A 6. évfolyamosok számára készülő központi írásbeli magyar nyelvi feladatlapok követelményeiről

Az írásbeli feladatsorokban előforduló követelmények:

- a kerettanterv 1-4. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának teljes tananyaga az évfolyamonként megadott témakörök és tartalmak szerint,

valamint

-  a kerettanterv 5-6. évfolyamos magyar nyelvtan tantárgyának témaköreiből az alábbiak:

  • helyesírási alapelvek (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve),
  • betűrend, elválasztás,
  • szavak szerkezete (szótő, toldalék, képző, jel, rag),
  • hangalak és jelentés (rokon értelmű, ellentétes jelentésű, azonos alakú, több jelentésű szavak),
  • állandósult szókapcsolatok (szólás, közmondás),
  • magánhangzó-törvények (szavak hangrendje),
  • mássalhangzó-törvények (részleges hasonulások, teljes hasonulások, összeolvadás).

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Nyomtatás