Jogszabályi háttér a kerettanterv jóváhagyása céljából indított eljáráshoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény valamennyi, kerettantervre vonatkozó rendelkezését a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte, 2012. szeptember 1. napjától.

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

7. § A Hivatal a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá (...)

f) a Kt. 131. § (7) bekezdése szerint közreműködik a kerettanterv jóváhagyása céljából indított eljárásban.

14. § A Hivatal (...)

b) figyelemmel kíséri, illetve nyilvántartja a továbbképzéseket és a kerettanterveket a jogszabályok által meghatározottak szerint;

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet

Az oktatási és kulturális miniszter a közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdésének j) pontja alapján az oktatási program (pedagógiai rendszer) kiadása előtt beszerzi az Országos Köznevelési Tanács javaslatát. Az Országos Köznevelési Tanács abban a kérdésben foglal állást, hogy az oktatási program (pedagógiai rendszer) egyes elemei összhangban állnak-e - a külön jogszabály alapján akkreditált -, az oktatási program (pedagógiai rendszer) részeként benyújtott kerettantervvel.

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet

A kerettantervek jóváhagyásának rendje

3. § (1) A kerettantervek jóváhagyásának feltételei:

a) a jóváhagyás feltétele annak vizsgálata, illetve megállapítása, hogy a kerettanterv megfelel-e a közoktatásról szóló törvény 8/A. §-ában, a Nemzeti alaptantervben, illetve az e rendeletben, valamint

  • nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás esetén a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelveiben,
  • a két tanítási nyelvű iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő iskola esetén a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvében,
  • a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésében és oktatásában részt vevő iskola esetén a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében

foglaltaknak;

b) az alternatív iskolák kerettanterveinek jóváhagyása esetén a közoktatásról szóló törvény 131. § (1)-(3) bekezdésében foglalt feltételeket is vizsgálni kell.

(2) A kerettanterv a helyi tanterv számára szabad időkeretet biztosíthat.

4. § (1) Kerettantervet jóváhagyásra

a) a 2. § (3) bekezdésének megfelelő iskolaszakaszokra,

b) az iskolaszakasz meghatározott részére, részeire (pl. bevezető és kezdő szakasz),

c) egyes pedagógiai feladatok végrehajtásához,

d) több iskolai évfolyam különböző tantárgyait, tananyagát érintő tananyaghoz,

e) bármely műveltségi területnek, tantárgynak a teljes közoktatás időtartamát átfogó tanításához,

f) az oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettantervére (programtanterv)

lehet benyújtani.

(2) A kerettanterv benyújtásához csatolni kell

a) ha a kerettanterv a nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai nevelését, oktatását szolgálja, az érintett országos kisebbségi önkormányzat egyetértését,

b) pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgy, illetve elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szakvéleményét,

c) az egyház megnevezését tartalmazó kerettanterv esetén az egyház nyilatkozattételre jogosult szervének álláspontját a megnevezés használhatóságáról,

d) az eljárási díj befizetésének igazolását, kivéve, ha a kerettantervet elektronikus úton nyújtják be vagy, ha az eljárási díj megfizetése elektronikus úton történik.

(3) A kerettantervet - a (2) bekezdésben meghatározott mellékletekkel együtt - három írásos (papír alapú) példányban és egy elektronikus adathordozón elkészített példányban, vagy elektronikus úton az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

5. § (1) A Hivatal a kerettantervet a mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított öt napon belül - az eljárás felfüggesztésével egyidejűleg - megküldi az Országos Köznevelési Tanács (a továbbiakban: OKNT) részére. A kerettantervek jóváhagyásának előkészítésében az OKNT kerettantervi bizottsága (a továbbiakban: kerettantervi bizottság) működik közre.

(2) A kerettantervi bizottság hét tagból áll. Három tagot az OKNT saját választása szerint kér fel, egy-egy tagot delegál az oktatási és kulturális, valamint a szociális és munkaügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia és a Közoktatás-politikai Tanács. A tagokat az oktatási és kulturális miniszter bízza meg, megbízásuk három évre szól. A kerettantervi bizottság megválasztja tisztségviselőit és meghatározza működési rendjét.

(3) Az OKNT kidolgozza a kerettantervek elbírálásának szempontrendszerét.

(4) A kerettantervi bizottság munkájához szakértőket vesz igénybe. Szakértőként az működhet közre, aki tantervi szakértőként szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, illetőleg a Szakképzési szakértői névjegyzéken, és részt vett a Hivatal által szervezett, a kerettantervi jóváhagyással kapcsolatos felkészítésen a kerettantervi bizottság ajánlása alapján. A szakértőket a kerettantervi bizottság javaslata alapján a Hivatal kéri fel a közreműködésre.

(5) A kerettantervi bizottság a javaslatának meghozatala előtt két szakértői véleményt szerez be. A Hivatal harmadik szakértőt akkor kér fel, ha a kerettanterv

a) a nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai nevelését, oktatását szolgálja,

b) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését, oktatását szolgálja,

c) a két tanítási nyelvű oktatást szolgálja,

d) alternatív iskolák számára készült.

E harmadik szakértőnek az adott szakterületen szerzett legalább hároméves pedagógiai gyakorlattal kell rendelkeznie. A szakértői véleményeket a jóváhagyási eljárás megindítójának (a továbbiakban: benyújtó) rendelkezésére kell bocsátani.

(6) A kerettantervi bizottság feltételekhez kötheti a kerettanterv jóváhagyására vonatkozó javaslatának megadását. A feltételek teljesítésére vonatkozó felhívást meg kell indokolni, és a feltételek teljesítéséhez igazodó, de legfeljebb huszonöt napos határidőt kell biztosítani, amely időtartammal a kerettantervi bizottság eljárási határideje meghosszabbodik. Ha a benyújtó a javasolt változtatások végrehajtását vállalja, annak teljesítése után a kerettantervet a kerettantervi bizottság elbírálja. A határidő elmulasztása esetén a kerettantervi bizottság a kérelem elutasítására tesz javaslatot az OKNT-nek. Ha a benyújtó a feltételekkel vagy azok egy részével nem ért egyet, a kerettantervi bizottság a benyújtó véleményét is az OKNT elé terjeszti.

(7) A kerettantervi bizottság a kerettanterv jóváhagyására vonatkozó állásfoglalását harminc napon belül terjeszti az OKNT elé. Az OKNT hetvenöt napon belül dönt a kerettanterv jóváhagyása kérdésében, és egyidejűleg javaslatát - az iratokkal együtt, a döntés előkészítése céljából - megküldi a Hivatal részére. Az OKNT javasolhatja a kerettanterv ajánlott kerettantervként történő kihirdetését.

(8) A Hivatal a kerettanterveket, a mellékletekkel és az OKNT javaslatával együtt, döntésre előkészítve - öt napon belül - felterjeszti az oktatási és kulturális miniszterhez (a továbbiakban: miniszter).

(9) A miniszter a kerettanterv jóváhagyásáról, illetve elutasításáról - az OKNT, illetve ha a kerettanterv a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást szolgálja, az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésének kikérése után és a Közoktatás-politikai Tanács véleményének figyelembevételével - az iratok megérkezését követő naptól számított húsz napon belül - dönt.

(10) A vallásilag vagy világnézetileg elkötelezett és az alternatív iskolák kerettantervét jóváhagyó határozatban ezeket a tényeket fel kell tüntetni.

6. § (1) A benyújtónak eljárási díjat kell fizetnie. Az eljárási díj a 4. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában foglalt kerettantervek esetén évfolyamonként a mindenkori minimálbér összege, szakiskola esetén annak kétszerese. A 4. § (1) bekezdésének c)-f) pontjában leírt kerettantervek esetén a teljes eljárási díj (minimálbér összege) csak 12 évfolyamra készült kerettantervre vonatkozik, amely összeget kevesebb évfolyam esetén arányosan kell csökkenteni. A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdés j) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladataként kiadásra kerülő ajánlott kerettantervek esetén a szakmai felülvizsgálat eljárási díja a Hivatal költségvetésébe kerül beépítésre.

(2)

(3) Ha a miniszter a jóváhagyott kerettantervet - a benyújtó hozzájárulásával - e rendelet 2. számú mellékleteként ajánlott kerettantervként kihirdeti, az eljárási díjat a benyújtónak vissza kell téríteni.

(4) Az e rendeletben megállapított eljárási díjat a Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni. A befizetett eljárási díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint történik.

(5) A befizetett eljárási díj a Hivatal bevétele. Az eljárási díj az e rendeletben meghatározott jóváhagyási eljárással összefüggő feladatok elvégzésére, a személyi és tárgyi feltételek biztosítására használható fel.

7. § A jóváhagyással összefüggő eljárásban nem működhet közre

a) a kerettanterv készítője és annak közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont),

b) az, aki a kerettanterv készítőjével, benyújtójával munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll.