, egyszerű következtetések.
  • Szöveges feladatok megoldása következtetéssel.

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Nyomtatás