Középfokú beiskolázás - Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal
következő oldal »

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó kérdések

1. Hogyan kell a középiskolának jeleznie az Oktatási Hivatalnak, hogy központi írásbeli vizsgát kíván szervezni?

A középfokú iskolának a tanulmányi területek meghatározásakor a KIFIR programrendszerben – október 20-ig – kell megadnia, hogy az adott tanulmányi területen kéri-e a jelentkezőktől a központi írásbeli vizsga eredményét. Ha az intézmény valamely tanulmányi területén kéri a központi írásbeli vizsga eredményét, rögzítenie kell azt is, hogy melyik vizsgatárgy (matematika, magyar vagy mindkét vizsgatárgy) eredményét kéri a jelentkezőktől. Az intézménynek a központi írásbeli vizsga szervezésének szándékát egyéb módon nem szükséges jeleznie az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal).
Amennyiben a középfokú iskola valamely tanulmányi területen előírja a központi írásbeli vizsga valamelyik típusát egyik vagy mindkét tárgyból, úgy ezt a felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra kell hoznia. Amennyiben a középfokú iskola bármely tanulmányi területén kéri bármely vizsgatárgyból a központi írásbeli vizsga eredményét, úgy köteles a központ írásbeli vizsgát az adott vizsgatípusban mindkét tárgyból megszervezni.
Amennyiben a középfokú iskola nem rögzít olyan tanulmányi területet, amelyen figyelemben veszik a központi írásbeli vizsga eredményét, úgy nincs arra lehetősége, hogy a központi írásbeli vizsgát megszervezze.

2. Hol találom a központi írásbeli vizsgát szervező intézmények listáját?

A központi írásbeli vizsgát szervező intézmények listája a Hivatal honlapján – www.oktatas.hu - a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső linken érhető el. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal november 16-ig teszi közzé a fenti linken.

A keresőfelületen az alábbi szempontok szerint lehet keresni:

  • vizsgaszervező intézmény megyéje,
  • vizsgaszervező intézmény városa,
  • vizsga típusa (9. évfolyamos vizsgatípus, 6 évfolyamos gimnáziumi vizsgatípus, 8 évfolyamos gimnáziumi vizsgatípus.

A program megjeleníti a keresésnek megfelelő intézmények számát, valamint lehetőséget biztosít a találati eredmény letöltésére pdf illetve xlsx formátumban.

3. Hogyan kell a tanulónak jelentkeznie a központi írásbeli vizsgára?

Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott intézmény előírja a felvétel feltételeként a központi írásbeli vizsgát, úgy a tanulót a mindenkori tanév rendjében megjelölt időpontig a „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA" űrlap kitöltésével és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával, valamint hagyományosan, papír alapon is. Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal november 16-ig teszi közzé a honlapján. A letölthető űrlap, illetve az elektronikus kitöltésre szolgáló programfelület is ettől az időponttól lesz elérhető a www.oktatas.hu oldalon. Ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel amelyhez külön felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) benyújtása szükséges.

A „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA" dokumentumot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak eljuttatnia, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe küldi be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

4. Meg lehet-e később változtatni a központi írásbeli vizsga megírásának helyszínét?

Amennyiben a tanuló jelentkezési lapját a jelentkezési határidőig benyújtják bármely vizsgaszervező intézménybe, de előre nem látott esemény – pl. költözés – miatt nem megoldható a részvétele az adott intézményben az írásbeli vizsgán, úgy a jelentkezési határidőt követően nincs más lehetőségük, mint keresni egy másik vizsgaszervező középfokú iskolát, és ott az iskola igazgatójával egyeztetni arról, hogy fogadja-e még a késve benyújtott jelentkezést. A jelentkezés fogadásához az Oktatási Hivatal engedélye nem szükséges, annak a jelentkezési határidő utáni elfogadásáról a középfokú iskola igazgatója dönt. A vizsga adminisztrációs rendszerében minden évben biztosítja még a központi írásbeli vizsgák megírása előtt, január hónapban a tanulói adatok megváltoztatásának, illetve a program decemberi lezárása óta az intézményhez érkezett új tanulói jelentkezések rögzítésének lehetőségét. Amennyiben a jelentkező azt jelezte, hogy másik vizsgaszervező középiskolában kívánja megírni a központi írásbeli felvételi vizsgát, a jelentkezését törölni kell ahhoz, hogy az új vizsgaszervező iskola rögzíteni tudja azt.

5. Mentesül-e a központi írásbeli vizsga megírása alól a hosszú időt külföldön töltött vagy nem magyar anyanyelvű tanuló?

