Állami felsőoktatási intézmények, valamint a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények nyilvántartása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az Oktatási Hivatal vezeti az állami felsőoktatási intézmények, valamint a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartását.

Az állami felsőoktatási intézmények, valamint a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények nyilvántartása

Az Nkt. 21. § (5) bekezdése alapján a nyilvántartás tartalmazza a köznevelési intézmény létesítő és módosító alapító okiratának, szakmai alapdokumentumának keltét, a köznevelési intézmény nevét, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését és valamennyi feladatellátási helyét, a képviseletére jogosult személy nevét, az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében az adószámát, a nyilvántartásba vétel, létesítés napját, a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét, a jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói, fenntartói határozatok számát és a döntést tartalmazó határozatokat, valamint a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és módját, valamint a megszűnt intézmény iratainak őrzési helyét.

Az Nkt. 4. § 11. pontja alapján minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum, valamint az Nkt. 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredető módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladellátáshoz a továbbiakban nem szükséges, intézményátszervezésnek minősül. Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény esetében a fenntartói jog átadásáról, az intézmény átalakításáról, megszüntetéséről, illetve az intézmény átszervezéséről  az oktatásért felelős miniszter döntése szükséges.

Az Nkt. 68. § (2) bekezdése alapján az állami és magán fenntartású köznevelési intézmény vezetőjét a fenntartó az oktatásért felelős miniszter egyetértésével bízza meg.

Az Nkt. 21. § (4) bekezdése alapján amennyiben a bejegyzett adatokban történő változásról fenntartói döntés, kinevezés, miniszteri döntés születik, a bekövetkezett változásról nyolc napon belül a fenntartó által benyújtott kérelem megküldése szükséges.

A kérelem benyújtásához a következő dokumentumok megküldése szükséges:

1. köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele

 • a fenntartó felsőoktatási intézmény képviselője által aláírt kérelem
 • a fenntartó felsőoktatási intézmény képviseletére jogosult személy kinevezéséről szóló dokumentum vagy szenátusi döntés
 • a fenntartó felsőoktatási intézmény alapító okirata
 • a köznevelési intézmény a fenntartó által elfogadott és hitelesített alapító okirata és az alapító okiratot elfogadó szenátusi döntés
 • a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személyt és képviseletének jogosultságát igazoló dokumentumok: kinevezés, szenátusi döntés, miniszteri egyetértő nyilatkozat

2. intézményátszervezés, átalakítás esetén:

 • a fenntartó képviselője által benyújtott kérelem
 • a köznevelési intézmény a fenntartó által elfogadott és hitelesített alapító okirata és az alapító okiratot elfogadó szenátusi döntés
 • állami felsőoktatási intézmények esetében a miniszteri döntésről szóló dokumentum, a vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmények esetében pedig az átszervezéssel kapcsolatban született szenátusi döntésről szóló dokumentum

3. az intézmény megszüntetése esetén:

 • a fenntartó képviselője által benyújtott kérelem
 • fenntartói döntésről szóló dokumentum
 • állami felsőoktatási intézmények esetében a miniszteri döntésről szóló dokumentum, a vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmények esetében pedig a megszüntetést tartalmazó szenátusi döntés dokumentuma

4. a fenntartó képviseletére jogosult személy adataiban történt változás esetén:

 • a fenntartó képviselője által benyújtott kérelem
 • kinevezés szóló dokumentum vagy szenátusi döntés

5. az intézmény képviseletére jogosult személy adataiban történt változás esetén:

 • a fenntartó képviselője által benyújtott kérelem
 • kinevezésről szóló dokumentum
 • az oktatásért felelős miniszter egyetértését tartalmazó dokumentum

A változások nyilvántartásba történő átvezetéséről az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi határozatot bocsát ki, melyet megküld az intézmény fenntartójának, illetve az érintett intézménynek. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 118. § (3) bekezdése alapján a határozatban foglalt döntés ellen a határozat kézhezvételétől számítva 15 nap áll a kérelmet benyújtó fenntartó rendelkezésére.

A kiadott határozatban foglalt döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) és b) pontja értelmében a fellebbezési határidő leteltével, vagy a fellebbezési jogról történő lemondást követően válik jogerőssé.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetősége a következő:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintéző neve: Kardos Emese
Telefon: (+36-1) 374-2359
E-mail: adatszolgaltatas@oh.gov.hu

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

Nyomtatás