A 4. évfolyamosok számára készülő központi írásbeli magyar nyelvi feladatlapok követelményeiről

A jelenlegi 4. évfolyamos tanulók az 1-4. évfolyamokon az új kerettanterv szerint tanultak, illetve tanulnak.

Az írásbeli feladatsorokban előforduló követelmények ennek megfelelően:

 • az új kerettanterv 1-2. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának teljes tananyaga a megadott témakörök és tartalmak szerint,

valamint

 • az új kerettanterv 3-4. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának témaköreiből az alábbiak:
  • önálló írásbeli fogalmazás alkotása elbeszélő szövegformában (címadás, megfelelő szóhasználat, szóismétlés kerülése, koherencia, időrend érzékeltetése, bekezdésekre tagolás, lényeges gondolatok)
  • szépirodalmi és dokumentum típusú szövegekhez kapcsolódó szövegértési feladatok (gondolatok, információk értelmezése, szövegszerkezet vizsgálata, értékelése, hasonlóságok és különbségek felismerése különböző irodalmi közlésformákban, művészi eszközök, irodalmi motívumok felismerése, szerkezeti jellemzők, tér-idő változásainak felismerése, következtetések)
  • helyesírás (igeidők írásmódja, magán- és mássalhangzók hosszúságának jelölése, j hang jelölése, a mondat helyesírása, személy-, állat-, egytagú földrajzi nevek, a melléknév fokozott alakjainak írása)
  • hangalak és jelentés (rokon értelmű, ellentétes jelentésű, többjelentésű és azonos alakú szavak)
  • betűrend, elválasztás
  • állandósult szókapcsolatok (szólás, közmondás)
  • összetett szavak felismerése, alkotása
  • tanult szófajok (főnév, ige, melléknév) felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában is, szócsoportokban, mondatban és szövegben
  • a felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatokban a beszélő szándékának felismerése és megnevezése szövegben


A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Nyomtatás