Középfokú beiskolázás - Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal
következő oldal »

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó kérdések

1. Hogyan kell a középiskolának jeleznie az Oktatási Hivatalnak, hogy központi írásbeli vizsgát kíván szervezni?

A középiskolának a tanulmányi területek meghatározásakor a KIFIR programrendszerben – október 20-ig – kell megadnia, hogy az adott tanulmányi területen kéri-e a jelentkezőktől a központi írásbeli vizsga eredményét. Ha az intézmény valamely gimnáziumi vagy szakgimnáziumi tanulmányi területén kéri a központi írásbeli vizsga eredményét, rögzítenie kell azt is, hogy melyik vizsgatárgy (matematika, magyar vagy mindkét vizsgatárgy) eredményét kéri a jelentkezőktől. Az intézménynek a központi írásbeli vizsga szervezésének szándékát egyéb módon nem szükséges jeleznie az Oktatási Hivatalnak.
Amennyiben a középiskola valamely tanulmányi területen előírja a központi írásbeli vizsga valamelyik típusát egyik vagy mindkét tárgyból, úgy ezt a felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra kell hoznia. Amennyiben a középiskola bármely tanulmányi területén kéri bármely vizsgatárgyból a központi írásbeli vizsga eredményét, úgy köteles a központ írásbeli vizsgát az adott vizsgatípusban mindkét tárgyból megszervezni.
Amennyiben a középiskola nem rögzít olyan tanulmányi területet, amelyen figyelemben veszik a központi írásbeli vizsga eredményét, úgy nincs arra lehetősége, hogy a központi írásbeli vizsgát megszervezze.

2. Hogyan kell a tanulónak jelentkeznie a központi írásbeli vizsgára?

Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott intézmény előírja a felvétel feltételeként a központi írásbeli vizsgát, úgy a tanulónak az www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP" benyújtásával kell jelentkeznie a központi írásbeli vizsgá(k)ra. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell használni. A „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP"-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.
A központi írásbeli felvételi vizsgákra vonatkozó külön tájékoztató és jelentkezési lap megtalálható honlapunkon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató intézményeknek/Aktuális beiskolázási időszak (20192020. tanév) menüpontban.
A korábbi tanévek feladatsorai a Köznevelés\Középfokú felvételi eljárás\Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban találhatók meg.

3. Mentesül-e a központi írásbeli vizsga megírása alól a hosszú időt külföldön töltött vagy nem magyar anyanyelvű tanuló?

A felvételi eljárás szabályait a köznevelési intézmények az alapító okiratukban, szakmai alapdokumentumaikban, valamint az iskola helyi pedagógiai programjában foglaltak alapján határozzák meg. Az iskoláknak a felvétel feltételeként minden jelentkezőre vonatkozóan egyformán érvényes feltételeket kell meghatározniuk egy adott tanulmányi területen belül, külön megjelölve a jelentkező sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (a továbbiakban: SNI) tanulókra vonatkozó speciális felvételi követelményeket. A középfokú felvételi eljárás során kizárólag az SNI tanuló élhet az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogokkal.
Az a diák, aki valamilyen okból nem tud részt venni a központi írásbeli felvételi vizsgán, az általa továbbtanulásra választott intézménnyel (ez nem feltétlenül azonos az írásbelit írató középiskolával) egyedileg egyeztethet arról, hogy milyenek a helyi szabályok, mire számíthat a középiskola saját felvételi eljárásában való részvételre vonatkozóan. Kizárólag a középfokú iskola igazgatójának joga, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában az érintett tanuló speciális helyzetét figyelembe vegye. Ha egy gyermeknek a központi írásbeli vizsgán elért eredményét a magyar nyelv ismerete befolyásolja, vagy önhibáján kívül nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán valamelyik (vagy mindkét) vizsgatárgyból, úgy az iskola igazgatójának van joga annak az engedélyezésére, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában ezt a követelményt pótolhassa. A felvételi eljárás során figyelembe vehető hozott pontok kiszámítása, valamint a külföldi általános iskolai bizonyítványok továbbtanulás céljából történő elismerése szintén annak az oktatási intézménynek a hatáskörébe tartozik, amelyben a tanuló a tanulmányait folytatni kívánja.

4. Milyen mentességet kaphat a központi írásbeli vizsgán az SNI/BTM tanuló?

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők számára részletes tájékoztató készült, mely IDE kattintva érhető el.

5. Ki írhatja meg a pótló alkalommal a központi írásbeli vizsgát?

A pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatják meg, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
A jogszabályban leírtak alapján a vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. A kérdésre vonatkozóan a jogszabály nem határoz meg konkrét eseteket, lehetséges minden olyan indok elfogadása, amely a vizsgázónak fel nem róható. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.

6. Mi a teendő, ha a tanuló nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán (pl. eltört a keze, kórházban van)?

A tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, ahová a tanuló jelentkezni szeretne a középfokú felvételi eljárás során, és ott kérni, hogy mivel – saját hibáján kívül, neki fel nem róható ok miatt – a gyermek nem tud részt venni a központi írásbeli felvételin, tegyék lehetővé számára, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában ezt a követelményt pótolhassa. A középfokú felvételi eljárásban a tanuló felvételéről – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §-a alapján – az igazgató dönt, aki megteheti, hogy ezt lehetővé teszi, ám erre nem köteles.

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »