Független vizsgák szervezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a tanuló joga, hogy kérelmére független vizsgabizottság előtt számot adjon tudásáról (Nkt. 46. § (6) bekezdés m) pontja)A tanulmányok alatti vizsgát ebben az esetben egy háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, melynek elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg (Mük.r. 65. § (2), (4), (5) bekezdés).

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. (Mük.r. 73. § (4) bekezdés).

1. Az eljárást szabályozó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 38. § (7) bekezdés, 46. § (6) bekezdés m) pontja,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 23. § (3) bekezdés h) pont, 34. § (1) bekezdés d) pont, 35. § (7) bekezdés,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Mük.r. ) 5. § (1) bekezdés h) pont, 51. § (7) bekezdés, 55. § (2) bekezdés, 64. §. (2) bekezdés d) pont, 65. §, 73. §, 74. §. (5) bekezdés, 1. melléklet I. Az iskolák által alkalmazott záradékok 25. pont)

2. Milyen célból lehet jelentkezni független vizsgabizottság előtti vizsgára?

A tanuló (kiskorú tanuló esetén szülő/gondviselő aláírásával) félévi, év végi osztályozó, illetve a javítóvizsga osztályzatának megállapítása céljából jelentheti be, hogy független vizsgabizottság előtt kíván vizsgázni valamely tantárgyból, ill. tantárgyakból. (Mük.r. 64. § (2) bekezdés d) pontja, és 1. melléklet I. Az iskolák által alkalmazott záradékok 25. pont).

3. Ki és hová nyújthatja be a kérelmet?

A kérelmet a tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő/gondviselő/törvényes képviselő) nyújthatja be a tantárgy(ak) és évfolyamának megjelölésével annak az iskolának az igazgatójához, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll (Mük.r. 73. §. (2) és (3) bekezdés).

4. Mikor lehet/kell benyújtani a kérelmet?

 • osztályozó vizsga esetén: a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig (Műk.r. 73. § (2) bekezdés),
 • amennyiben a tanuló teljesítménye – igazolt és igazolatlan mulasztásai miatt - a tanítási év közben érdemjeggyel nem volt értékelhető, a tanítási év végén nem volt minősíthető: a nevelőtestület engedélyének megadását követő öt napon belül (Műk. r. 51. § (7) bekezdés és 73. § (2) bekezdés). Ez utóbbi esetben az iskolának a nevelőtestület engedélyét a kérelemhez csatolnia kell.
 • független vizsgabizottság előtti osztályozó vizsga megszervezését akkor is lehet kérelmezni, ha a bíróság a tanuló javára megváltoztatjafegyelmi büntetést (eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából), és a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt – osztályozó vizsgát tegyen (Műk. r. 55. § (2) bekezdés).
 • javítóvizsga esetén (ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, azaz javítóvizsgára utasították) a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül (Műk. r. 73. § (3) bekezdése).

Független vizsgabizottság előtti vizsga esetén az illetékes kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát (Mük.r. 65. § (3) bekezdés).


5. Ki szervezi meg a vizsgákat?

A kérelmet - a megfelelő mellékletekkel* - az iskola igazgatója nyolc napon belül továbbítja a területileg illetékes kormányhivatalba a bejelentőlap megküldésével egyidejűleg. A vizsgákat a kormányhivatal szervezi meg (Mük.r. 65. § (5) bekezdés).

A bejelentőlap az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az iskola neve, címe, OM azonosítója, e-mail címe, a kapcsolattartó neve, telefonszáma,
 • a tanuló neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, születési helye, ideje, anyja neve; oktatási azonosító
 • száma, évfolyama, iskolatípusa,
 • a kérelemben megjelölt vizsgatantárgy(ak),
 • a vizsga jellege (osztályozó vagy javítóvizsga),
 • javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételének időpontja,
 • a tanulóval kapcsolatos egyéb közlendők (pl. egyéni munkarend, SNI, stb.).

*Mellékletek:

 • a tanuló/törvényes képviselő kérelme aláírás, dátum, postai cím, e-mail cím és telefonszám
 • feltüntetésével,
 • a kért tantárgy(ak) adott évfolyamra vonatkozó pontos, ténylegesen megtanított tananyaga (tanmenet vagy helyi tanterv részlete, melyben a nem megtanított tananyagrészeket jelölni kell) és tantárgyi követelményei,
 • a használt tankönyv címe, szerzője, megjelenési éve; a tantárgy heti óraszáma,
 • az iskola pedagógiai programjának azon szakaszai, amelyek a tanulmányok alatti vizsgák megszervezésére és értékelésére vonatkoznak,
 • az Nkt. 56. § (1) bekezdése hatálya alá eső tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye, az igazgató ennek alapján hozott határozata,
 • a tanuló/törvényes képviselő által az illetékes kormányhivatal számlájára befizetett vizsgadíj bizonylata.·

A vizsgabizottság tagjai:

 • A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén az érintett szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés – szakképzési törvényben meghatározott – országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának (Mük. r. 73. § (1) bekezdése).
 • Elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal vezetője bízza meg  (Mük.r. 65. § (5) bekezdés).

A vizsgák időpontja:

 • az adott tanév rendjében meghatározottak szerint, az első félév, illetve a szorgalmi időszak utolsó hetében, ill. a hivatalos javító-pótló vizsgaidőszakban (augusztus 15-31. között) kell megszervezni,
 • osztályozó vizsga esetén: a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. (Mük.r. 65. § (1) bekezdés).

6. Néhány további információ a vizsgákról

A vizsgabeosztásokat követően a kormányhivatal írásban értesíti a tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt/gondviselőt) és a tanuló iskolájának igazgatóját a vizsga helyszínéről és idejéről. (Mük. r. 65. §. (1) bekezdés).

A vizsga részei: a vizsgarészek a tantárgy jellegétől függően a következők lehetnek: írásbeli, szóbeli, gyakorlati.

Értékelés a vizsgán: ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról, a vizsgabizottság a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll (Mük.r. 74. §  (5) bekezdés).

A vizsga díja: a független vizsga térítési díj ellenében vehető igénybe. Díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a (Vh. 34.§ (1) bekezdés d) pont, és 35. § (7) bekezdés).
A vizsga díja tantárgyanként 2023. évben 8.700,- Ft/tantárgy.

A díjat a területileg illetékes kormányhivatal számára kell megfizetni.

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit (Mük.r. 5. § (1) bekezdés h) pont). A független vizsgát a vizsgabizottság a tanuló nevelési-oktatási intézménye szerinti, az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei alapján szervezi meg, időpontjáról és helyéről a kormányhivatal dönt.

Az iskolai közzétételi lista tartalmazza az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit (Vhr. 23. § (3) bekezdés h) pont).

A kormányhivatal gondoskodik a független vizsgabizottságok törvényes működéséről.

7. Jogorvoslat

A független vizsgabizottság döntése, intézkedése, vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntésellen a szülő, illetve a tanulóterületileg illetékes kormányhivatalhoz a döntést követő öt napon belül jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést a hivatal három munkanapon belül bírálja el.

(Eljárására az Nkt. 38. § (1) és (3)–(6) bekezdést kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs (Nkt.38. § (7) bekezdése).)

A kormányhivatal - jogszabály szerint - a benyújtást követő három munkanapon belül meghozza a döntését, és erről (a kézbesítéssel egyidejűleg) rövid úton (e-mail, telefon) értesíti a vizsgázót, az érintett vizsgabizottság elnökét, valamint a tanuló iskoláját.

Nyomtatás

CÍMKÉK

ellenőrzés