A 8. évfolyamosok számára készülő központi írásbeli magyar nyelvi feladatlapok követelményeiről

A jelenlegi 8. évfolyamos tanulók az 1-4. évfolyamokon a 2012-es Nat szerint, az 5-8. évfolyamokon a 2020-as Nat szerint tanultak, illetve tanulnak.

Az írásbeli feladatsorokban előforduló követelmények ennek megfelelően:

valamint

 • 2020-as Nat-hoz kiadott kerettanterv 7-8. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának témaköreiből az alábbiak:
  • különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése,
  • a helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak megfelelő szövegek alkotása (elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés),
  • a szó szerinti, az értelmező, a kritikai és a kreatív olvasás,
  • kommunikáció,
  • tömegkommunikáció, a tömegkommunikáció műfajai (reklám, hír, hirdetés, apróhirdetés),
  • szóképzés,
  • szóösszetétel, az összetett szavak helyesírása,
  • szószerkezetek (alárendelő: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető).
  • mondatfajták azonosítása a közlés szándéka szerint,
  • az egyszerű mondat típusai, szerkezete, helyesírása,
  • a szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata,
  • mondatrészek (állítmány, alany, tárgy hely-, idő-, állapot-, mód, eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és állandó határozó, minőség-, mennyiség-, birtokos és értelmező jelző),
  • a művészi szöveg stilisztikai-poétikai sajátosságai (zeneiség, ritmus, rím, ismétlés, fokozás, túlzás, párhuzam, ellentét, szó szerinti és metaforikus jelentés, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória).

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Nyomtatás