A felvételi eljárás szabályait a köznevelési intézmények az alapító okiratukban, szakmai alapdokumentumaikban, valamint az iskola helyi pedagógiai programjában foglaltak alapján határozzák meg. Az iskoláknak a felvétel feltételeként minden jelentkezőre vonatkozóan egyformán érvényes feltételeket kell meghatározniuk egy adott tanulmányi területen belül. A középfokú felvételi eljárás során kizárólag a különleges bánásmódot igénylő tanuló élhet az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogokkal.

Az a diák, aki valamilyen okból nem tud részt venni a központi írásbeli felvételi vizsgán, az általa továbbtanulásra választott intézménnyel (ez nem feltétlenül azonos a vizsgaszervező középfokú iskolával) egyedileg egyeztethet arról, hogy milyenek a helyi szabályok, mire számíthat a középiskola saját felvételi eljárásában való részvételre vonatkozóan. Kizárólag a középfokú iskola igazgatójának joga, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában az érintett tanuló speciális helyzetét figyelembe vegye. Ha egy tanulónak a központi írásbeli vizsgán elért eredményét a magyar nyelv ismerete befolyásolja, vagy önhibáján kívül nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán valamelyik (vagy mindkét) vizsgatárgyból, úgy az iskola igazgatójának van joga annak az engedélyezésére, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában ezt a követelményt pótolhassa. A felvételi eljárás során figyelembe vehető hozott pontok kiszámítása, valamint a külföldi általános iskolai bizonyítványok továbbtanulás céljából történő elismerése szintén annak az oktatási intézménynek a hatáskörébe tartozik, amelyben a tanuló a tanulmányait folytatni kívánja.

6. Milyen mentességet kaphat a központi írásbeli vizsgán a különleges bánásmódot igénylő (SNI/BTMN) tanuló?

A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) jelentkezők számára részletes tájékoztató készült, mely IDE kattintva érhető el.

7. Milyen előírások vannak a kézírásra vonatkozóan a központi írásbeli vizsgán?

A felvételi feladatlapok kitöltésének írásmódjáról, a betűtípus használatáról nem rendelkeznek a felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok. Így a vizsgán folyóírással, illetve nyomtatott betűkkel is lehet írni. A kézírás lehet bármilyen betűtípusú. Arra viszont a vizsgázónak ügyelnie kell, hogy a leírt szöveg helyesírási szempontból egyértelmű legyen: ékezetek hossza, nagy kezdőbetűk, szóközök stb.

A vizsgázónak olyan írásmódot kell tehát alkalmaznia, amely alapján minden, a megoldása helyesírásával kapcsolatos kérdés egyértelműen eldönthető. Ha a felvételiző olyan betűformát és/vagy írásmódot alkalmaz, amely nem teszi lehetővé a helyesírási kérdések egyértelmű eldöntését, akkor a válaszai ebből a szempontból hibásak lesznek. Figyelni kell arra is, hogy ha a fogalmazás feladatban a nyomtatott betűs írásmód oly mértékben eltér a szabályostól, hogy az olvasás (befogadás) komolyabb nehézségekbe ütközik, az írásképre 0 pont is adható.

8. Ki írhatja meg a pótló alkalommal a központi írásbeli vizsgát?

A pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatják meg, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
A jogszabályban leírtak alapján a vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. A kérdésre vonatkozóan a jogszabály nem határoz meg konkrét eseteket, lehetséges minden olyan indok elfogadása, amely a vizsgázónak fel nem róható. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.

9. Mi a teendő, ha a tanuló nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán (pl. eltört a keze, kórházban van)?

A tanulónak és szüleinek fel kell vennie a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, ahová a tanuló jelentkezni szeretne a középfokú felvételi eljárás során, és ott kérni, hogy mivel – saját hibáján kívül, neki fel nem róható ok miatt – a tanuló nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán, tegyék lehetővé számára, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában ezt a követelményt pótolhassa. A középfokú felvételi eljárásban a tanuló felvételéről – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §-a és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 54. §-a alapján – az igazgató dönt, aki megteheti, hogy ezt lehetővé teszi, ám erre nem köteles.

10. Szabálytalanságot tapasztaltam a központi írásbeli vizsga lebonyolítása során. Hová fordulhatok?

Elsőként az iskola vezetőjével célszerű felvenni a kapcsolatot, és kérni az eset kivizsgálását. Fentieken túl a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 29. § alapján elsősorban az iskola fenntartója jogosult és kötelezett az intézmény jogszerű működésének ellenőrzésére, így amennyiben úgy vélik, hogy a felvételi eljárás lebonyolítása nem megfelelően történt, úgy panaszukkal az iskola fenntartójához is fordulhatnak.

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »