Középfokú beiskolázás - Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal

A külföldi és a külföldről hazatérő jelentkezők felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó kérdések

1. Ki minősül külföldi intézmény tanulójának?

A jelentkező külföldi iskola tanulójának minősül, amennyiben államilag elismert külföldi oktatási intézményben külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi rendszerű iskolában folytat
tanulmányokat.

2. Külföldi és a külföldről hazatérő jelentkezők számára hogyan zajlik a felvételi eljárás?

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai ugyanazok a külföldi tanuló és a külföldről hazatérő tanuló esetében, mint a többi tanulónál.
A felvételi eljárással kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpont alatt elérhető Tájékoztató a külföldi jelentkezőknek részletesen ismerteti a lehetőségeket.

3. Részt kell-e vennie a külföldi és a külföldről hazatérő jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán? Mit kell a jelentkezési lapra írni, ha a jelentkezőnek nincs oktatási azonosítója?

Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott intézmény előírja a felvétel feltételeként a központi írásbeli vizsgát, úgy a tanulót a mindenkori tanév rendjében megjelölt időpontig a „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA" űrlap kitöltésével és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával, illetve hagyományosan, papír alapon is. Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére.
A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal november 15-ig teszi közzé a honlapján. Az elektronikus kitöltésre szolgáló programfelület, valamint a letölthető űrlap is ettől az időponttól lesz elérhető a www.oktatas.hu oldalon.
Ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, amelyhez külön felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) benyújtása szükséges.

A „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA" dokumentumot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak eljuttatnia, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe küldi be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. A központi írásbeli vizsga „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA" kitöltése során a magyarországi oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulónak az oktatási azonosító mezőt üresen kell hagynia, és a külföldi jelentkező jelölőnégyzetbe elhelyezett X jellel kell jeleznie, hogy magyarországi oktatási azonosító számmal nem rendelkezik.

4. Csak Magyarországon tehető le a központi írásbeli vizsga?

A felvételi eljárás során – a hatályos jogszabályok szerint – a központi írásbeli vizsgát egy középfokú iskola (vizsgaszervező iskola) szervezi meg. A vizsgaszervező iskola biztosítja a vizsga helyszínét, a tanári felügyeletet, a dolgozatokat a vizsgaszervező iskola javítja ki, és a vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot szintén a vizsgaszervező iskola állítja ki. A jogszabályban foglaltaktól való eltérésre, és a vizsga megírására egy külföldi helyszínen vagy online formában nincs lehetőség.

5. Kaphat-e kedvezményt a központi írásbeli vizsga során az a külföldi jelentkező, akinek nem anyanyelve a magyar nyelv?

Pusztán a nyelvtudás hiányára tekintettel nem. A felvételi eljárás magyar nyelven folyik, és a magyar felvételi eljárás szabályait kell ennek során alkalmazni minden jelentkezőre vonatkozóan. A jogszabályok ilyen esetekben nem teszik lehetővé kedvezmények alkalmazását.
Amennyiben a külföldi tanuló – különösen a magyar nyelv területén – a magyar oktatási rendszertől eltérő alapismereteket, alapkészségeket szerzett ahhoz, hogy tanulmányait a magyar rendszerben folytassa ezeket a hiányosságokat a tanuló érdekében pótolni, kiegyenlíteni szükséges. Ennek területeit, illetve módját (felvétel esetén) az igazgatónak kell meghatároznia. A felvételi vizsga egyik célja, hogy felmérje, a tanuló mennyire alkalmas a középiskolai tanulmányok megkezdésére. Ha a felvételi vizsgán azért lenne eredménytelen, mert az alapvető nyelvi készségei, ismeretei hiányoznak, akkor az számára a későbbiekben is vélelmezhetően kudarcot hozhatna.

6. Mi a teendő, ha a külföldi vagy a külföldről hazatérő jelentkező nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán?

Amennyiben a tanuló olyan középiskolába szeretne jelentkezni, amely a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, azonban - sem a normál, sem a pótló alkalomkor - nem tud részt venni ezen, fel kell venni a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, ahová a középfokú felvételi eljárás során jelentkezést szeretnének benyújtani. Kérjék, hogy mivel a gyermek nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán, tegyék lehetővé számára, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában ezt a követelményt pótolhassa. A középfokú felvételi eljárásban a tanuló felvételéről – a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 50. §-a, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 54. §-a alapján – az igazgató dönt, aki megteheti, hogy ezt lehetővé teszi, ám erre nem köteles.

7. Hogyan kell jelentkezni a külföldi vagy a külföldről hazatérő tanulónak a középfokú iskolákba?

Amennyiben a jelentkezőnek Magyarországon működő, magyar tanrend szerint oktató intézménnyel jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárást a tanulónak, illetve gondviselőjének önállóan, egyénileg kell kezdeményeznie. Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A program használata regisztrációhoz kötött. A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára programban előállított felvételi lapokat a program használatához kiválasztott regisztráció típusától függően 2024. február 21-ig kell eljuttatni – elektronikusan vagy postai úton – a továbbtanulásra kiválasztott intézmények, valamint az Oktatási Hivatal részére. A felvételi eljárással kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpont alatt elérhető Tájékoztató a külföldi jelentkezőknek részletesen ismerteti a jelentkezés menetét.

8. Szükséges-e oktatási azonosítót igényelni a jelentkezés előtt?

Nem. A felvételi eljárásban használatos felvételi lapokra az egyéni jelentkezés során a magyarországi oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulónak – az eljárásban történő részvételhez szükséges azonosítót – a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program – egyéni jelentkezők számára létrehozott felülete automatikusan generálja majd, külön igénylés tehát nem szükséges.

9. Hogyan kell kiszámolni a hozott pontokat a külföldi vagy a külföldről hazatérő tanulónak?

A külföldi általános iskolai bizonyítványok továbbtanulás céljából történő elismerése annak az oktatási intézménynek a hatáskörébe tartozik, amelyben a tanuló a tanulmányait folytatni kívánja. A felvételi eljárás során figyelembe vehető hozott pontok kiszámítását a külföldi tanulmányokat folytató tanulók esetében egyedileg, a választott iskolák igazgatójával kell egyeztetni.
A külföldön megszerezett általános iskolai bizonyítványok elismerésére vonatkozóan részletes tájékoztató olvasható a www.oktatas.hu honlapon a Képesítések elismertetése/Külföldön szerzett oklevelek, bizonyítványok elismerése/Általános iskolai bizonyítvány menüpontban.

10. Hogyan kell rögzíteni a külföldi tanulmányi eredményeket a KIFIR programban?

A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára felületen a külföldön szerzett tanulmányi eredmények rögzítésére nincs lehetőség. Ha a tanuló kizárólag külföldi tanulmányi eredményekkel rendelkezik, a tanulmányi eredmények megadásánál a „Nem adok meg egyetlen tanulmányi eredményt sem” lehetőségre kell kattintani.

A felvételi eljárás során figyelembe vehető hozott pontok kiszámítását a középfokú iskola igazgatója határozza meg, ő dönti el, hogyan kerülnek átszámításra a külföldi bizonyítványban szereplő osztályzatok, vagyis az általános iskola, vagy az egyéni jelentkező nem válthatja át a külföldi jegyeket a középfokú felvételi eljárásban a tanulmányi eredmények rögzítésénél.

Az a körülmény, hogy a jelentkező a tanulmányi eredményeit külföldön szerzett bizonyítvánnyal kívánja igazolni, a KIFIR programban a kiválasztott tanulmányi területek mellett megjelenő zöld színű, „Egyéb jellemzők” gombra kattintva a megjegyzések felületen tüntethető fel. A külföldi bizonyítvány másolatát a jelentkezési lap mellékleteként minden továbbtanulásra megjelölt intézményhez el kell juttatni!

 

11. Mit tehet a külföldi vagy a külföldről hazatérő jelentkező, ha nem nyer felvételt egy középfokú iskolába sem, de Magyarországon kíván tanulni?

Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, úgy a rendkívüli felvételi eljárás időszakában felvételi kérelmet nyújthat be bármely olyan intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárását követően maradtak üres férőhelyei. Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de a Hivatal segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, tájékoztatásul közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu)

Nyomtatás
« előző oldal