Ugrás a tartalomhoz

Független vizsgák szervezése

2019. május 27.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a tanuló joga, hogy kérelmére független vizsgabizottság előtt számot adjon tudásáról (Nkt. 46. § (6) bekezdés m) pontja). A tanulmányok alatti vizsgát ebben az esetben egy háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, melynek elnökét és tagjait a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal bízza meg (Mük.r. 65. § (2), (4), (5) bekezdés).

A megyeszékhely szerinti járási hivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. (Mük.r. 73. § (4) bekezdés).

1. Az eljárást szabályozó jogszabályok:

2. Milyen célból lehet jelentkezni független vizsgabizottság előtti vizsgára?

A tanuló (kiskorú tanuló esetén szülő/gondviselő aláírásával) félévi, év végi osztályozó, illetve a javítóvizsga osztályzatának megállapítása céljából jelentheti be, hogy független vizsgabizottság előtt kíván vizsgázni valamely tantárgyból, ill. tantárgyakból. (Mük.r. 64. § (2) bekezdés d) pontja, és 1. melléklet I. Az iskolák által alkalmazott záradékok 25. pont).

3. Ki és hová nyújthatja be a kérelmet?

A kérelmet a tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő/gondviselő/törvényes képviselő) nyújthatja be a tantárgy(ak) és évfolyamának megjelölésével annak az iskolának az igazgatójához, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll (Mük.r. 73. §. (2) és (3) bekezdés).

4. Mikor lehet/kell benyújtani a kérelmet?

Független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát (Mük.r. 65. § (3) bekezdés).

5. Ki szervezi meg a vizsgákat?

A kérelmet - a megfelelő mellékletekkel - az iskola igazgatója továbbítja a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalba. A vizsgákat a megyeszékhely szerinti járási hivatal szervezi meg (Mük.r. 65. § (5) bekezdés).

A vizsgabizottság tagjai:

A vizsgák időpontja:

6. Néhány további információ a vizsgákról

A vizsgabeosztásokat követően a kormányhivatal írásban értesíti a tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt/gondviselőt) és a tanuló iskolájának igazgatóját a vizsga helyszínéről és idejéről. (Mük. r. 65. §. (1) bekezdés).

A vizsga részei: a vizsgarészek a tantárgy jellegétől függően a következők lehetnek: írásbeli, szóbeli, gyakorlati.

Értékelés a vizsgán: ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról, a vizsgabizottság a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll (Mük.r. 74. §  (5) bekezdés).

A vizsga díja: a független vizsga térítési díj ellenében vehető igénybe. Díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a (Vh. 34.§ (1) bekezdés d) pont, és 35. § (7) bekezdés).

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit (Mük.r. 5. § (1) bekezdés h) pont). A független vizsgát a vizsgabizottság a tanuló nevelési-oktatási intézménye szerinti, az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei alapján szervezi meg, időpontjáról és helyéről a megyeszékhely szerinti járási hivatal dönt.

Az iskolai közzétételi lista tartalmazza az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit (Vhr. 23. § (3) bekezdés h) pont).

7. Jogorvoslat

A független vizsgabizottság döntése, intézkedése, vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő, illetve a tanuló a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz a döntést követő öt napon belül jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést a hivatal három munkanapon belül bírálja el.

(Eljárására az Nkt. 38. § (1) és (3)–(6) bekezdést kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs (Nkt.38. § (7) bekezdése).)

A kormányhivatal - jogszabály szerint - a benyújtást követő három munkanapon belül meghozza a döntését, és erről (a kézbesítéssel egyidejűleg) rövid úton (futár, telefax, telefon) értesíti a vizsgázót, az érintett vizsgabizottság elnökét, a tanuló iskoláját, valamint a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra